10201 c

Categorie: Justitie en rechtspraak
Datering: S

 • A     Rechterlijke organisatie
 • B     Taken
  • 1     Contentieuze rechtspraak
   • a     Algemene dingrol
   • b     Extra-ordinarisprocedure of criminele procedure
   • c     Ordinarisprocedure of civile procedure
    • Admissie pro deo
    • Aanzegging en dagvaardingen
    • Getuigenverhoor
    • Verlening van bescrijfbrieven
    • Arresten
    • Dingrollen
    • Processtukken
     • 211-1414     Dossiers van processen dienende op de civiele rol
      Datering1594-1810
      Uiterlijke vorm1204 omslagen
      • 211     Thomas de Hondt, zijn vrouw Anneken en hun dienstbode Margriet
       contra
       Joestken Jacobsdochter, inwoonster van Woensel,
       ter zake van het herroepen van laster, 1594
      • 212     Peter Petersen van den Wildenberch
       contra
       Marcelis Janssen
       ter zake een achterstallige rente, 1600
      • 213     Machiel Machielssen
       contra
       Jan Franssen Hogarts, inwoner van Eersel,
       ter zake van zijn erkenning als mede-erfgenaam van Catharina Ruth Huismans, 1601
      • 214     Arden Willems van Hautaert, gemachtigde van Jan Janssen van den Berghe
       contra
       Corstiaen Franschen, inwoner van Eckart,
       ter zake van een achterstallige rente, 1600-1601
      • 215     Gevert van Deurssen
       contra
       Thomas Janssen van Alphen
       ter zake van schadevergoeding voor het afmaaien van gras in een beemd te Geldrop, 1601
      • 216     Joost Philipssen van Alphen
       contra
       Marcelis Henricx
       ter zake van een aandeel in een schuldbekentenis, 1601
      • 217     Henrick Appels, schout van Ninove namens Christiaen Gillis, koopman te Antwerpen,
       contra
       Thomas de Hondt en zijn vrouw Anneken,
       ter zake van een schuld van 40 pond, 4 schillingen, 8 groten Vlaams voor geleverde handelswaar, 1601
      • 218     Peter Lauwreyssen, voogd van Jenneken Lauwereys met haar kinderen
       contra
       Frans Gijsbrechts echtgenoot van Heylken Anthonis Borst,
       ter zake van een huurschuld over 5 jaar van 10 mud rogge voor een huisje te Zeelst, 1601
      • 219     Gevardt van Doirne
       contra
       Matthijs Franssen, inwoner van Tongelre,
       ter zake van een schuld over twee jaar erfpacht voor een hoeve toebehorend aan J. van Eyck, 1601
      • 220     Jonker Erasmus van Grevenbroeck, heer van Mierlo, Lierop etc.
       contra
       Jan Willems van Houtert, borg voor Willem Ariaens van Kemenayen alias Schonck, pachter van de Collse watermolen te Tongelre,
       ter zake van achterstallige pacht, 1601
      • 221     Aeriaen Leenarts
       contra
       Dirck Jansoen in die Stars,
       ter zake van ..., 1601
      • 222     Elisabeth Aertsdochter,
       contra
       Henrick Nicolaessen,
       ter zake van ..., 1601
      • 223     Willem, zoon van Corstiaen Cornelis de Haze en Anna Willem Michiels,
       ter zake van de van waarde verklaring van het arrest van de koopsom van een verkocht huis berustend onder Art Peterssen om hier uit de inlossing van een geldlening van f 123,- te verhalen van Lambairt van Acht, erfgenaam van Anna, weduwe van Jan van Acht, 1601
      • 224     Jan Geraerts van den Heuvel de jonge
       contra
       Lenaert Martenszoen, molenaar, te Boxtel,
       ter zake van de betaling van f 183,- als borg voor Huybert Lenaerts, pachter van de Prinsenmolen, 1603
      • 225     Joost Philipsen van Alphen,
       contra
       Jacob Helselmans,
       ter zake van een schuld voor de pacht van een tiende onder Luyksgestel, 1603
      • 226     Jan van den Berge
       contra
       Frans Otten van Flodrop
       ter zake van de vernadering van onroerend goed, 1603
      • 227     Jan Vaessen, burgemeester van Geldrop,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op een stukken linnen van Philips Meyvische, inwoner van Hoogstraten, berustend onder Dirick "in de Starre" om hieruit restitutie van voorschotten voor de levering van haver, hooi aan ruiters te Hoogstraten te verkrijgen, 1603
      • 228     Jan Willem Blaussen
       contra
       Wouter Colen, inwoner van Leende,
       ter zake van restitutie van een vat raapzaad, 1603
      • 229     Jan Leyten, apotheker,
       contra
       Jan Aerssen, molenaar,
       ter zake van ..., 1612
      • 230     Laureyns van Alphen
       contra
       Jan Geverts,
       ter zake van ..., 1612
      • 231     Joost Goortssen
       contra
       Adriaan Janssen
       ter zake van een jaar kostgeld voor een weversknecht, 1620
      • 232     Laureys Jacobs namens Albert Vorstermans, inwoner van Roermond,
       contra
       Hendrick Aertsen, drossaard van "Aersen" en Aert Diercx van den Bour,
       ter zake van ..., 1627
      • 233     Jenneke, weduwe van Nicolaes Grimm,
       ter zake van de van waarde verklaring van het arrest van de penningen van de erfgenamen van Laureyns Trist berustende onder Johan Leyten Trist, 1629-1630
      • 234     Jan Hermans, pachter van inpost op wijn,
       contra
       Jan Reynders Bierens
       ter zake van clandestien verkochte honing, 1631
      • 235     Henrick Janssen en Jan Gielen,
       contra
       Gerardt Brants jr. koopman,
       ter zake van de betaling van geleverde stukken linnen, 1631-1633
      • 236     Hendrik Willem van den Brouck
       contra
       Catharina, weduwe Pieter van Mierlo,
       ter zake van schuld, 1634
      • 237     Matthijs Janssen, H.Geestmeester te Strijp,
       contra
       Daniel Janssen Borchhouts
       ter zake van de betaling van een pacht, 1639
      • 238     Jonker Willem Graeven
       contra
       de erfgenamen van Geraert Brants
       ter zake van de betaling van de koopsom van een hoeve onder Aalst, 1639
      • 239     Adriaen Godtscalcxssoen van Rheyden, na zijn overlijden Elizabeth Bierens, weduwe van Adam van Rheyden, en Matheus van Bockhoult gehuwd met Maria van Rheyden,
       contra
       Jan Willem Ooms, vertegenwoordigd door zijn zoon Jan,
       ter zake van de betaling van een erfpacht over 20 jaar, 1642
      • 240     Peeter Willems van Stratum en zijn zoon Jan
       contra
       Laureys Jacobs, na zijn overlijden zijn weduwe Mayken,
       ter zake van het afbreken van een achterhuis, 1642
      • 241     Aert Janssen
       contra
       Henrick Jansse Lepo, tingieter,
       ter zake van ..., 1644
      • 242     Peter Dijk, Frans Hermans en Hendrick Coopmans,
       contra
       Johan van Veltraet
       ter zake van de uitvoer van een vonnis voor de schepenen van Helmond, 1644
      • 243     Advocaat de Mattheis als gevolmachtigde van voogden over de kinderen van Henrick Herincx en Catharina Donckers en Johan Gomes, koopman te Antwerpen,
       contra
       Marcelis Herincx, president-schepen en lakenverver te Eindhoven,
       ter zake van de ontbinding van de maatschap in "het blauw verven" tussen vader en zoon Herincx, 1646-1647
      • 244     Geerart Henrick Lokermans, koster van Woensel,
       contra
       Symon Everts van den Brouck
       ter zake van de betaling van een korenrente, 1645
      • 245     De kinderen van Frans Gijsbert Daamen uit zijn eerste huwelijk met Lijsken Willem Geeff Huyberts van Gennip
       contra
       de kinderen van Frans Gijsbert Daamen uit zijn tweede huwelijk met Lijsken Jacobs
       ter zake de uitvoering van het testament, 1645
      • 246     Joseph van Goirle
       contra
       Niclaes Henrick Mathijssen
       ter zake van zijn verdiend salaris voor het genezen van een been, 1649
      • 247     Goris Coppens, koopman te Eindhoven, c.s. erfgenamen van Jenneken Polen, weduwe van Niclaes Goris Coppens,
       contra
       erfgenamen van Laureys Triest
       ter zake van een schuldvordering na afspraken over bieden op een veiling en het arrest op kooppenningen, 1649-1654
      • 248     Huybert Niclaessen
       contra
       de voogden van de kinderen van Aert Martten Donckers en Catharina Gerart Josephs
       ter zake van een schuldvordering onder arrest van een geërfde geldsom uit een half huis, 1650
      • 249     Dierck Janssoen van Woensel, inwoner van Gestel,
       ter zake van de van waarde verklaring van het arrest van een geldsom nagelaten door Heylken Janssen van Woensel om hieruit een vordering van f 50,- te verhalen, 1651
      • 250     Jonkvrouwe Anna Suermonts
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op een geldsom berustend onder Ruth Hendricx om hieruit een schuld te verhalen van de pacht van een akker van Goossen Goorts, inwoner van Gestel, 1651
      • 251     Johan Baptista Leyten
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op de koopsom van een huis uit de nalatenschap van Lambert Janssen berustend onder Lambert Bartels van der Woerden om hieruit een schuld in de rekening van 1619 te verhalen, 1651
      • 252     Ansem Lenaerts van Gemert namens Christaen van Wessem, inwoner van Grave, ruiter onder ritmeester Van Marquet
       contra
       Hendrick Leynen, paardenkoopman te Tongelre,
       ter zake van een schuld van f 165,- voor de koop van twee paarden, 1651
      • 253     Wouter Wilborts, smid,
       contra
       Jan Hendricx Pingen
       ter zake van schadevergoeding voor het toebrengen van een blessure door onvoorzichtigheid bij het klootspel, 1651
      • 254     De erfgenamen van Guilliam van Dijck, procureur te Eindhoven,
       contra
       Goort Eymets
       ter zake van betaling van proceskosten, 1651
      • 255     Geraert Handrycx Loeckermans, oud-koster van Eindhoven,
       contra
       Jan Cocx, rentmeester van het kapittel van Eindhoven,
       ter zake van een vordering van f 200,-, 1651
      • 256     Catharina Michielssen
       contra
       Adriaen Peeters van Stratum
       ter zake van ..., 1651
      • 257     Joeris Mathyessen
       contra
       Marten van den Steen, inwoner van Helmond,
       ter zake van ..., 1651
      • 258     Anthoni Janssen van der Heyden
       contra
       Peeter Hens Reynders, inwoner van Eersel,
       ter zake van de betaling van geleverde goederen en diensten, 1651
      • 259     Pauwels Matthijssen
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op de penningen van Baltus Joosten berustend onder Catalijn de weduwe van Henrick Joosten om hieruit een schuld voor geleverde brandewijn te verhalen, 1651
      • 260     Frans Ruellens
       contra
       Jan Danckers
       ter zake van een achterstallige rente van 7 gouden souverijnen, 1651
      • 261     Anthoni de Louwe
       contra
       Anneken, weduwe van Bartholomeus van Aelst,
       ter zake van een huurschuld van f 7,— voor een huis, 1651
      • 262     Ieuwen Marten Bluyssen, inwoner van Geldrop,
       contra
       Raes Ardtssen, lakenverkoper te Eindhoven,
       ter zake van een schuld van f 539 en 8 penningen voor de levering van 224 el witte laken, 1651
      • 263     Jan Wouters
       contra
       Jan Peter Franssen
       ter zake van het restant van een schuld van f 8,- voor de verkoop van een paard, 1651
      • 264     Dierck Wouters, pegsteker van Eindhoven,
       contra
       Wouter Moons
       ter zake van de overlegging van rekeningen en bewijsstukken van het gemaal en geslacht door beide partijen gezamelijk gepacht, 1651-1652
      • 265     Jan Baptista Leyten
       contra
       Aert Thomas van Boeckel, inwoner van Gestel,
       ter zake van ..., 1652
      • 266     Dierck Willems van den Broeck
       contra
       Jan Lenaerts Campes
       ter zake van de terugbetaling van een lening van 20 rijksdaalders, 1652
      • 267     Frans Sebastiaens Deckers
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op het aandeel van Gerart Brants, koopman in het huis "de Guide Handt, om hieruit een schuld te verhalen, 1652
      • 268     Jan Baptista Leyten,
       contra
       Michiel Henricx, stadhouder van Vlierden,
       ter zake van de betaling van de pacht van een klamptiende onder Vlierden en Deurne van 17 mud rogge, 1652
      • 269     Hendrick Giellis, apotheker en oud-schepen te Eind¬hoven,
       contra
       Aert Peters, inwoner van Stratum,
       ter zake van het omkappen van een doornhaag als afscheiding, 1652
      • 270     Gijsbert Niclaes Wouters
       contra
       Gijsbert Jan Franssen van den Gruythuysen, oud-schepen van Tongelre, ook namens zijn neef Aert Geraerts van den Gruythuysen, koopman te Eindhoven, na het overlijden van Gijsbert Jan Franssen van den Gruythuysen zijn weduwe Catharina, dochter van Jan van Dome, ter zake van de betaling van de beloofde bruidschat bij het huwelijk van zijn dochter ook na haar overlijden, 1653-1654
      • 271     Michiel Michielssen van Eupen, lakenverkoper te Eindhoven,
       contra
       Daniel Daniels Vervlassen, lakenverkoper te Geldrop,
       ter zake van een schuld voor geleverd laken, 1654
      • 272     Jacob Heldens
       contra
       Peeter Hoppenbrouwers
       ter zake van schadevergoeding van het verloren gaan van handmoffen en vellen door brand, 1654
      • 273     Peeter Michiels van Eupen alias Borger, echtgenoot van Mechtelt, weduwe van Peter Strijbos
       contra
       Huybert Niclaessen, vorster van Eindhoven,
       ter zake van een schuldvordering, 1654
      • 274     Jan Aerts c.s., erfgenamen van Heylken Aert Hans Aerts,echtgenote van Herman Peters van Biesel
       contra
       Herman Peters van Biesel
       ter zake van de erfenis, 1654-1655
      • 275     Willem, zoon van Cornelis Campens en Barbara Leyten, ook zijn zwagers Dirck Lamberts van Werdinghen en Jan Wouters, inwoner van Tongelre,
       contra
       Symon Volack en Goort Crommenhoeck beide gehuwd met dochters van Lenart Campens en Catharina Aert Rombouts
       ter zake van een erfenis, 1655
      • 276     Bartholomeus Janssen, zeembereider te Eindhoven,
       ter zake van de van waarde verklaring van het arrest op een kist met goederen en een bed berustend onder Hendricx Pinghen om hieruit een schuld van f 68,— voor het leveren van lijmstoffen te verhalen op Jan Herrest, lijmzieder, 1655
      • 277     Gijsbert Claessen
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op taxatiegeld van Catharina, weduwe van Gijsbert Jan Franssen en haar borg Huybrecht Mars, 1655
      • 278     Jacob en Charles Tevel, kooplieden te Leiden,
       contra
       Huybert Nicolaessen, vorster van Eindhoven,
       ter zake van een schuldvordering voor geleverd wol op Nicolaes Pingray, 1655
      • 279     Judich Coppens, weduwe van Geerart Bertrams, koopman,
       contra
       Anthoni Wicken, inwoner van Stratum,
       ter zake van een schuld van 92 gulden en 8 stuivers voor een stuk linnen van 48 el, 1655
      • 280     Hendrick Eymberts van den Gruythuysen, koopman,
       contra
       Anthonis Arts van Stercksel, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuldvordering van 70 gulden en 5 stuivers voor geleverde waren, 1655
      • 281     Peter Hoppenbrouwers
       contra
       Gerit Claessen
       ter zake van een schuldvordering van 4 gulden en 10 stuivers, 1655
      • 282     Gijsbert Wouters
       contra
       Caspar Abrahams, molenaar te Heeze,
       ter zake van ..., 1655
      • 283     Catharina, weduwe van Hendrick Joosten van Gennip,
       contra
       Cornelis Adriaens, molenaar te Eersel,
       ter zake van een schuld van 24 gulden en 12 stuivers voor geleverd mout, 1655
      • 284     Jan Baptist Leyten
       contra
       Gerardt van den Wiel, inwoner van Strijp,
       ter zake van het verzoek om preferentie in de schulden nagelaten door Henrix van den Wiel en zijn echtgenote Jenneken Verasdonk, 1655
      • 285     Willem Trockmorton, drossaard van Cranendonk, schout van Eindhoven,
       contra
       Maijken Peeters, weduwe van Hendrick Dircxsen van den Broeck,
       ter zake van de kosten in verband met het onderzoek naar de vermissing van haar man die naar later bleek zichzelf verdronken had, 1655
      • 286     N.N.
