Ontstaan RHCe

Het RHCe is rond de eeuwwisseling ontstaan uit het streekarchief Regio Eindhoven, het gemeentearchief Helmond en het streekarchivariaat Peelland. Daarmee werden forse schaalvoordelen bereikt wat betreft kosten, kennis en ruimtebeslag. Vanaf 2015 is het RHCe samen met de dienst Metropoolregio Eindhoven georganiseerd in één openbaar lichaam: Metropoolregio Eindhoven. De organisaties zijn gehuisvest in een speciaal gebouw uit 2000.

Taken

In opdracht van 20 gemeenten uitvoeren van diverse taken die wet- en regelgeving rond informatiebeheer opdragen aan gemeenten, waaronder:  (1) toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer, (2) ter beschikkingstelling van een archiefbewaarplaats/E-depot en beheer en raadpleegbaar stelling van daarin overgebrachte informatie en (3) daarnaast zijn er taken aangaande regionaal erfgoed en cultuurhistorie, en worden diensten verleend aan gemeenten, publiek en erfgoedpartners.

Heden en toekomst

Anno 2023 is het RHCe een professionele organisatie, die grotendeels digitaal werkt, en waarvan de dienstverlening aan gemeenten en publiek volledig voldoet aan wettelijke en andere verplichtingen. De financiën zijn op orde en de personele bezetting omvat vooral jonge professionals; onder andere is er een sterk ontwikkelde communicatiefunctie.

Het RHCe beweegt toe naar een kenniscentrum op het snijvlak van (digitaal) informatiebeheer en archivistiek. De organisatie is de grootste wat betreft het aantal ‘bediende’ gemeenten op dit terrein in Nederland, en een koploper op het gebied van digitale informatievoorziening. Verdere professionalisering als kenniscentrum is thans speerpunt van bestuur en organisatie.