Het RHCe is een dienstonderdeel van de Metropoolregio Eindhoven, een intergemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio heeft inhoudelijke taken aangaande het RHCe gedelegeerd aan de Bestuurscommissie RHCe, en bedrijfsvoeringszaken gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur MRE. Bekijk de introductiefilm voor een compleet overzicht.

De Bestuurscommissie bestaat uit:

  • F. van der Meijden - voorzitter; daarnaast burgemeester van de gemeente Laarbeek.
  • M. Verhees: daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Eindhoven.
  • M. van Lierop; daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Helmond.
  • A. van Extel- van Katwijk: namens de Peelgemeenten, daarnaast burgemeester van de gemeente Asten.
  • D. Jansen: namens de Kempengemeenten, daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Bladel.
  • J. Boersma; namens de Randgemeenten, daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Son en Breugel.
  • J. de Bruijn: namens de A2-gemeenten, daarnaast lid van het college van B&W van de gemeente Heeze-Leende.

Toezicht

Het RHCe houdt toezicht op de vorming en het beheer van archieven en informatiebeheer bij gemeenten in Metropoolregio Eindhoven (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Someren, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre). Ook enkele andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vallen onder het toezicht van het RHCe. Na twintig jaar zijn deze overheden wettelijk verplicht hun archieven over te brengen naar het E-depot/de archiefbewaarplaats. Het RHCe zorgt dat de informatie voor iedereen raadpleegbaar is, nu en in de toekomst.

Het Dagelijks Bestuur MRE heeft de directeur RHCe / secretaris BC aangewezen als (belast met de taken van) archivaris.

Lees voor meer informatie:
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
Vergaderschema BC RHCe 2023
Meest recente besluitenlijst BC RHCe