       contra
       N.N.
       ter zake van ..., 1655
      • 287     Hendrick Veltackers de jonge, inwoner van Strijp,
       contra
       Arnoudt Thomas Dielis, schepen van Tongelre,
       ter zake van een schuldvordering, 1655-1656
      • 288     Peter Hendrick Borckhouts, koopman te Tongelre,
       contra
       Corstiaen Brock, beenhouwer te Woensel,
       ter zake van een schuld van 90 gulden en 19 stuivers voor geleverd slachtvee, 1656
      • 289     Hendrick Eymberts van Gruythuysen, koopman,
       contra
       Jan Anthonis, inwoner van Waalre,
       ter zake van een schuld van voor geleverde waren, 1656
      • 290     Michiel Michielssen namens Wouter Stocqui, koopman te Verviers,
       contra
       Jan Pingen
       ter zake van een schuld voor geleverd linnen, 1656
      • 291     Catharina Janssen
       contra
       Anthonis Bartolomeeussen Vrancken,
       ter zake van het verbreken van trouwbeloften, 1657
      • 292     Dirck Hendricx van Dael, verver,
       contra
       Pauwels Hendricx van Dael,
       ter zake van de bepaling bij de verkoop van een half huis aan de Gender dat daarin niet het ambacht van verver mag worden uitgeoefend, 1657
      • 293     Johan van der Lee de oude, procureur namens Rogier Meyers, zoon van Jan Meyers, koopman te Maastricht,
       contra
       Ardt Snocx, voerman te Oerle,
       ter zake van de afdracht van 30 gulden als betaling van geleverde waren, 1657
      • 294     Johan van der Lee de oude, procureur, namens Rogier Meyers, zoon van Jan Meyers, koopman te Maastricht,
       contra
       Jan Geven en Evert Janssen, inwoners van Duizel, ter zake van een schuld van 27 gulden en 7 stuivers voor geleverde handelswaar, 1657
      • 295     Johan van der Lee de oude, procureur, namens Rogier Meyers, zoon van Jan Meyers, koopman te Maastricht,
       contra
       Peter Reynders, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van 48 gulden en 3 stuivers voor geleverde handelswaar, 1657
      • 296     Johan van der Lee de oude, procureur namens Rogier Meyers, zoon van Jan Meyers, koopman te Maastricht,
       contra
       de erfgenamen van Jan Lucas, smid te Duizel,
       ter zake van een schuld van 127 gulden voor geleverde handelswaar, 1657
      • 297     Johan van der Lee de oude, procureur namens Rogier Meyers, zoon van Jan Meyers, koopman te Maastricht,
       contra
       de weduwe van Hendrick Adriaens, inwoner van Aalst,
       ter zake van 125 gulden een schuld van voor geleverde handelswaar, 1657
      • 298     Bartholomeus van der Sterren c.s. erfgenamen van Dirck Jans Sterren
       contra
       Goyaert Jans, echtgenoot van Jenneken Snellars, weduwe van Ardt Peers van Dommelen,
       ter zake van een schuldvordering, 1657
      • 299     Anthony de Louwe, notaris te Eindhoven, namens Heylwich van Meurs, weduwe van Henrick Dielis, inwoonster van Turnhout,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op laken berustend onder Jan Michielssen van Eupen om daaruit een schuld te verhalen van f 174-4-2 voor geleverd engels laken op Engelbert Henrick Pompen, inwoner van Leende, 1657
      • 300     Jan Baptist Leyten
       contra
       Jan Bastiaenssen c.s.,
       ter zake van de betaling van proceskosten, 1657
      • 301     Abdis en convent van de Munsterabdij te Roermond
       contra
       Leonart Ansems van Gemert,
       ter zake van de afrekening van de geheven kleine tiende en novalia over het goed Heugten, 1657
      • 302     Peter Aerts
       contra
       Marcelis Aerts
       ter zake van een schuldvordering voor geleverde waren, 1657
      • 303     Franchois Bailliou, notaris en procureur te Eindhoven, poorter van 's-Hertogenbosch, mede namens zijn vrouw Jacomina Weymans
       contra
       Jaspar Symons, leidekker,
       ter zake van genoegdoening voor belediging en molest van f 600,- ten bate van de H.Geest tafel, 1658
      • 304     Jan Janssen van Bocxmeer, koopman te 's-Hertogenbosch,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld van David Sadelaer, koopman te Eindhoven, en een kastje, berustend onder de president-schepen Leonardus Wichmans, curator van Sadelaer's boedel, 1658
      • 305     Johan van der Lee de oude, procureur te Eindhoven,
       contra
       Franchois Ballouw, procureur te Eindhoven, en Anthonis Jacobs, ondervorster van Eindhoven,
       ter zake van het ontslag van gedaagden uit hun ambt wegens smaad, 1658
      • 306     Mayken, weduwe van Hendrick Dircx van de Broeck,
       contra
       Bartholomeus Janssen, kleermaker,
       ter zake van een huurschuld, 1658
      • 307     Willem Michielssen, inwoner van Stratum, namens Jan Corst Spierincx, inwoner van Berlicum,
       contra
       Wouter Verbeeck, inwoner van Tongelre,
       ter zake van een schuld van 14 pond vlaams, 1658
      • 308     Willem Corstiaens de Haes, herbergier,
       contra
       Catharina, weduwe van Henrick Joosten van Gennep,
       ter zake van het verhaal van het drinkgeld van haar zoon, 1658
      • 309     Aert Thomas van Kessel, molenaar op de Genneper watermolen te Gestel,
       contra
       de erfgenamen van Jan Baptista Leyten,
       ter zake van de finale afrekening van de pachtovereenkomsten, 1658
      • 310     Jan Peters, echtgenoot van Maghdalena van Bladel, weduwe van Hendrick Eymerts van Gruijthuijsen,
       contra
       Peter Hoppenbrouwers
       ter zake van een schuld voor geleverd mout, 1658
      • 311     Jan Hermans, paardenkoopman, oud-schepen van Geldrop,
       contra
       Anthoni Janssen Hasenbosch, inwoner van Eersel, echtgenoot van Mayken Wijnants, weduwe van Hendrick Corstiaens,
       ter zake van ..., 1658
      • 312     Anthonis Hasenbosch, inwoner van Eersel,
       contra
       Goyaert Janssen
       ter zake van een schuld van f 75,- voor een paard, 1658
      • 313     Reyniers Bierens
       contra
       Gooris Coppens, na zijn overlijden zijn erfgenamen,
       ter zake van de ontbinding van een maatschap, 1658-1663
      • 314     Gerit Snellaerts
       contra
       Marcelis Aerts
       ter zake van een schuldvordering, 1659
      • 315     Pauwels Mathijssen en Jacob Michielssen van Lieshout, voogden van Geertruyt, dochter van Joost Mathijssen, uit zijn eerste huwelijk met Hendricxken Diercx,
       contra
       Joost Mathijssen
       ter zake van de overdracht van de helft van de erfgoederen van haar moeder, 1659
      • 316     Jacob Peeters van Stratum en Gillis Swinckels, voogden van de kinderen van Jacob Willems van Stratum en Oda Gillis Swinckels,
       contra
       Willem, Wijnant en Pauwels, zonen van Willem Peeters van Stratum en Jenneken Wijnants Gehuysschen,
       ter zake van het overleggen van de inventaris van de erfgoederen van hun moeder, 1659
      • 317     Peter Robberti, koopman te Turnhout,
       contra
       Gijsbert Wouters van de Ven,
       ter zake van een schuld voor geleverde waren, 1659
      • 318     Leunis Gerits van den Wildenberch, koopman, president-schepen te Woensel,
       contra
       Peter Janssen Schoenmaecker, inwoner van Waalre,
       ter zake van een schuld van f 123-5-8 voor geleverd linnen, 1659
      • 319     Reynier Poolen, directeur van het weeshuis te Stratum,
       contra
       Lambert Aert Gijsberts, inwoner van Nuenen, Jan Janssen Conincx, inwoner van Tongelre, erfgenaam van Marcelis Franssen van den Nieuwenhuys en Joost Thomas van Alphen, inwoner van Tongelre,
       ter zake van achterstallige erfrenten op goederen in Tongelre ten behoeve van het weeshuis, 1659
      • 320     Johan Fabri, Philips Rijnshaghen en Johan van Boxmeer, kooplieden te 's-Hertogenbosch,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op de nagelaten goederen van David Sadelair om hieruit een schuldvordering voor geleverde goederen te verhalen, 1659
      • 321     Anthonis Janssen van der Heyden, koopman te Woensel,
       contra
       Wilbort Reynders, inwoner van Vlierden,
       ter zake van de verrekening van de huurschuld van een hoeve te Vlierden met gekochte handelswaar, 1659-1660
      • 322     Cornelis van den Broeck, chirurgijn, echtgenoot van Henricxken, dochter van Peeter Symons den Ketelaer
       contra
       Adriaen Adriaenssen van Velthoven, voerman en koopman te Heeze,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 500,-, 1660
      • 323     Wouter Wilborts van de Ven
       contra
       de kinderen van Johan Baptista Leyten, luitenant-drossaard en schout van Eindhoven,
       ter zake van een schuld, 1660
      • 324     Richard Vale, Engels lakenkoopman te Antwerpen,
       contra
       Geerardt van Vroonhoven
       ter zake van een schuldvordering van geleverde laken, 1660
      • 325     Jan Hendrick Wouters namens zijn zuster Catharina, weduwe van Jan Goorts,
       contra
       Coenraadt Janssen
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 300,-, 1660
      • 326     Claes Adriaens
       contra
       Margriet Dircks, weduwe van Peter Aerts,
       ter zake van een schuldbekentenis, 1660
      • 327     Frans Wauter Cocx, paardenkoopman te Leende,
       contra
       Hendrick Thielens, inwoner van Someren,
       ter zake van de verkoop van een paard voor f 87-12-2, (1660)
      • 328     N.N.
       contra
       N.N.
       ter zake van ..., (1660)
      • 329     Francois Deckers, koopman,
       contra
       Geraert Brants
       ter zake van genoegdoening voor schelden en beledigingen, 1660-1661
      • 330     Herman van der Well, gewezen trompetter en president-schepen van Son en Breugel,
       contra
       Jasper Simons, leidekker,
       ter zake van herroeping van beledigingen, 1660-1661
      • 331     Frans Roeloffs, koopman,
       contra
       Anthonis Bartholomeussen
       ter zake van een huurschuld van 30 gulden en 18 stuivers, 1660-1661
      • 332     Johan Schenaers, koopman,
       contra
       Claes Andriessen, inwoner van Hoogeloon,
       ter zake van een schuld van f 97-10 voor geleverd linnen, 1661
      • 333     Johan van der Lee, procureur, namens Jan Willems Peys koopman te Breda,
       contra
       Willem Martens, inwoner van Geldrop,
       ter zake van de betaling van salaris en gemaakte onkosten voor rechtsbijstand, 1661
      • 334     Michiel van Courssel
       contra
       Jacob Lamberts van der Dussen, oud-burgemeester van Eindhoven,
       ter zake van het overleggen van de rekening van het sterfhuis van eisers moeder, 1661
      • 335     Peter Hoppenbrouwers, schoenmaker,
       contra
       Frederick Timmermans, inwoner van Hasselt, ook namens zijn borg Wouter Moons,
       ter zake van een schuld voor gelooid leer, 1661
      • 336     De erfgenamen van Willem van den Brouck
       contra
       Hendrick Jan Dielen, inwoner van Woensel,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 52,-, 1661
      • 337     Anthonis Bartholomeeusen, paardenkoopman te Meerveldhoven,
       contra
       Hendrick Adams, inwoner van Westerhoven,
       ter zake van een schuld van f 76,- voor de verkoop van een paard, 1661
      • 338     Peter Michielssen, inwoner van Schaft,
       contra
       Hendrick Adams, inwoner van Westerhoven,
       ter zake van een restantschuld van f 25,- voor gekochte paarden en koeien, 1661
      • 339     Thomas Oirbaen, koopman te Verviers,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op een stuk laken berustend onder Jan van Gerwen en het beslag op geld berustend onder Adriaen van Dinter, om hierom hieruit een schuld te verhalen op de erfgenamen van Adriaen Daniels, 1661
      • 340     Jan Simons, inwoner van Valkenswaard,
       contra
       Goyaert Francken, inwoner van Waalre,
       ter zake van een schuld van f 20-10 voor de verkoop van een koe, 1661
      • 341     Franchoys Bailliou, procureur,
       contra
       Anneken, weduwe van Goyaert van Leeuwen,
       ter zake van de betaling van salaris, 1661
      • 342     Adriaen Jan Corstens, koopman te Valkenswaard,
       contra
       Hendrick Adams, inwoner van Westerhoven,
       ter zake van een schuld van f 111,- voor de verkoop van een paard, 1661
      • 343     Jan Baptista van den Dijck c.s., erfgenamen van Guilliam van den Dijck, advocaat en procureur,
       contra
       Jenneke, weduwe van Goyart Eymberts, president-schepen van Oirschot, inwoonster aldaar,
       ter zake van de betaling van salaris, 1661-1662
      • 344     Wouter Bartels te Strijp
       contra
       de Conventualen van het klooster op de Uilenburg te 's-Hertogenbosch, Gijsbrecht Claessen te Eindhoven, Godefroy van Eyck, Heer van Blaarthem, Wouter Eelkens, koopman te 's-Hertogenbosch, Digna Faessen, inwoonster van Strijp en andere crediteuren,
       ter zake van uitstel van betaling, 1662
      • 345     Johan Gijsberts van den Gruythuysen
       contra
       Niclaes Aryens
       ter zake van ..., 1662
      • 346     Johan van Eupen, stadhouder van Eindhoven, Woensel, Gestel, Stratum, Strijp
       contra
       Severijn Davidts Smits
       ter zake van het nakomen van een weddenschap over het aangaan van een huwelijk, 1662
      • 347     Wouter Moons
       contra
       Jan Hendricx, inwoner van 's-Hertogenbosch,
       ter zake van ..., 1662
      • 348     Mathijs Bunnens koopman, lakenverver en schepen van Eindhoven,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld berustend onder Jan Michiels van Coursel later Abraham Jacobs van Coursel en Joost Jacobs van Coursel, kooplieden te Eindhoven, om hieruit een schuld van f 103-10 voor het verven van laken te verhalen op de erfgenamen van Adriaen Daniels, lakenkoopman te Tilburg, 1662
      • 349     Johanna en Margaretha van den Hove, inwoonsters van Brussel,
       contra
       Aldegonda van den Gruythuysen, weduwe van Anthony van den Hove,
       ter zake van het overleggen van een inventaris van de nalatenschap van hun broer, 1662
      • 350     Thomas Huberti, lakenkoopman, inwoner van Stembert bij Verviers,
       contra
       Gerardt van Vroonhoven, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld van 174 gulden en 4 stuivers voor geleverd laken, 1662
      • 351     Aerdt Mars, koopman te Strijp,
       contra
       Aldegonda van den Gruythuysen, weduwe van Anthoni van den Hove, rentmeester van het kapittel van Cortessem en koopman te Eindhoven,
       ter zake van schadevergoeding voor een op zijn persoon uitgebracht arrest, 1662
      • 352     Godefridus Wichmans, secretaris en stadhouder van Bergeijk,
       contra
       Wouter Stocky en zijn borgen Jan Brants en Goyaert van den Broeck
       ter zake van een schuld voor geleverde wol, 1662-1663
      • 353     Theodorus de Matheis, advocaat,
       contra
       Francois Bastiaens Deckers
       ter zake van genoegdoening voor belediging, 1662-1663
      • 354     Jacob Frans Daemen, erfgenaam van zijn broer Aelbert Frans Daemen
       contra
       Cathalijn, weduwe van Joseph van Goirle,
       ter zake van een schuld voortvloeiend uit een weddenschap, 1663
      • 355     Abraham en Anthony Wilmerdoncx, kooplieden te Amsterdam,
       contra
       Corstiaen Kerckeraey, hoedemaker later zijn weduwe Thonisken,
       ter zake van een schuldvordering, 1663
      • 356     Pauwels Mathijssen, koopman,
       contra
       Ida Jan Teunis, inwoonster van Valkenswaard,
       ter zake van een schuld van F. 73-7-12 voor geleverde koopwaar, 1663
      • 357     Jacob Lamberts van der Dussen, oud-burgemeester van Eindhoven en Johan Schiners, koopman, voogden van de kinderen van Anthonet van Dinter, lakenkoopvrouw, weduwe van Francoys van Flodrop,
       contra
       Ardt Everts, inwoner van Vessem,
       ter zake van een schuld van f 59-10 voor geleverd laken, 1663
      • 358     Jacob Lamberts van der Dussen, oud-burgemeester van Eindhoven en Jan Schinders, koopman, voogden over de kinderen van Anthonet van Dinter, lakenkoopvrouw weduwe van Francoys van Flodrop,
       contra
       Ariaen Marten inwoner van Vessem,
       ter zake van een schuld van f 60-13 voor geleverd laken, (1663)
      • 359     Bartholomeus van der Sterren
       contra
       Geraerdt Brants c.s., erfgenamen van Gerardt Brants de oude,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1663
      • 360     Steven Peters en Jan Daniels, voogden van de kinderen van Peter Janssen van Maestricht en Anneken Jan Antonis de Bie,
       contra
       Jan Franssen d'Exter, hoedemaker,
       ter zake van een schuld van f 35-10 voor geleverde waren, 1663
      • 361     Gerardt Wouters, koopman te Heeze,
       contra
       de weduwe van Simon Simons Volacken de oude,
       ter zake van een schuld van f 88-8 voor geleverde koopwaren, 1663
      • 362     Jan Janssen den Ketelaer de jonge
       contra
       Jacob Frans Damen, erfgenaam van zijn broer Aelbert Frans Damen,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1663
      • 363     Gerard van den Kouwenberch, chirurgijn,
       contra
       Ambrosius Janssen, inwoner van Stratum,
       ter zake van honorarium, 1663
      • 364     Niclaes Ariaens, beenhouwer,
       contra
       Jaspar Simons, leidekker,
       ter zake van de inlossing van de schuldbekentenis, 1663
      • 365     Francois Bailjouw, notaris en procureur,
       contra
       Jaspar Symons, leidekker,
       ter zake van de betaling van salaris, 1663
      • 366     Cornelis Hendrix van Goorl
       contra
       Petronella Wijchmans, weduwe van Jan Michielsen van Eupen, stadhouder van Eindhoven,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 50,-, 1663
      • 367     De H. Geestmeesters van Woensel
       contra
       Gerit Janssen van de Wiel,
       ter zake van ..., 1663
      • 368     Maria Morra, weduwe van Dirck Dircxsen van den Brouck, stadhouder van Eindhoven en "convooimeester"
       contra
       Gerardt van Vroonhoven, lakenkoopman, echtgenoot van Agnes en Cornelis van Sittart, schoenmaker, echtgenoot van Elisabeth, erfgenamen van Lijsken van Luytelaer, ter zake van een schuld in de convooien en licenten van f 134-9, 1664
      • 369     Maria Comans, weduwe van George Henricques, koopvrouw te Antwerpen,
       contra
       Johanna van Dommelen, weduwe van Goyaert Janssen van Pelt, koopvrouw,
       ter zake van een schuld van f 412-9 voor geleverde koopwaar, 1664
      • 370     Willem Janssen, knopenmaker,
       contra
       Metien Dircx
       ter zake van een huurschuld van f 28,- voor een huis aan de markt, 1664
      • 371     Wouter Keysers, lakenkoopman te Tilburg,
       contra
       Luytgen, weduwe van Willem Boudewijns,
       ter zake van een schuld van f 544-19 voor geleverd laken, 1664
      • 372     Mayken, weduwe van Jan Jan Huyben, inwoonster van Woensel,
       contra
       Mathijs Baudewijns
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, -, 1664
      • 373     Mathijs Bunnens, koopman,
       contra
       de erfgenamen van Engelbert Pompen, lakenkoopman te Leende,
       ter zake van een schuld van f 123-3, 1664
      • 374     Cornelis Pauwels, echtgenoot van Catharina van Courssel, weduwe van Abraham Raessen,
       contra
       Josina van Eecken, weduwe van Carel Zegers, koopvrouw te Antwerpen,
       ter zake van een schuld van f 145-13 voor geleverd vlas, 1664
      • 375     Mechtelt Strijbosch, weduwe van Peeter Michiels van Eupen,
       contra
       Gerardt van Vroonhoven, lakenkoopman, echtgenoot van Agnes en Cornelis van Sittart, echtgenoot van Elisabeth, erfgenamen van Lijsken van Luytelaer,
       ter zake van een schuld van f 33-6 voor verteringen door hun overleden broer, 1664
      • 376     Dirck Willems van den Brouck, schepen van Eindhoven
       contra
       Elisabeth, weduwe van Anthoni de Louw, notaris en procureur,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100,-, 1664
      • 377     Mathijs Bunnens, lakenkoopman en verver,
       contra
       Hendrick Ardt Duyssen, inwoner van Lierop,
       ter zake van een schuld voor geleverd laken, 1664
      • 378     Willem van Strathum, koopman te Eindhoven,
       contra
       Bartel Gijsbers van den Bogart, inwoner van Schijndel,
       ter zake van een schuld van f 76-1-2 voor de levering van een verenbed, 1664
      • 379     Anna van Zutphen, weduwe van Reynder Poolen, president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Cornelis Jan Heurckmans, inwoner van Someren,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 400,-, 1664
      • 380     Johan Schenaerts, koopman,
       contra
       Hendrick Hendrickx Steymans en Joris Hendricx Steymans,
       ter zake van een schuld van f 129 voor geleverd linnen, 1664-1665
      • 381     Guilliam Poolen en Maria Poolen, kinderen van Reymer Poolen en Geertruyt van de Berck,
       contra
       Margareta Poolen
       ter zake van het overleggen van de boekhouding en de bewijsstukken van het sterfhuis, 1664-1665
      • 382     Adriaen Willems van Aelst, inwoner van Valkenswaard, weduwnaar van Engelken Janssen Backers,
       contra
       Jan Janssen Ooms de jonge, inwoner van Valkenswaard, voogd van de kinderen van Adriaen,
       ter zake van het beheer van de erfgoederen, 1664-1665
      • 383     Wilhelmus Moors, kanunnik van de collegiale kerk van St. Pieter te Cortessem,
       contra
       Aldegonda van den Gruythuysen, weduwe van Anthoni van den Hove, later echtgenote van Matheeus van Hove mede namens de deken en andere leden van genoemd kapittel,
       ter zake van de betaling van de tienden onder Eindhoven, 1664-1665
      • 384     Nicolaes Adriaens, beenhouwer,
       contra
       Margriet Dircx, weduwe van Peter Aerts, later echtgenote van Jan Anthonis Sijnen, inwoner van Heeze,
       ter zake van de betaling van kostgeld aan Peter Aerts, 1664-1670
      • 385     Thomas Becx, lakenkoopman, inwoner van Eupen,
       contra
       Thonis van Meurs
       ter zake van een schuld van 36 gulden voor geleverd laken, 1665
      • 386     Francois Deckers
       contra
       Theodoor de Mattheys
       ter zake van belediging, 1665
      • 387     Cornelis Willems de Haes, koopman,
       contra
       de weduwe van Jan Kilsdonck, inwoner van St.Oedenrode,
       ter zake van een schuld van f 21-10 voor geleverd mout, 1665
      • 388     Maeyken, Geertruydt en Catelijn van Diepenbeeck, erfgenamen van hun broer Jan van Diepenbeeck,
       contra
       Marten Anthonis Sijnen
       ter zake van een schuld van f 68-7 voor het inzetten van ruiten, 1665
      • 389     Mathias Gertman, hoogleraar in de theologie en president van het Conincxcollege van de universiteit van Douay,
       contra
       Jeuris Driessen, koopman,
       ter zake van de bijdrage aan de studiekosten van zijn zoon Abraham, 1665
      • 390     Anthonij Jan Cuypers, koopman,
       contra
       Jan en Bartel, erfgenamen van Barthel van Vessem, inwoners van Riethoven,
       ter zake van een schuld van f 90-8 voor geleverd laken, 1665
      • 391     Jacob van Stratum c.s.
       contra
       Agnes, weduwe van Corstiaen van Berckel,
       ter zake van het afbreken van een varkenshok en secreet aangebouwd tegen de erfafscheiding, 1665
      • 392     Johan Marcy, koopman te Venders,
       contra
       Gerard van Vroonhoven, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld van f 144 voor geleverd laken, 1665
      • 393     Peeter de Licht de Jong, koopman te Antwerpen,
       contra
       Peeter Hendricx van den Broeck,
       ter zake van een schuld van f 119 voor geleverde stukken kant, 1665
      • 394     Joris Andriessen, H.Geestmeester van Eindhoven,
       contra
       Jan Lamberts, inwoner te Veghel,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1665
      • 395     Peter Cornelis Verhoeven, oud-burgemeester van Eindhoven
       contra
       Nicolaes Henricx van Goirl
       ter zake van een huurschuld van f 60 voor een huis, 1665
      • 396     Willem Janssen van den Ven, koopman en oud H.Geestmeester,
       contra
       Simon Lus, commies van de convooien en licenten en schepen,
       ter zake van de aflossing van schuldbekentenis van f 300 aan Gijsbrecht van Schaick waarvoor gedaagde zich borg heeft gesteld, 1665
      • 397     Frans Roelants, koopman,
       contra
       Gerart van Vroonhoven, lakenkoopman, echtgenoot van Agnes en Cornelis Zittart, schoenmaker, echtgenoot van Elisabeth, erfgenamen van Lijsken van Luytelair,
       ter zake van een schuld van f 22 voor geleverde winkelwaren, 1665
      • 398     Lenaert Peeters van Doorne, echtgenoot van Henricxken, dochter van Thomas Cornelis en Anna van Amstel
       contra
       Jan Peters Smits, oud burgemeester van Eindhoven,
       ter zake van de overdracht van 1/5 deel in de erfenis van Anna van Amstel, 1665
      • 399     Johan Jacobs, president-schepen van Tongelre,
       contra
       Tonisken, weduwe van Corstiaen Kerkckroy, hoedemaker,
       ter zake van een schuld van f 39-3 voor geleverde stenen, 1665
      • 400     Mathias Bunnens, koopman en lakenverver,
       contra
       Gerart van Vroonhoven, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld van f 321-10 voor geleverd laken, 1665
      • 401     Willem Janssen
       contra
       Jacob Lamberts van der Dussen,
       ter zake van het nakomen van de voorwaarden bij de verkoop van een huis, 1665
      • 402     Nicolaes Henricx van Nuenen, lakenkoopman, echtgenoot van Anna Michielssen van Eupen,
       contra
       Elisabeth van Lieshout, weduwe van Hendrick Janssen van Hunssel en van Willem Hermans van Gaell,
       ter zake van de aflossing van een schuldbekentenis van 80 pattacons aan Jan Dircx Hoevenaer te Lieshout waarvoor Hendrick Jansen van Hunssel zich borg heeft gesteld, 1665
      • 403     Ariaen van Velthoven, koopman en voerman te Heeze,
       contra
       Jan Jacobs Ketelaer
       ter zake van een schuld van f 235 voor vrachtkosten, 1665
      • 404     Isack Melchiors, koopman,
       contra
       Maeyken, weduwe van Goort Coppens, en haar kinderen,
       ter zake van het afsluiten van twee vensters uitkijkend op het erf van eiser, 1665
      • 405     Jacob Frans Damen, oud-voerman, erfgenaam van zijn broer Aelbert Frans Damen, eveneens voerman,
       contra
       Gerit en Mechtelt Brants, Lambert van Poppel, weduwnaar van Maria Brants en Josina Herincx, weduwe van Jan Brants, erfgenamen van Gerit Brants de oude, koopman,
       ter zake van een schuld van f 730-4 voor vrachtkosten, 1665
      • 406     Johan Franssen van Hunssel, namens Judich Henricx
       contra
       Johan Thomas
       ter zake van een schuld van f 125 voor geleverd linnen, 1665
      • 407     Adriaen Schroetens, inwoner van Geldrop,
       contra
       Lijsken, weduwe van Handrick Baudewijns van Baeckel,
       ter zake van een schuld van f 40-2-12 voor geleverde koopwaar, 1665
      • 408     Hubertus de Roy, "licentiaat in de rechten", execteur-testamentair van Maria de Roy, inwoonster van Heeze
       contra
       Thomas Thomas Cuyper
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 50, 1665
      • 409     Hermanus van Kessel, echtgenoot van Clara Leyten
       contra
       Jacob Gijsbers
       ter zake van een huurschuld van f 150, (1665)
      • 410     Henrick Gillis, apotheker en schepen,
       contra
       Symon van den Broeck, kanunnik van het kapittel te Oirschot,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1665
      • 411     Jan Lamberts, inwoner van Veghel,
       contra
       Corstiaen Peters van der Heijden, alias Brock,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200 aan de H. Geest Tafel van Veghel waarvoor gedaagde zich borg heeft gesteld, 1665-1666
      • 412     Guilliam Donckers, procureur,
       contra
       Jan Franssen d'Exter,
       ter zake van de betaling van zijn salaris, 1665-1666
      • 413     Rogier Antonis van Deursen, inwoner van Aarle, later militair in het garnizoen van 's-Hertogenbosch
       contra
       Henrick Walravens, kuiper zoon van Walraven Geverts en Barbara Janssen,
       ter zake van terugbetaling van f 280 als voorschot in de kosten van het proces van gedaagde tegen zijn stiefmoeder Mariken, 1665-1666
      • 414     De erfgenamen van Johan Bartels van Mierlo, voerman te Gestel,
       contra
       Johan Joachims Spoormans, inwoner van Hoogeloon,
       ter zake van een schuld van f 75-15 voor vrachtkosten, 1665-1666
      • 415     Frans Roeloffs
       contra
       Henrick Philipssen, inwoner van Woensel,
       ter zake van een huurschuld van f 70-14, 1665-1667
      • 416     Joachim Peeters
       contra
       Niclaes Ariaens,
       ter zake van een schuld van f 42, 1666
      • 417     Anthonis Lamberts, inwoner van St.Oedenrode,
       contra
       Aert Janssen Fasius, bakker echtgenoot van Catharina,
       ter zake van een schuld van 3 zilveren dukaten, 1666
      • 418     Cornelis de Haes, koopman,
       contra
       Wouter Moons,
       ter zake van een schuld van f 125 voor geleverde koopwaar, 1666
      • 419     De erfgenamen van Goyaert van den Broucq, lakenkoopman,
       contra
       Everardt Peters van Heessel, inwoner van St. Oedenrode,
       ter zake van een schuld van f 31-15 voor geleverd laken, 1666
      • 420     De erfgenamen van Goyaert van den Broucq, koopman,
       contra
       Joris Henrick Steymans, molenaar te Zeelst,
       ter zake van ..., 1666
      • 421     Jacobus van den Boomen, "baccalaureus" in de godgeleerdheid,
       contra
       Maria van Flodrop, weduwe van Mattheus Wouters, secretaris van Eindhoven, Woensel, Gestel, Stratum en Strijp en haar zoon Jan Wouters,
       ter zake van een schuld van f 400, 1666
      • 422     Joannes van Dooren en Laureyns Baertmans, oud-burgemeesters,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld van de weduwe van Geraert Snellaers berustend onder Mattheus Ieuwens om hieruit een schuld in de stedelijke belastingen te verhalen, 1666
      • 423     Dielis Swinckels, koopman,
       ter zake van de waarde verklaring van het beslag op geld van Peter de Licht, koopman te Antwerpen berustend onder Peeter van den Brouck, koopman, om hieruit een schuld van f 27-17 voor geleverd linnen te verhalen, 1666
      • 424     Nicolaes Adriaens
       contra
       Jochem Peeters,
       ter zake van een schuldvordering, 1666
      • 425     Willem van Taterbeeck inwoner van Stratum, ook namens zijn broer Eduart
       contra
       Johan Stapparts, rentmeester van de prins van Oranje echtgenoot van Agnes van Taterbeeck, Johanna van Taterbeeck, weduwe van Marcelis Hirincx, Hendrik Gillis echtgenoot van Judith van Taterbeeck, Anna van Taterbeeck, weduwe van Anthony Gruythuysen,
       ter zake van de erfenis van Matthias van Taterbeeck en Ida van de Broecke, 1666
      • 426     Hendrick Janssen van Geldrop
       contra
       Judith, dochter van Willem Pantecras, weduwe van Jan Hermans Oirlemans,
       ter zake van het verplaatsen van een secreet op het erf, 1666
      • 427     Jacob Lambrechts van der Dussen, executeur van het sterfhuis van Anthoneth van Dinther, weduwe van Franchois Flodrop,
       contra
       Adriaen Merten Sledden en zijn borg Goyaert Meys, president-schepen te Vessem,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1666
      • 428     Gerart Wouters, voerman en wijnkoopman te Heeze,
       contra
       Mechtelt Dircx van Lieshout alias Poth
       ter zake van de terugbetaling van een voorschot van vijf pattacons, 1666
      • 429     Laurens Volders, inwoner van Asten,
       contra
       Joost Joost Roeffs, inwoner van Asten, voogd van Maria, dochter Willem Dircx en weduwe van Peeter Conincx,
       ter zake van een schuldvordering, 1666
      • 430     Claes Adriaens c.s.
       contra
       Aert Griet, inwoner van Woensel,
       ter zake van ..., 1666
      • 431     Aert Adriaens van Rijsingen en Marten Aerts van Rijsingen, kooplieden te Gestel,
       contra
       de weduwe van Hendrick Dircx van den Broeck,
       ter zake van een schuld van f 723-10 voor het bleken van linnen, 1666
      • 432     Monsieur Cercueil, frans officier,
       contra
       Amant de Louwre, inwoner van Riel,
       ter zake van de ontbinding van de koop van een paard, 1666
      • 433     Peer Oirt, koopman te Keulen, echtgenoot van Maria Heynen, weduwe van Caspar van Hulsgen,
       contra
       Anthony Lamberts, inwoner van Someren,
       ter zake van een schuld van f 250 voor geleverde koopwaren, 1666
      • 434     De erfgenamen van Sebastiaen van Esbeeck, bleker, koopman en president-schepen van Gestel, Stratum en Strijp
       contra
       Dirck Marcelis, inwoner van Nuenen,
       ter zake van een schuld van f 37-2-2 voor geleverd linnen, 1666
      • 435     Aert van Schijndel, koopman te 's-Hertogenbosch,
       contra
       de erfgenamen van Denis Geritssen, Jan Jacob Jans, Peter Corstiaen Laureynssen en Willem Jacob Janssen, als gebruikers van de goederen die hebben toebehoord aan Jan Roeffen, waard in "de Leeuw" te Helmond,
       ter zake van het verhaal van een schuldbekentenis van f 200 van Jan Roeffen, 1666
      • 436     Andries Hendrick Noyen en Adam Snellaers, voogden van de kinderen Snellaers,
       contra
       Bartel en Maria van der Waerden
       ter zake van het stopzetten van een evictieprocedure, 1666
      • 437     Joost Jacobs van Coursel, lakenkoopman en burgmeester
       contra
       Johanna Leyten, later gehuwd met Huybert van Buell,
       ter zake van de overdracht van een gekocht huis, 1666-1667
      • 438     Wouter Peeter Goossens, echtgenoot van Maria Steymans en Wijnant Adriaen Wijnants, echtgenoot van Willemijn Steymans,
       contra
       Peter Anthonis van Helmont, oud-burgemeester weduwnaar van Mayken Willem Huybrechts,
       ter zake van de administratie en het beheer van het sterfhuis, 1666-1668
      • 439     Peter Marcelissen van Brussel, koopman te Helmond,
       contra
       Nicolaes Hendrix van Goirl, koopman,
       ter zake van een schuld voor geleverd linnen, 1667
      • 440     Nicolaes Bock, echtgenoot van Ana van den Broeck,
       contra
       Clara Abrahams van Coursel, weduwe van Gerart Wichmans,
       ter zake van een schuld voor verteringen, 1667
      • 441     Peeter de Lange, verver te Gouda,
       contra
       Geraerdt van Vroenhoven, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld van 20 gulden voor het verven van laken, 1667
      • 442     De kinderen van Joris Hendricks Steymans
       contra
       Hendrick Hendricks Steymans
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1667
      • 443     Peter Hoppenbrouwers
       contra
       Willem Janssen, knopenmaker te 's-Hertogenbosch,
       ter zake van een schuld van f 16-16 voor geleverd haar, 1667
      • 444     De erfgenamen van Goyaert van den Broucq, lakenkoopman,
       contra
       Cornelis van Breugel, notaris en procureur, te Oerle,
       ter zake van een schuld van f 99-16-2 voor geleverd laken, 1667
      • 445     Richard Vale, lakenkoopman te Antwerpen,
       contra
       de weduwe van Francis Michielssen van Courssel
       ter zake van een schuld van 62 1/2 pond en 7 schellingen, 1667
      • 446     Hendrick, zoon van Jan Janssen Lenarts, inwoner van Nederweert,
       contra
       Dirck van den Broeck, oud-schepen,
       ter zake van de betaling van een erfrente, 1667
      • 447     Guilielmus Donckers, notaris en procureur,
       contra
       Hendrick Claes Deckers en Antonis Willems c.s. erfgenamen van Peter Maessen en Peter Antonis
       ter zake van betaling van salaris en onkosten in een proces tegen Johan van Breughel, rentmeester van Echternach, 1667
      • 448     Niclaes Goyaerts
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op een pakje zijden linten van Willem Linders, koopman te Bree, en overleden te Gestel, berustend onder Jacob Lamberts van der Dussen om hieruit een schuld van f 29-10 te verhalen, 1667
      • 449     Paulus Mathijssen van Pelt, namens de erfgenamen van advocaat De Mattheis
       contra
       Jan Huybert Quens, Corstiaen Goort Hurckens en de erfgenamen van Daniel Huyberts van Zeelant, als erfgenamen van Henricus Hoirckens, pastoor van de St. Jacobskerk te Leuven,
       ter zake van de betaling van salaris van f 80-14, 1667
      • 450     Adriaen Amants, president-schepen van Geldrop, namens Johan Smith en Thomas Rett
       contra
       Jan Michielssen van Coursel
       ter zake van een schuld van 75 pond, 11 schellingen voor geleverd laken, 1667
      • 451     De kinderen van Mary Muyssers
       contra
       Jenneke, weduwe van Van Buel, inwoonster van Leende,
       ter zake van ..., 1667
      • 452     N.N., procureur,
       contra
       Aert Janssen Fasius
       ter zake van betaling van salaris, 1667
      • 453     De erfgenamen van Johan Baptista Leyten
       contra
       Aert N., inwoner van Knegsel op "de Leenhoeve",
       ter zake van ..., 1667
      • 454     Melchior Doncquers, advocaat, weduwnaar van Helena, dochter van Hendrick Herincx, verver en koopman,
       contra
       Johanna van Taterbeeck, weduwe van Marcelis Herincx, Johan Stappers, rentmeester van de prins van Oranje, en Anna van Taterbeeck, weduwe van Anthoni Gruythuyse,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 480, 1667
      • 455     Francisco van Roosendael, koopman te Antwerpen,
       contra
       de weduwe van Francois van Coersel
       ter zake van een schuld van 16 pond, 19 schellingen voor geleverde stoffen, 1667
      • 456     Hubertus de Roy, "licentiaat in de rechten",
       contra
       Mayken, dienstbode van Jan Franssen van Hunssel,
       ter zake van ..., 1667
      • 457     De weduwe van Frans Peters van de Leur
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld van Hendrick Dircx van Steins, inwoner van Hedel, berustend onder Hendrick Gillis, apotheker om de afrekening als voogd van het kind van Claes Pleujers af te dwingen, 1667
      • 458     Thomas Oirban, lakenkoopman in Limburg,
       contra
       Geraert van Vroonhoven, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld van f 219 voor geleverd laken, 1667-1668
      • 459     Isack Melchiors, koopman en oud-raad, namens zijn dochter Helena
       contra
       Niclaes Goyaert Coppens,
       ter zake van belediging, 1667-1668
      • 460     Francisco van Roosendael, koopman te Antwerpen,
       contra
       Jan Michielssen van Courssel, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld voor geleverd laken, 1667-1668
      • 461     Hendrick Gillis van den Broucq, oud-burgemeester en koopman in brandewijn,
       contra
       Peer Henricx van den Broucq, koopman in brandewijn,
       ter zake van een schuld van f 61-6-8 voor geleverde brandewijn, 1667-1668
      • 462     Guilielmus Donkers, notaris en procureur,
       contra
       Peter Hendricx van den Broeck
       ter zake van betaling van salaris van f 33-1-0, ,
       1668
      • 463     Aert van Hoeck, schoolmeester en koster te Gerwen,
       contra
       jonker Euskercken
       ter zake van een schuld van f 10-17-8, 1668
      • 464     Hendrick Gillis van den Broucq, koopman in brandewijn,
       ter zake van de van waarde verklaring van een beslag op geld van Joost Janssen alias Teut, inwoner van Waalre, berustend onder Joost Bartels van Berenbroucq, schepen van Eindhoven om de uitvoering van een vonnis gewezen door de schepenbank van Waalre af te dwingen, 1668
      • 465     Jan Peeters van Liessel
       contra
       Peer Goyarts van Crommenhoeck, bakker,
       ter zake van een schuld van f 200 voor geleverde tarwe, 1668
      • 466     Willem Janssen, knopenmaker en koopman,
       contra
       Thomas Thomassen, kuiper,
       ter zake van een schuld van f 110 voor geleverd haar, 1668
      • 467     Mayken, weduwe en erfgename van Jan Martens, lakenkoopman,
       contra
       Pauwels Henricx, inwoner van Bladel,
       ter zake van een schuld van f 143 voor geleverd laken, 1668
      • 468     Paulus Matthijssen van Pelt, koopman,
       contra
       Jan Evers, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 38-8-8 voor geleverde waren, 1668
      • 469     Matthias Bunnens, lakenverver, armenmeester, oud-burgemeester en schepen,
       contra
       Jacop Claessen Seelandts, inwoner van Oirschot,
       ter zake van een schuld van f 303 voor geleverd laken, 1668
      • 470     Dirck Gerits de Laure, molenaar,
       ter zake van de van waarde verklaring van een beslag op roerende goederen van de weduwe van Aert Janssen Facius om hieruit een schuld van f 129-12-6 voor geleverd graan te verhalen, 1668
      • 471     Jan Aert Janssen
       contra
       Peter Collenberg en Peter Cornelis
       ter zake van ..., 1668
      • 472     De erfgenamen van Goeaert van den Broeck
       contra
       Jan Peter Hellincx en zijn borg Arien Eymert Voets, inwoners van Schijndel,
       ter zake van achterstallige huurschuld, 1668
      • 473     Wouter Moons, voogd van Seyken van der Byest,
       contra
       Baertel Janssen, inwoner van Steensel,
       ter zake van ..., 1688
      • 474     Wouter Moons, voogd van Lucia van der Biest, echtgenote van Dionys Wouters, korporaal in dienst van de prins van Tarante, mede-erfgename van Frans Roeloffs, koopman en armenmeester,
       contra
       Frans Aerts, inwoner van Breugel,
       ter zake van een schuld van f 3-8 voor geleverde koopwaar, 1668
      • 475     Wouter Moons, voogd over Lucia van der Biest, echtgenote van Dionys Wouters, korporaal in dienst van de prins van Tarante, mede-erfgename van Francois Roeloffs, koopman en armenmeester, contra
       Vreys Meussen, inwoner van Breugel,
       ter zake van een schuld van f 4-6 voor geleverde koopwaar, 1668
      • 476     Wouter Moons, voogd over Lucia van der Biest, echtgenote van Dionys Wouters, korporaal in dienst van de prins van Tarante, mede-erfgename van Francois Roeloffs, koopman en armenmeester, contra
       Dirck Thomas, inwoner van Breugel,
       ter zake van een schuld van f 8 voor geleverde koopwaar, 1668
      • 477     Wouter Moons, voogd over Lucia van der Biest, echtgenote van Dionys Wouters, korporaal in dienst van de prins van Tarante, medeerfgename van Frans Roeloffs, koopman en armenmeester,
       contra
       Vreys Wouters, inwoner van Son,
       ter zake van een schuld van f 14-8 voor geleverde koopwaar, 1668
      • 478     Wouter Moons, voogd over Lucia van der Biest, echtgenote van Dionys Wouters, korporaal in dienst van de prins van Tarante, mede-erfgename van Francois Roeloffs, koopman en armenmeester, contra
       Jacob Jan Luycas, inwoner van Breugel,
       ter zake van een schuld van f 6-2, 1668
      • 479     Helwiga Versterre, weduwe van Gerardi,
       contra
       de erfgenamen van Meyers en Jan Tilens, Willem Tilens, Evert Janssen en Aert Tilens,
       ter zake van de betaling van een erfpacht van 15 vat koren, 1668
      • 480     Lauwreyns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Raes Symons, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 6-12 voor geleverde waren, 1668
      • 481     Lauwreyns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Ysack Waghtelaers, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 8-8 voor geleverde waren, 1668
      • 482     Lauwreyns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Jan Meeuws Wijnen, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 7-7 voor geleverde waren, 1668
      • 483     Lauwrens Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Lijsken Willem Putters
       ter zake van een schuld van f 3-3-8 voor geleverde waren, 1668
      • 484     Lauwreyns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Lauwrens Martens, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 12-1 voor geleverde waren, 1668
      • 485     Lauwreyns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Frans Drydoncx, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 18-16 voor geleverde waren, 1668
      • 486     Lauwreyns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Jan Willem Mercx, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 10-4 voor geleverde waren, 1668
      • 487     Lauwreyns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Jan Clits "den snijder", inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 2-12 voor geleverde waren, 1668
      • 488     Lauwreyns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Peeter Berghmans, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 7-10 voor geleverde waren, 1668
      • 489     Lauwrijns Roeloffs, erfgenaam van zijn broer Frans Roeloffs,
       contra
       Jan Joosten, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 3-10 voor geleverde waren, 1668
      • 490     N.N., procureur,
       contra
       Claes Coppens en Hendrick van der Werden
       ter zake van betaling van salaris, 1668
      • 491     Paulus Matthijssen van Pelt, koopman,
       contra
       Jan Stappers, inwoner van Waalre,
       ter zake van een schuld van f 45-2 voor geleverde waren, 1668
      • 492     Paulus Matthijssen van Pelt
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld van de weduwe van Bartel Spoormans berustend onder Anthony Tempelaer, president-schepen van Eindhoven en rentmeester van het kwartier Kempenland, om hieruit commissieloon van tolgelden af te dwingen, 1668
      • 493     Paulus Matthijssen van Pelt, namens de erfgenamen van advocaat De Mattheis
       contra
       Adriaen Stevens, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van betaling van salaris in het proces tegen Marten Willem, 1668
      • 494     Simon van der Waerden, veekoopman te Tongelre,
       contra
       Nicolaes Adriaens, beenhouwer,
       ter zake van een schuld van f 34 voor een slachtkoe, 1668
      • 495     Jan Pingen en Matthijs Baudewijns, voogden van de kinderen van Willem Baudewijns,
       contra
       Hendrick Janssen van Geldrop
       ter zake van een schuld van f 131-2-3 voor geleverd linnen, 1668
      • 496     Anneken, weduwe van Lauwrens Roeloffs,
       contra
       de weduwe van Hendrick van Hooff, inwoonster van Son,
       ter zake van een schuld van f 35-5 voor geleverde waren, 1668
      • 497     Jan Franssen
       contra
       Goort Franssen
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 50, 1668
      • 498     Paulijn Pauwels
       contra
       Jan Luycas van Poppel
       ter zake van de vergoeding voor de kosten van de bevalling en de alimentatie van zijn dochter, 1668
      • 499     Martten Aerts van Rijsingen, president-schepen van Gestel, Stratum en Strijp, koopman en linnenbleker,
       contra
       Wouter Corstiaens, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 1500 voor het bleken van een partij linnen, 1668
      • 500     Jan Colff, inwoner van Besoyen,
       contra
       Corstiaen Peters alias Brock
       ter zake van een schuld van f 20, 1668
      • 501     De erfgenamen van wijlen Goyart van den Broeck contra Bartholomeus Anthonisse van Zoerendonck ter zake van een schuld van f 164-10-8 voor geleverd laken, 1668
      • 502     Jan Fasius, bakker,
       contra
       Peeter Heerbeecx en Peeter Cornelissen
       ter zake van geleverde mutsaarts, 1668
      • 503     Lamert van der Werden
       contra
       Jan Ariaens, inwoner van Someren,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1668
      • 504     Agneet Bierens, weduwe van Corstiaen Willems van Berckel, burgemeester,
       contra
       Maria Maghdalena Bierens, inwoonster van Antwerpen, namens Anthonis van Doormalen, pachter op haar hoeve onder Meerveldhoven,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 54-8-2, 1668-1669
      • 505     Gerart Simon Joosten, inwoner van Tongelre,
       contra
       de erfgenamen van Jan van der Lee, procureur,
       ter zake van een schuld voor geleverde koopwaar, 1668-1669
      • 506     Cornelis van Haaften, koopman te Breda,
       contra
       Hendrick Janssen van Geldrop, na 1669
       contra
       Jeronimus Wijnants van Rosan, Judith, weduwe van Geraert Bertrams, Barbara Brul, weduwe van Euskercken en Hendrick van Boxmeer, advocaat,
       ter zake van een schuld van f 196-6 voor geleverde waren, 1668-1671
      • 507     Hendrik van den Brouk, koopman in brandewijn en tabak,
       contra
       Hendrik Jan Pingen, koopman in tabak,
       ter zake van een schuld van 68 pattacons 11 stuivers voor geleverde tabak, 1669
      • 508     Josyna, weduwe van Carel Zegers,
       contra
       Lambert Rutten
       ter zake van een schuld van f 6 voor de koop van een mesthoop op een veiling, 1669
      • 509     Mathijs Bunnens, koopman,
       contra
       Anthonis van Vechel alias Jan Anthonis van Vessum, inwoner van Eeneind onder Nuenen,
       ter zake van het verhaal van een erfrente uit een onderpand, 1669
      • 510     Samuel Chlinton, chirurgijn,
       contra
       Gerart Thomas
       ter zake van honorarium voor de verzorging van een verwonding, 1669
      • 511     Simon van der Waerden, ossenkoopman,
       contra
       Bartel Hendricx van der Waerden, ossenkoopman,
       ter zake van een huurschuld van f 188-12-2 voor enkele percelen weide, 1669
      • 512     Cornelis van den Broeck, chirurgijn,
       contra
       Wilhelmus Donckers, procureur,
       ter zake van honorarium, 1669
      • 513     Anthoni Janssen van der Heyden, inwoner van Woensel,
       contra
       Wilbort Reynders, inwoner van Vlierden,
       ter zake van een schuld voor geleverde boekwijt en granen, 1669
      • 514     Raes Geraerts Raessen
       contra
       Marten Franssen, smid te Leende,
       ter zake van een schuld van f 13-10-8 voor geleverd ijzer, 1669
      • 515     De erfgenamen van Frans Peters van den Leur, burgemeester van Gestel en herbergier,
       contra
       Hendrick van Wichen, inwoner van Blaarthem,
       ter zake van een schuld van f 315 voor geleverde brandewijn en voor brouwloon, 1669
      • 516     Lambert Jacops van Gael
       contra
       Goyaert Joris Borckhouts en Jan Willems, voogden van de kinderen van Gijsbert Dircx van den Boer en Mayken Roeloff Joosten Borckhouts,
       ter zake van een schuldvordering, 1669
      • 517     De kinderen van Willem Joseps van Goorl
       contra
       Maria Morra, weduwe van Dirck Willems van den Brouq,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1669
      • 518     De erfgenamen van Johan van der Lee
       contra
       Gerardt Simons, inwoner van Tongelre,
       ter zake van een schuldvordering, 1669
      • 519     Isaak Melchiors
       contra
       Hendrick van der Waerden
       ter zake van een schadevergoeding voor het afbreken van een muur, 1669
      • 520     Hubertus de Roy, advocaat,
       contra
       Isacq Melchiors, koopman,
       ter zake van betaling van salaris in het proces tegen Hendrick van der Waerden, 1669
      • 521     Johan Wouters, lakenkoopman te Turnhout, namens Jan Vale, koopman te Brussel,
       contra
       Jacop Lamberts van der Dussen, koopman en schepen,
       ter zake van een schuld van f 290-19 voor geleverde zijde, 1669-1670
      • 522     Joanna van der Waerden
       contra
       Maria van der Waerden, weduwe van Johan van den Boer,
       ter zake van genoegdoening in een zusterlijke twist, 1669-1670
      • 523     Isack Michielsen van Courssel, raad van Eindhoven,
       contra
       Hendrick Aelberts van Berckt, echtgenoot van Jacomina, dochter van Adriaen Hanssen Smeyers en Aelken Alars,
       ter zake van de betaling van f 50 als uitvoering van het testament van Aelken Alars, 1670
      • 524     Matthias Bunnens, lakenverver,
       contra
       Jacob Adriaen Daniels, voogd van de kinderen van Adriaen Daniels, lakenkoopman te Eersel,
       ter zake van een schuld van f 128-4 voor het verven van laken, 1670
      • 525     Matthias Bunnens, lakenverver,
       contra
       Jacob Adriaen Daniels, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld van f 180-10 voor het verven van laken, 1670
      • 526     Matthias Bunnens, lakenverver,
       contra
       Jan Janssen, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 145 voor het verven van laken, 1670
      • 527     Matthias Bunnens, lakenverver,
       contra
       Anthoni Willems, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 65 voor het verven van laken, 1670
      • 528     Jan Willem Luyten, echtgenoot van Iken, dochter van Gijsbrecht Dircxse van den Boer, en Steyntien Gijsbrechts van den Boer
       contra
       Lambert Jacops van Gael
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 400, 1670
      • 529     Hubertus de Roy, "licentiaat in de rechten", en Michiel Stapparts, executeurs van het testament van Judit van Taterbeeck, weduwe van Hendrick Gielis, apotheker en raad,
       contra
       Jan Wauters van der Biesen, inwoner van Heeze,
       ter zake van een schuld van f 27-0-2 voor geleverde medicijnen, 1670
      • 530     Hubertus de Roy, "licentiaat in de rechten" en Michiel Stapparts, executeurs van het testament van Judit Matthijssen van Taterbeeck, weduwe van Hendrick Gielis, apotheker,
       contra
       N.Luytelaer, "medicienae doctor", inwoner van Helmond,
       ter zake van een schuld van f 25-18 voor geleverde medicijnen, 1670
      • 531     Hubertus de Roy, "licentiaat in de rechten" en Michiel Stapparts, executeurs van het testament van Judit Matthijssen van Taterbeeck, weduwe van Hendrick Gielis, apotheker,
       contra
       Jan Walraven Boxhorn
       ter zake van een schuld van f 20-19 voor geleverde medicijnen, 1670
      • 532     Hubertus de Roy, executeur van het testament van Judit Matthijssen van Taterbeeck, weduwe van Hendrick Gielis, apotheker,
       contra
       Adam Strijbos c.s.
       ter zake van een schuldvordering, 1670
      • 533     Hubertus de Roy, "licentiaat in de rechten" en Michiel Stappaerts, executeurs van het testament van Judith Matthijssen van Taterbeeck, weduwe van Hendrick Gielis, apotheker,
       contra
       Jacop Ivo Bluysen
       ter zake van een schuld van f 22-5 voor geleverde medicijnen, 1670
      • 534     Hubertus de Roy, "licentiaat in de rechten" en Michiel Stappaerts, executeurs van het testament van Judith Matthijssen van Taterbeeck, weduwe van Hendrick Gielis, apotheker,
       contra
       Laurentius Volders, oud-secretaris van de heerlijkheid Asten,
       ter zake van een schuld van f 69-6-1/2 voor geleverde medicijnen, 1670
      • 535     Johan Smits, schepen, brouwer en koopman in bier en mout,
       contra
       Lambert Assincx, echtgenoot van de weduwe van Michiel Govaerts, blauwverver,
       ter zake van een schuld van f 47-16-8 voor geleverd bier, 1670
      • 536     Pauwels Smits, notaris en procureur te Heeze,
       contra
       Aleyt, weduwe van Jacob Janssen van Emmen, linnenkoopman, te Veldhoven,
       ter zake van betaling van salaris, 1670
      • 537     Henrick van Boxmeer, advocaat ook namens zijn schoonmoeder Judith Coppens, weduwe van Geraert Bertrams,
       contra
       Roeloff Haubraecken, inwoner van Stratum en Johan van den Gruythuyse, president-schepen van Tongelre,
       ter zake van preferentie van een schuldbekentenis van f 400 bij de verkoop van goederen onder Tongelre van Bartholomeus Marcelis, 1670
      • 538     Dirck Hachtiens, koopman te 's-Hertogenbosch,
       contra
       Frans Deckers, notaris,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1670
      • 539     De erfgenamen van Lijsken Jan Jacobs, weduwe van Willem Andries Happen,
       contra
       Adriana, weduwe van Joris Henricx van Waalre,
       ter zake van de betaling van de koopsom voor een 1/6 deel in de watermolen te Waalre, 1670
      • 540     Pauwels Mathijssen van Pelt, koopman,
       contra
       Hendrick Eeverts, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 253-5 voor geleverde koopwaar, (1670)
      • 541     N.N.
       contra
       N.N.
       ter zake van ..., (1670)
      • 542     Gerart Brants,
       contra
       de curatoren van de boedel van Maria Monincx,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 1000,-, 1670
      • 543     Delis Luycas, echtgenoot van Geertruyt Pauwels ook namens Mayken Pauwels, dochters van Pauwels Lamberts en Ijken Willem Driessen en namens Hendrick Willem Driessen
       contra
       Adriana, weduwe van Joris Hendrix van Waelre, inwoonster van Tongelre,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1670
      • 544     N.N., inwoners van 's-Hertogenbosch,
       contra
       N.N., vertegenwoordigd door advocaat A. Tempelaer,
       ter zake van smaad en aantasting van de goede naam, (1670)
      • 545     De erfgenamen van Hendrina Pompen, weduwe van Dirck Willemse van de Broucq,
       contra
       Hubertus de Roy, advocaat en oud-drosaard van Heeze en Leende,
       ter zake van de verdeling van Dirck Willem van de Broucq, 1670
      • 546     Hendrick van den Brouck, koopman,
       contra
       Anna alias En, dochter van Geraert Janssen van Tessel en Mechtelt Dircx van Lieshout, bijgenaamd Meth Poth,
       ter zake van genoegdoening voor roddel en aantasting van de goede naam, 1670-1672
      • 547     Hendrick van den Brouck, koopman te Eindhoven,
       contra
       Mechtelt Dircx van Lieshout, bijgenaamd Meth Poth, weduwe van Peeter Beeck,
       ter zake van genoegdoening voor roddel en aantasting van de goede naam, 1670-1672
      • 548     Johan Schenaert, koopman,
       contra
       Peeter Herbeecq
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 41-5, 1671
      • 549     Cornells van den Broucq, chirurgijn,
       contra
       Jan Peters, ketelmaker te Helmond,
       ter zake van een schuld van f 42 voor de levering van koperen ketels en kisten, 1671
      • 550     Cornelis van den Broucq, chirurgijn,
       contra
       Jan Peters, wonende op de Hooidonkse molen,
       ter zake van honorarium van f 90 voor het genezen van een wond, 1671
      • 551     Pieter de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Melchior Doncquers, advocaat,
       ter zake betaling van salaris in het proces aangaande het beslag op het tegoed van Anthonet van Diepenbeecq, 1671
      • 552     Jan Franssen d'Exter, koopman, en Adriaen Deelissen, inwoner van Geldrop , c.s., erfgenamen van Jan Janssen van Son, lakenkoopman te Geldrop,
       contra
       Peter Peters Damen, inwoner van Bladel,
       ter zake van een schuld van f 43-14 voor geleverd laken, 1671
      • 553     Anneken, weduwe van Thomas Hendricx van Alphen, met haar voogden Johan van den Gruythuyse, president-schepen van Tongelre, en Evert van den Broucq, schepen van Tongelre,
       contra
       Mattias Bunnens, lakenverver,
       ter zake van een schuld, 1671
      • 554     Simon van der Waerden, koopman,
       contra
       Nicolaes Coppens
       ter zake van een schuld van 100 pattacons voortvloeiend uit een weddenschap, 1671
      • 555     Hubertus de Roy, "licentiaat in de rechten",
       contra
       Willem Martens, inwoner van Heeze,
       ter zake van ..., 1671
      • 556     Paulus Mathijssen van Pelt
       contra
       Arryaen Aerts, inwoner van Heeze,
       ter zake van een schuld van f 30 voor geleverde olie, 1671
      • 557     Hubertus de Roy, advocaat en Michiel Stapaerts, executeurs van het testament van Judith van Taterbeecq, weduwe van Henrick Gillis, apotheker,
       contra
       N. Pollaert, douarière van de heer van Nuenen,
       ter zake van een schuld van f 85-18 voor geleverde medicijnen, 1671
      • 558     Hendrick van Boxmeer, advocaat,
       contra
       Huybert Niclaessen, vorster van Eindhoven en Woensel,
       ter zake van genoegdoening voor de aantasting van de goede naam, 1671-1672
      • 559     Johan Cousijn, koopman te Maastricht,
       contra
       Hendrik Jan Pingen
       ter zake van schuld voor geleverde kousen, 1671
      • 560     Peter van Cuellen, namens Jan Willems Lyebrechts
       contra
       de gebroeders Willem en Claes Pauwils
       ter zake van ..., 1672
      • 561     Paulus van Oudenhoven, stadhouder van Hoogeloon, Hapert, Casteren, Bladel en Reusel,
       contra
       Lodewijck Scheffer, herbergier,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 250, 1672
      • 562     Jan Corstiaans Willems, inwoner van Nuenen,
       contra
       Goyart Henricx Verboeyen en Aert Theunis, inwoners van Gerwen, voogden van de kinderen van Aert Verboeyen,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1672
      • 563     Jacop van Macheren, inwoner van Tongelre,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld berustend onder Claes Doncken van een bij haar voogd Laureijs Jansen Bluckers te Tongelre inwonend kind, 1672
      • 564     Pauwels van Strathum, koopman,
       contra
       Jan Corstiaenssen van der Heyden, beenhouwer en zijn borg Adam Strijbosche
       ter zake van twee jaar huurschuld voor het huis "De Bonte Os", 1672
      • 565     Jenneken Henrick Snellaerts weduwe van Joris Andriessen, koopman,
       contra
       Cornelis van den Brouck, chirurgijn,
       ter zake van smartegeld voor mishandeling, 1672
      • 566     Joost Bartels van Berenbroeck, schepen,
       contra
       Adriaen Amants de Lauwere, president-schepen van Geldrop en lakenkoopman en zijn borg Dirck Amants de Lauwere,
       ter zake van schadevergoeding voor het verwaarlozen van een gehuurd paard, 1672
      • 567     Daniel van Hove, oud-burgemeester van Gestel,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op roerende goederen van Jenneken van den Winckel, weduwe van Anthoni van Daesdonck, berustend onder Maria, weduwe van Willem Volders om hieruit een schuld van f 1400-7 voor de levering van linnen te verhalen, 1672
      • 568     Peter Mijssen, greelmaker,
       contra
       Niclaes Adriaens, vleeshouwer,
       ter zake van schadevergoeding van f 20-4-12 voor derving van vellen, 1672-1674
      • 569     Huybert Niclaessen, vorster,
       contra
       Maria Winckels, weduwe van Willem Volders, procureur, mede-erfgename van Theodorus de Matheis, advocaat,
       ter zake van een schuld van f 123-5 voor geleverde goederen en verrichte diensten, 1672-1674
      • 570     Raes Gerit Raessen, koopman,
       contra
       Jan Jochims Schoonen en Pauwels Hendrick Joosten van Croonenborch, voogden van de kinderen van Aert Hendrick Joosten van Croonenborch en Maeyken Goossen Jochims Schoonen, inwoners van Oirschot,
       ter zake van het verhaal van een schuld op de erfgoederen van de kinderen, 1672-1674
      • 571     De crediteuren in de nalatenschap van Jacob Lamberts van der Dussen
       contra
       Hendrik van Boxmeer, advocaat, curator over de genoemde nalatenschap,
       ter zake van de toewijzing van de vorderingen, 1672-1675
      • 572     Johan van der Locht namens zijn moeder Maria van Heirle, weduwe van Guiliam van der Locht, mede-erfgename van Hendrina Pompen, weduwe van Dirck Willems van den Broeck, koopman, contra
       Melchior Doncquers, advocaat,
       ter zake van een aandeel in verkochte renten uit de nalatenschap van Hendrina Pompen, 1673
      • 573     Symon van der Waerden, koopman,
       contra
       Jan Gregorij
       ter zake van een schuld voor de huur van een huis, 1673
      • 574     Reynier Smits, paardenkoopman te Veldhoven,
       contra
       Dirck en Amant de Laure, molenaars,
       ter zake van genoegdoening voor belediging en molest in herberg "de Swaen", 1673
      • 575     Joanna van Taterbeecq, weduwe van Marcelis Herincx,
       contra
       Stephen van der Closse, schoolmeester,
       ter zake van schuld voor de huur van een huis, 1673
      • 576     Hendrick van Meyl, ook namens Goort Janssen van der Heyden en Frans Mathijssen c.s., erfgenamen van Goyart Paulus Ploeghs,
       contra
       Adriaen Peters van Stratum, oud-burgemeester,
       ter zake van een schuld voor geleverd meel, 1673
      • 577     Joan van der Locht, echtgenoot van Wilhelmina van den Broecke,
       contra
       Catharina, weduwe van Niclaes Henricx van Goirle,
       ter zake van een schuld voor de huur van een huis, 1673
      • 578     Anthoni van Lendt, koopman in tabak, inwoner van Oss,
       contra
       Jenneken Snellarts van Dommelen, koopvrouw, weduwe van Joris Andriessen Eliens,
       ter zake van een schuld van f 84-8 voor geleverd tabak, 1673
      • 579     Matthias Bunnens, lakenverver,
       contra
       Jacob Claessen Zeelandt, inwoner van Oirschot,
       ter zake van een schuld van f 24 voor het verven van laken, 1673
      • 580     Anthonis Willems en Aelbert Adriaens, H.Geestmeesters van Woensel,
       contra
       Wilbort Aelberts van de Ven
       ter zake van een aandeel in een legaat, 1673
      • 581     Cathalijn van Diepenbeeck, weduwe van Henrick van Roosteren, en haar dochter Jacomijn
       contra
       Mayken, weduwe van Jan van Gerwen,
       ter zake van de overdracht van goederen die Jan Mantrau onder valse huwelijksbeloften ontvreemd heeft, 1673
      • 582     Adriaen Middegaels
       contra
       de andere schuldeisers in de boedel van Jacob Lamberts van der Dussen,
       ter zake van de preferentie van een schuldbekentenis, 1673
      • 583     Peeter van Luytelaer, diaken van de gereformeerde kerk,
       contra
       de andere schuldeisers in de boedel van Jacobs Lamberts van der Dussen,
       ter zake van de preferentie van een schuldbekentenis, 1673-1675
      • 584     Hendrick van den Broucq, koopman,
       contra
       Aerdt van Diepenbeecq
       ter zake van een schuld van f 47-6 voor geleverde stukken linnen, 1674
      • 585     Adriaen van der Spoor, koopman te Rotterdam,
       contra
       Jenneken Snellaerts, weduwe van Joris Andriessen Eliens,
       ter zake van een schuld van f 226-16-8 voor geleverde kruidenierswaren, 1674
      • 586     Willem Alsouw, koopman te Rotterdam,
       contra
       Jenneken Snellaerts, weduwe van Joris Andriessen Eliens, koopvrouw,
       ter zake van een schuld voor de levering van linnen, 1674
      • 587     Peter Robbert, koopman te Turnhout,
       contra
       Jenneken Snellaerts, weduwe van Joris Andriessen Eliens, koopvrouw,
       ter zake van een schuld van f 147 voor geleverde wijn en brandewijn, 1674
      • 588     Jacob Frans Damen
       contra
       Jan Campus
       ter zake van een schuld voor de huur van een huis, 1674
      • 589     Elisabeth van Croonenborch, weduwe van Theodorus Verheyden, "medicinae doctor",
       contra
       Pauwels Aelberts van Berckt
       ter zake van aansprakelijkheid in het toebrengen van een verwonding bij het exerceren van de burgerwacht, 1674
      • 590     Goort Janssen van der Heyden en Jan Franssen van Mierlo, schepen, voogd van de kinderen van Jan Laureyssen en Ercxken Goyart Paulus Ploecx, en Frans Mathijssen Verrijt c.s.
       contra
       Michiel Aerts, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 7-9, 1674
      • 591     Anneken Goosens, weduwe van Guilliam Hendricx van Weert,
       contra
       Bartholomeus Peerbooms, namens zijn kinderen, Hendrick Mathijssen van Litsenborgh, voogd van zijn broers en zusters, Wilboirt Wouters van de Ven, allen erfgenamen van Wouter Wilberts van de Ven,
       ter zake van het verhaal van een schuld voor de levering van winkelwaren, 1674
      • 592     Henricus van Boxmeer
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op weidegrond met opstand van Peeter Peeters, inwoner van Strijp, om hieruit de grondlasten van gekochte landerijen te verhalen, (1674)
      • 593     Nicolaes Moeren, koopman te Aken,
       contra
       Hendrick Huybrechts van Budel, koopman te Budel,
       ter zake van een schuld van 177 rijksdaalders voor de levering van naalden en schuurdoek, 1674-1675
      • 594     Jacob Jorissen Eliens, koopman,
       contra
       Wilbort Aelberts van der Ven, smid,
       ter zake van een schuld van f 45-15 voor de levering van zeisen, 1675
      • 595     Jenneken Snellarts, weduwe van Joris Andriessen,
       contra
       Adriaen Peters van Stathum,
       ter zake van een schuld van f 38-11 voor geleverde winkelwaren, 1675
      • 596     Alegonda van Hove, wonende op Hulst onder Geldrop,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld onder beheer van de weduwe van doctor Verheyden om hieruit enige jaren dienstloon als meid van Gerardus Schellekens te verhalen, 1675
      • 597     Hendrick van den Bour, linnenkoopman,
       contra
       Roelandt Haegelaer
       ter zake van schadevergoeding voor in depot gegeven stukken linnen, 1675
      • 598     Goort Thomas Wijcx
       contra
       Jenneken van Dommelen
       ter zake van een schuld van f 357-10 voor de levering
       van waren, 1675
      • 599     Alegunda Bijnen, weduwe van Joost Bartels van Berenbroeck,
       contra
       Joost Cloots
       ter zake van een schuld f 22-10 voor geleverde waren, 1675
      • 600     Peter van de Laer, inwoner van Turnhout,
       contra
       Jan Hanssen, eertijds voerman,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 60, 1675
      • 601     Cathalina Herincx, weduwe van Matthias Bunnens, koopman en lakenverver,
       contra
       Hendrick Jan Heymans, wonende op Hulst onder Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 60 voor het verven van laken, 1675
      • 602     Cathalina Herincx, weduwe van Matthias Bunnens, koopman en lakenverver,
       contra
       Jasper Willems, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 76-10 voor het verven van laken, 1675
      • 603     Cathalina Herincx, weduwe van Matthias Bunnens, koopman en lakenverver,
       contra
       Lucas Cocx, inwoner van Riethoven,
       ter zake van een schuld van f 119 voor het verven van laken, 1675
      • 604     Joannes van Dooren, apotheker,
       contra
       Van Luytelaer, "medicinae doctor" te Helmond,
       ter zake van een schuld van f 18-15 voor geleverde medicijnen, 1675
      • 605     Pieter de Louwe, namens Henrick Coenen
       contra
       de weduwe van Jan Willem Driedoncx, inwoonster van Vessem,
       ter zake van ..., 1675
      • 606     Hendrick van den Broucq, koopman,
       contra
       Lijsken Janssen, inwoonster van Knegsel, echtgenoot van Dielis Peters,
       ter zake van een schuld van f 212 voor kostgeld van een kind en van geleverde waren, 1675
      • 607     Adriaen Peters van Strathum
       contra
       Peter Mijssen
       ter zake van ..., 1675
      • 608     Cornelis de Wijse, koopman te Breda,
       contra
       Henrick Laureyssen, inwoner van Aarle,
       ter zake van een schuld van f 110 voor de levering van 5 tonnen zeep, 1675
      • 609     Jenneken Snelaers
       contra
       Peter den Smidt, inwoner van Tongelre,
       ter zake van ..., 1675
      • 610     Joannes de Haen, "medicinae doctor",
       contra
       Michiel van der Meyden
       ter zake van honorarium, 1675
      • 611     Leonart en Arnoldus Ernst, lakenkooplieden te Aken,
       contra
       Jenneken Snellaerts, weduwe van Joris Andriessen,
       ter zake van een schuld van f 80 voor een geleverd wit laken, 1675
      • 612     Anna Willemsen van Gool
       contra
       Frans Goorts van der Eykelhof
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1675
      • 613     Adriaen Peters van Strathum
       contra
       Jan Henricx alias Herry
       ter zake van een schuld voor de huur van een huis, 1675
      • 614     Anneken van Goirle, weduwe van Jan van Roy,
       contra
       Frans Goorts van den Eyckhoff, inwoner van Tongelre,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1675
      • 615     Jan Claessen, inwoner van Blaarthem,
       contra
       Willem Lenaerts
       ter zake van een schuld van f 113 voor geleverd haar, 1675
      • 616     Philips en Maria, kinderen van Peter Huyberts van Beurden,
       contra
       Joost Mattijssen Cloots, hammaker,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1675
      • 617     Johan Smits, president-schepen, curator over de insolvente boedel van Gerit Goorts van Bree, hammaker,
       contra
       de gezamelijke crediteuren in de boedel van Gerit van Bree,
       ter zake van de toewijzing van de vorderingen, 1675
      • 618     Melchior Doncquers, advocaat, weduwnaar van Helena Herincx, dochter van Henrick Herincx,
       contra
       Josina Herincx, weduwe van Joan Brants, koopman,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 1800, 1675-1676
      • 619     Henrick van Boxmeer, advocaat, ook namens zijn zoon
       contra
       Cornelis Cleymans, advocaat te Turnhout, na zijn overlijden zijn weduwe, Maria Helena van Reyden,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 294, 1675-1678
      • 620     Hendrick Paulus Smulders, inwoner van Leende,
       contra
       Joan van Bercq
       ter zake van een schuldvordering, 1676
      • 621     Henrick Aerts van Lieshout, burgemeester van Strijp,
       contra
       de kinderen van Wouter Michielsen van Lieshout, inwoner van Woensel,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 150, 1676
      • 622     Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland, koopman en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Francois Moors, inwoner van Gestel,
       ter zake van een schuld voor geleverde bier en wijn, 1676
      • 623     Alexander Geraerts de Lauwre
       contra
       Anthoni Jacobs van Strathum
       ter zake van een schuld van f 34 voor drie el rood laken, 1676
      • 624     Guiliam en Maria Polen
       contra
       Peter Janssen Bierens, inwoner van Eersel,
       ter zake van achterstand in de betaling van een erfrente, 1676
      • 625     Anneken Peter Jansen, weduwe van Jan Rommels, inwoonster van Oerle,
       contra
       Niclaes Wouters
       ter zake van een schuld van huur van een huis van f 50, 1676
      • 626     Cornelis de Wijs, koopman,
       contra
       de erfgenamen van Peter Marttens den Hertoch, inwoners van Valkenswaard,
       ter zake van een schuld van f 147 voor geleverde waren, 1676
      • 627     Henrick Goorts, inwoner van Strijp, weduwnaar van Oeyken Peerse, alsmede Henrick, Cornelis en Ariaen Peters, erfgenamen van Oeyken,
       contra
       Wilbort Aelberts van de Ven
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1676
      • 628     Mechtelt van den Broecke, weduwe van Adriaen Bartels van der Waerden, logementhoudster te Eindhoven,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld uit de boedel van Christiaen Huygens, drossaard van Cranendonck, berustend onder Johan Smits, president-schepen van Eindhoven, om hieruit een schuld van f 1309-5 voor logies en kostgeld te verhalen, 1676
      • 629     Harman Janssen, koopman,
       contra
       Jacob Janssen Laureyssen, inwoner van Schijndel,
       ter zake van een schuld van f 172 voor de levering van 390 pond hop, 1676
      • 630     Dielis Verhoeven, inwoner van Dommelen,
       contra
       Josina van Breugel, weduwe van Godefridus Wichmans, secretaris van de schepenbank Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 65-4-8 voor geleverd bier, 1676
      • 631     H. de Roy, advocaat, en Michiel Stappars, rentmeester van de prins van Oranje, executeurs van het testament van Jan Schenarts, koopman,
       contra
       Willem Jan Willem Selen, inwoner van Zeelst,
       ter zake van een schuld van f 128-10-10 voor het bleken van linnen, 1676
      • 632     H. de Roy, advocaat en Michiel Stappars, rentmeester van de prins van Oranje, executeurs van het testament Schenarts, koopman,
       contra
       Jan van Breugel, inwoner van Aalst,
       ter zake van een schuld van f 47-13-20 voor het bleken van linnen, 1676
      • 633     H. de Roy, advocaat en Michiel Stappars, rentmeester van de prins van Oranje, executeurs van het testament van Jan Schenarts, koopman,
       contra
       Adriaen Dancquers, inwoner van Valkenswaard,
       ter zake van f 111-14 voor het bleken van linnen, 1676
      • 634     Jasper van Bruegel, executeur van het sterfhuis van Symon van den Broeck, kanunnik van het kapittel te Oirschot en inwoner van Strijp,
       contra
       de weduwe van Jan Tomaes, inwoonster van Middelbeers,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1676
      • 635     Johan Wouters, procureur,
       contra
       Jenneken van de Leur, weduwe van Martten Philipssen, inwoner van Waalre,
       ter zake van betaling van salaris in een proces tegen Jacob Proost voor de schepenbank van Gestel, Stratum en Strijp, 1676
      • 636     Johan Wouters, procureur,
       contra
       Joseph Ariaen Leyten, molenaar te Zeelst,
       ter zake van betaling van salaris van f 50 in een proces voor de schepenbank van Nuenen, 1676
      • 637     Johan Wouters, procureur,
       contra
       Jenneke, weduwe van Jacop Jans alias "groote Coppen", inwoonster van Valkenswaard,
       ter zake van betaling van salaris van f 48-7 in het proces tegen Jan Simons voor de schepenbank van Waalre, 1676
      • 638     Anna Maria Stapperts en Johan van Bree, echtgenoot van Catarina Stapperts, erfgenamen van Johanna Stapperts,
       contra
       Johan Baptista van Dungen, "doctor medicinae", weduwnaar van Elisabeth Stapperts,
       ter zake van de overdracht van de lijfgoederen en bezittingen van Elisabeth, 1676
      • 639     Laureys Oerlemans
       contra
       Anneken Reynders van de Ven, weduwe van Jan Snellaerts, inwoonster van Oirschot, met haar borg Jan Luycas van Poppel,
       ter zake van de overdracht van een stuk ruwe linnen, 1676
      • 640     Alexander Gerits de Lauwre, koopman,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld van Jacob Jacobs van Strathum berustend onder Anthoni Jacobs van Strathum, ten einde de terugbetaling van een lening van f 125 af te dwingen, 1676
      • 641     Hendrick Anthonis Smulders, inwoner van Valkenswaard, echtgenoot van Hendrina Hollen,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op een huis c.a. te Eindhoven van Cornelis Cleymans, advocaat te Turnhout, echtgenoot van Maria van Reyden om hiermee de inlossing van een schuldbekentenis van f 1606-17 af te dwingen, 1676
      • 642     Nicolaes Coppens, gehuwd met Maria Boxhoren, weduwe van Peter van der Dussen,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld uit de boedel van Christiaan Huygens, drossaard van Eindhoven, berustend onder Joan Smits, presidentschepen van Eindhoven, om hieruit een schuld vanaf 2852 voor verteringen te verhalen, 1676
      • 643     Anna van Taterbeeck, weduwe van Anthoni Gruythuysen,
       contra
       de kinderen van Dirck Hendricks, oud-burgemeester van Lieshout,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 400, 1676
      • 644     Anthony Jacops van Stratem
       contra
       Aert Fransen, inwoner van Asten,
       ter zake van ..., 1676
      • 645     Hendrick van den Broeck, koopman in wijn en brandewijn, oud-burgemeester, later zijn weduwe Maria d'Eyck,
       contra
       Jan Goorts alias Hans Grooten, burgemeester van Woensel,
       ter zake van de schuld van f 34-2-4 voor geleverd bier en brandewijn, 1676-1677
      • 646     Aert Geraert Raessen
       contra
       Lambert Aert Gijsberts, inwoner van Nuenen,
       ter zake van ..., 1677
      • 647     Catharina Herincx, weduwe van Matthias Bunnens, koopman en lakenverver,
       contra
       Jan Heurckmans, inwoner van Son,
       ter zake van de onkosten van juridisch verweer op een niet ontvankelijk verklaarde dagvaarding, 1677
      • 648     Joan Smits, president-schepen,
       contra
       Jan Gregorij
       ter zake van een schuld voor geleverd bier en brandewijn en een schuld voor de huur van een huis, 1677
      • 649     Jan de Lepo en Jacob van Iperen, inwoners van 's-Hertogenbosch,
       contra
       Abel Brinckman, schoolmeester,
       ter zake van een schuld, 1677
      • 650     Rogier Janssen, wijnkoopman te Dommelen,
       contra
       Arnoldus van Rijsinghe, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuld voor geleverde wijn, 1677
      • 651     Hendrick Janssen van Mierlo, voerman,
       contra
       Mayken Huyberts, weduwe van Joost Aerts, koopvrouw,
       ter zake van een schuld van f 179-12 voor vrachtkosten, 1677
      • 652     Dielis Verhoeven, inwoner van Dommelen,
       contra
       Peter Hendrick Berghmans, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 385 voor geleverd bier, 1677
      • 653     Huybert van Buel
       contra
       Adam van Roesteren
       ter zake van de schuld voor de huur van een huis, 1677
      • 654     Digna, weduwe van Servaes Janssen, en haar kinderen
       contra
       Wouter Peeters, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van de inlossing van schuldbekentenis van f 100, 1677
      • 655     Joan van der Lage, koopman te 's-Hertogenbosch,
       contra
       Hendrick Dirck Vrindts
       ter zake van een schuld van f 152-19-14, 1677
      • 656     N.N., procureur,
       contra
       Anneken Goossens, weduwe van Guilliam Hendricx van Weert
       ter zake van betaling van salaris, 1677
      • 657     De kinderen van Marten van den Collenberch en Meriken Jan Aelberts Verhoeven, inwoners van Oirschot,
       contra
       Willemken Verhoeven, weduwe van Peeter van den Collenberch de jonge,
       ter zake van de betaling van f 185 wegens overbedeling, 1677
      • 658     Geraert Janssen van den Wiell, inwoner van Striip,
       contra
       Symon Janssen
       ter zake van inlossing van een schuldbekentenis van f 144-12-4, 1677
      • 659     Jan Eyssack Melchiors
       contra
       Claes Theyssen, inwoner van Heeze of Asten,
       ter zake van een schuld, 1677
      • 660     Pieter de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Willem Wouter Librechts, inwoner van Woensel,
       ter zake van betaling van salaris van f 164, 1677
      • 661     Mechtelt Brants, koopvrouw, erfgename van haar broer Geraert Brants,
       contra
       Bartel Adriaens van der Waerden
       ter zake van een schuld van f 56-1-12 voor geleverde waren, 1677
      • 662     Leonart en Arnoldus Ernst, kooplieden te Aken,
       contra
       Quirijn Peters, inwoner van Wetten onder Nuenen,
       ter zake van een schuld van f 40-12 1/2 voor geleverd wit laken, 1677
      • 663     Hubertus de Roy en Michiel Stappers, executeurs van het sterfhuis van Jan Schenaerts, bleker,
       contra
       de erfgenamen van Wouter van Cranenbroucq,
       ter zake van een schuld van f 132 voor geleverd linnen, 1677
      • 664     Jan Willems van den Hurck, inwoner van Son,
       contra
       Catharina Herincx, weduwe van Matthias Bunnens erfgename van Johanna van Taterbeecq, weduwe van Marcelis Herincx,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 75-10, 1677
      • 665     Alegunda Bijnen, weduwe van Joost Bartels van Berenbroeck, schepen,
       contra
       Jan van Heyst, vorster van Waalre,
       ter zake van de afdracht van f 287-2 uit de opbrengst van een publieke verkoping, 1677
      • 666     Joan Cornelis alias Cousijn, lakenkoopman te Maastricht,
       contra
       Margriet, weduwe van Dries Driessen Bogarts, inwoonster van Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 101 voor geleverd laken, 1677
      • 667     Maria Bluyssen, weduwe van Jan Dircx Beelen,
       contra
       Willem Dircx Beelen
       ter zake van de overdracht van een schuldbekentenis van f 2000 ten laste van de gemeente Balen, 1677
      • 668     Maria van Eyck, weduwe van Henderick van den Broek,
       contra
       Peer Willems
       ter zake van ..., 1677
      • 669     Dirck Peters van Flodrop
       contra
       Peter Aerts
       ter zake van een schuldvordering, 1677
      • 670     De erfgenamen van Dirck Niclaes Vos, inwoners van Tongelre
       contra
       Bertel Jan Seris en Jen Dircx van Werdingen, inwoners van Tongelre,
       ter zake van een schuldvordering, 1677
      • 671     Alexander Geraerts de Lauwre, koopman,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld van Dirck Joost Cloots, berustend onder Ardt Simons om hieruit een schuld van f 12-5 voor geleverd laken te verhalen, 1677
      • 672     Fransken, weduwe van Willem Vermeulen,
       contra
       Hendrick Canters, inwoner van Asten,
       ter zake van de teruggave van f 200 die buiten medeweten van de eiser uitgeleend is, 1677
      • 673     Dominicus van Taterbeecq, apotheker en oud-schepen,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op roerende goederen uit de nalatenschap van Christiaan Huygens, drossaard van Cranendonck, berustend onder Johan Smits om hieruit een schuld van f 521-3-8 voor geleverde medicamenten te verhalen, 1677
      • 674     Andries de Laure, koopman te Geldrop,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op zwart laken van Jan Willems Hooftmans alias Hertoch, inwoner van Hoge Mierde, berustend onder Michiel Isaack van Courssel om hieruit een schuld van f 82 voor geleverd zwart laken te verhalen, 1677
      • 675     Maria van Griensven, weduwe van Herman de Pesser, inwoonster van 's-Hertogenbosch,
       contra
       Cathalijn, weduwe van Jacob Franssen Damen,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 300, 1677
      • 676     Huybert Mars, koopman en oud-burgemeester,
       contra
       Ariaen Henricx de Bever, echtgenoot van de weduwe van Willem Volders,
       ter zake van een schuld voor geleverde waren, 1677
      • 677     Corstiaen Janssen van de Ven, koopman, voerman en armemeester,
       contra
       Gerrit Dirck Stockelmans, voerman en koopman,
       ter zake van een schuld van f 31-8 voor geleverde waren, 1677-1678
      • 678     Anthonis Wouters Verbiesen, schepen van Leende,
       contra
       Goort Thomas Wijcx
       ter zake van een schuld van 16 rijksdaalders voor de verkoop van een paard, 1677-1678
      • 679     Huybert Mars, oud-burgemeester,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op de kooppenningen van een huis van Peter Cornelis Verhoeven om hieruit een belastingschuld te verhalen, (1678)
      • 680     Maria Colen, inwoonster van 's-Hertogenbosch, weduwe van Joost van de Sloot en van kapitein Tosijn Rosa,
       contra
       Matheus Willem Thijs, schepen van Heeze en Jacob Gerrit Goorts,
       ter zake van het verhaal van een erfrente van f 20 uit de akker "de Brembraeck", 1678
      • 681     Paulus Mathijssen van Pelt, koopman,
       contra
       Guilliam Wouters, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 45-4 voor geleverde winkelwaren, 1678
      • 682     Paulus Matthijssen van Pelt, koopman,
       contra
       Jan Peter Cortens, inwoner van Opwetten,
       ter zake van een schuld van f 65-10 voor geleverde winkelwaren, 1678
      • 683     Dirck Mathijssen van Pelt, koopman,
       contra
       Hendrick Ermen, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 23-10 voor geleverde tabak, 1678
      • 684     Dielis Verhoeven, secretaris van Dommelen,
       contra
       Bartel Dircx, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van ..., 1678
      • 685     Cornelis van den Broeck, chirurgijn,
       contra
       Jan Claessen, inwoner van Tongelre,
       ter zake van honorarium van f 18, 1678
      • 686     Cornelis van den Broeck, chirurgijn,
       contra
       Guiellimo van Taterbeecq, inwoner van Stratum,
       ter zake van honorarium van f 47, 1678
      • 687     Mayken de Lauwre, weduwe van Cornelis Janssen van de Renne, koopvrouw te Stratum,
       contra
       de weduwe van Henrick Everts, inwoonster van Soerendonk,
       ter zake van een schuld van f 85 voor geleverde winkelwaren, 1678
      • 688     Mayken de Lauwre, weduwe van Cornelis Janssen van de Renne, koopvrouw te Stratum,
       contra
       Willem Pompen, inwoner van Leende,
       ter zake van een schuld van f 98-8 voor geleverde winkelwaren, 1678
      • 689     Carolina en Jenne Francoise de Rosenecq, religieusen te Gent,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op twee huizen te Eindhoven van N. Gerardi, weduwe van Johan Christoffel de Rosenecq te Leuven, ten einde de betaling van een lijfrente af te dwingen, 1678
      • 690     Cornelis de Haes, koopman,
       contra
       Goort Meys, inwoner van Vessem,
       ter zake van een schuld van f 130-4 voor geleverde mout, 1678
      • 691     Cornelis de Haes, koopman,
       contra
       Catalijn van Helmont, weduwe van Daniel Croonenburch, inwoonster van Oirschot,
       ter zake van een schuld van f 100 voor geleverd mout, 1678
      • 692     Michiel van Strijp, koopman,
       contra
       Willem Adams, wonende op Zonderwijk onder Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 34-8 voor geleverd laken, 1678
      • 693     Michiel van Strijp, koopman,
       contra
       Art Artsse, kleermaker te Zeelst,
       ter zake van een schuld van f 29-4-8 voor geleverd laken, 1678
      • 694     Michiel van Strijp, koopman,
       contra
       Johan van Breugel, inwoner van Aalst,
       ter zake van een schuld van f 226-0-12 voor geleverd laken, 1678
      • 695     Gerrit Dirck Stockelmans
       contra
       Thomas Dirck Stockelmans,
       ter zake van een schuld van de huur van een huis, 1678
      • 696     Peter Janssen Martens, koopman,
       contra
       Mechtelt Goorts, weduwe van Peter van Gemert,
       ter zake van een schuld van f 24 van de huur van een huis, 1678
      • 697     Maria, dochter van Aert Claessen Heusdens,
       contra
       Joost Joosten van Berenbroeck
       ter zake van de kosten van de bevalling en alimentatie voor zijn kind, 1678
      • 698     De erfgenamen van Jan Dielis van de Renne, lakenkoopman te Geldrop,
       contra
       Mayken Jan Willems, inwoonster van Westerhoven,
       ter zake van een schuld van f 59-10-8 voor geleverd laken, 1678
      • 699     De erfgenamen van Willem Jacobs van Stratum
       contra
       Paulus van Stratum, koopman,
       ter zake van een schuld van f 100 voor de verkoop van een ruin, 699,
       1678
      • 700     Jan Janssen Connincx, koopman,
       contra
       Jan Janssen van Oudenhoven, echtgenoot van Franchijn Jan Isacks, inwoner van Hapert,
       ter zake van een schuld van f 124-10 voor geleverd laken, 1678
      • 701     Jan Janssen Connincx, koopman, echtgenoot van Digna, dochter van Michiel Nagelmaeckers en Catharina Janssen Cuypers
       contra
       Leonardt Vreyssen, inwoner van Woensel,
       ter zake van een schuld van f 103-18 voor geleverd laken, 1678
      • 702     Raes Gerarts, koopman,
       contra
       Marten "den smit", inwoner van Leende,
       ter zake van f 12-19 voor geleverd ijzerwerk, 1678
      • 703     Catharina Quintin, weduwe van Joseph Gouvers, koopvrouw te Luik,
       contra
       Severijn Davidts, koopman,
       ter zake van een schuld van 511-12 1/2 Luiks geld voor geleverd ijzerwerk en handelswaar, 1678
      • 704     Joan Cornelis alias Cousijn, koopman te Maastricht,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld van Laureyns Corstiaens, echtgenoot van Margriet Gerits Smets berustend onder Jan Peters en Bartel van Ostay, oud-burgemeesters van Aalst en om hieruit een schuld van f 343-5-8 voor geleverd laken te verhalen, 1678
      • 705     Perijntien, dochter van Daniel Theunis van Asten,
       contra
       Huybert Philipssen van der Schoot,
       ter zake van het houden van huwelijksbeloften of alimentatie, 1678-1679
      • 706     De erfgenamen van David Gijsberts Smit
       contra
       Geraert Dirck Stockelmans
       ter zake van een schuld van f 21-10 voor geleverd ijzerwerk en smeedloon, 1679
      • 707     Jan Janssen Connincx, koopman, echtgenoot van Digna, dochter van Michiel Nagelmaeckers en Catharina Janssen Cuypers, erfgename van Anneken Janssen Cuypers,
       contra
       Cecillia van Eyck, inwoonster van Zeelst,
       ter zake van een schuld van f 202-16 voor geleverd laken, 1679
      • 708     Jan Janssen Connincx, koopman, echtgenoot van Digna, dochter van Michiel Nagelmaeckers en Catharina Janssen Cuypers, erfgename van Anneken Janssen Cuypers,
       contra
       Van Zeelandt, inwoner van Beek-bij-Aarle,
       ter zake van een schuld van f 271-9 voor geleverd laken, 1679
      • 709     Isack van der Beecq, koopman, echtgenoot van Jenneken, dochter van Jan Arts van Strijp en Catharina Janssen Cuypers, erfgename van Anneken Janssen Cuypers,
       contra
       Willemken Peters Verhoeven, weduwe van Peter Herbeecx,
       ter zake van een schuld van f 232 voor geleverd laken, 1679
      • 710     Gijsbert Niclaessen, oud-burgemeester en koopman,
       contra
       Wilbort Aelberts van de Ven,
       ter zake van een schuld van f 38-14 voor geleverd ijzer, 1679
      • 711     Huybert Notte, koopman te Peer,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op een huis aan de Vrijstraat van Cornelis Verhoeven om hieruit een schuld van f 242 voor geleverd laken te verhalen, 1679
      • 712     Gerardus de Bye, koopman te Luik, zoon van Jan de Bye en Anna Quintien, kooplieden te Luik,
       contra
       Corstiaen Hansen van de Ven, koopman,
       ter zake van een schuld van f 405-3 voor geleverde ijzeren potten en pannen, 1679
      • 713     Hendrick Franssen c.s., inwoners van Woensel, erfgenamen van Barbara Hendricx,
       contra
       Goort Thomas Wijcx, Willemijn Verhoeven, weduwe van Peter Collenberch, Cornelis Verhoeven, inwoner van Mol,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 300, 1679
      • 714     Paulus Matthijssen van Pelt, koopman,
       contra
       Gerart Neelkens, inwoner van Gastel,
       ter zake van een schuld van f 137-2-12 voor geleverde winkelwaren, 1679
      • 715     Dirck Keysers
       contra
       Hendrick Snellarts, alias Croen, raad van Eindhoven,
       ter zake van een schuld voor de levering van 100 vellen droge gelooide bovenleer, 1679
      • 716     Nicolaes Huygens, chirurgijn,
       contra
       Gerart Dirck Stockelmans
       ter zake van honorarium van f 20, 1679
      • 717     Jan Wouters Vogels, c.s. inwoners van Son,
       contra
       Matheus Willems van Son, echtgenoot van Jenneken, weduwe van Jan Aerts van Dooren,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 300, 1679
      • 718     Bartel Janssen van Oers en Henrick Ieuwens, namens de erfgenamen van Peeter Bartels en Maria Janssen
       contra
       Jan Janssen Conincx, echtgenoot van Digna, dochter van Michiel Jan Janssen Laureyssen,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 400, 1679
      • 719     Johan en Rogier van Boxmeer, kooplieden te 's-Hertogenbosch, voogden van Gerardus, zoon van Henricus van Boxmeer, advocaat,
       contra
       Baltus Ariaens Leppens, zoon van Ariaen Leppens en Josina Ceulen, inwoners van Hoogeloon,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 400, 1679
      • 720     Joan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Hendrick Kemps, inwoner van St.Oedenrode,
       ter zake van een schuld van f 27 voor geleverde mout en bier, 1679
      • 721     Joan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Andries Schoeffs, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 101 voor geleverde mout, 1679
      • 722     Joan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven, en Franciscus van Taterbeecq, koopman, voogden van de kinderen van Matthias Bunnens, koopman en lakenverver en Catharina Herincx; mede namens Marcelis Bunnens
       contra
       Jan Janssen Conincx, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld van f 96 voor het verven van laken, 1679
      • 723     Joan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven en Franciscus van Taterbeecq, koopman, voogden van de kinderen van Matthias Bunnens, koopman en lakenverver, en Catharina Herincx; mede namens Marcelis Bunnens
       contra
       Jan Janssen Conincx, Michiel van Strijp en Isaacq van der Beecke, echtgenoot van Jenneken van Strijp, lakenkooplieden,
       ter zake van een schuld van f 815-15 voor het verven van laken, 1679
      • 724     Joan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven en Franciscus van Taterbeecq, koopman, voogden van de kinderen van Matthias Bunnens, koopman en lakenverver en Catharina Herincx; mede namens Marcelis Bunnens
       contra
       Symon Michielssen van Courssel, lakenkoopman,
       ter zake van een schuld van f 624-2-8 voor het verven van laken, 1679
      • 725     Joan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven en Franciscus van Taterbeecq, koopman, voogden van de kinderen van Matthias Bunnens, koopman en lakenverver, en Catharina Herincx; mede namens Marcelis Bunnens
       contra
       Jan Kemps, inwoner van St. Oedenrode,
       ter zake van een schuld van f 125-9 voor het verven van laken, 1679
      • 726     Joan Smits, president-schepen,
       contra
       Jenneken Snellaerts, weduwe van Joris Andriessen Eliens, en Adam van den Broecke,
       ter zake van een schuldvordering, 1679
      • 727     Aert Henrick Veltackers, echtgenoot van Yken, dochter van Servaes Janssen en Dympna
       contra
       Willem Everts Hulst, Aert Everts Hulst en Thijs Peeters, inwoners van Wintelre,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 75, 1679
      • 728     Aert Hendricx Veltackers, echtgenoot van Yken Jan Staessen echtgenoot van Margriet, dochters van wijlen Servaes Janssen, inwoners van Strijp,
       contra
       Marten Symons en Jan Crijnen, inwoners van Meerveldhoven,
       ter zake van de betaling van een erfrente, 1679
      • 729     Jan Joosten, inwoner van Woensel, c.s., erfgenamen van Jenneken Corstiaens,
       contra
       Elisabeth en Maria, dochters van Goyart van den Broecke,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1680
      • 730     Michiel van Strijp, koopman, erfgenaam van zijn grootmoeder Anneken Janssen Cuypers,
       contra
       Reynder Janssen Smit, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 14 voor geleverd laken, 1680
      • 731     Michiel van Strijp, koopman, erfgenaam van zijn grootmoeder Anneken Janssen Cuypers,
       contra
       de erfgenamen van Jan Royarts, inwoners van Waalre,
       ter zake van een schuld van f 53-2-8 voor geleverd laken, 1680
      • 732     Dirck van Pelt, koopman,
       contra
       Lenart Anthonis, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 99-6 voor geleverde winkelwaren, 1680
      • 733     Joan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Marie Jan Dielis van de Renne, inwoonster van Geldrop, weduwe van Peter Spreuwenbergh, molenaar te Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 28 voor geleverde mout, 1680
      • 734     Willem Tercken, koperslager,
       contra
       Peeter Daems, inwoner van Valkenswaard,
       ter zake van een schuld van f 40-15 voor geleverd koperwerk, 1680
      • 735     Adriaen van Rijsingen, bleker en linnenkoopman te Gestel, schepen van Gestel, Stratum en Strijp,
       contra
       Hendrick Janssen Ketelaer, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 89-3 voor het bleken van linnen, 1680
      • 736     Heylken Goorts, weduwe van Adriaen Janssen van Thoir, koopvrouw,
       contra
       Everaert Vrelant, koopman,
       ter zake van een schuld van f 56-15-1 voor een verenbed met kussens en dekens, 1680
      • 737     Alegunda Bijnen, weduwe van Joost Bartels van Beerenbroeck,
       contra
       Jan Cornelis Bogaerts
       ter zake van een huurschuld van f 150, 1680
      • 738     Goort Thomas Wijcx, koopman,
       contra
       Hendrick Janssen Naeten, inwoner van Meerveldhoven,
       ter zake van een schuld van f 83-11 voor de levering van 151 potten brandewijn, 1680
      • 739     Peeter van Summeren, inwoner van Waalre, erfgenaam van Heylken, weduwe van Goort Wouters van der Doolleggen,
       contra
       Lambert Cornelissen, inwoner van Waalre,
       ter zake van de betaling van een erfrente van f 12, 1680
      • 740     Johan Hendricx de Greeff, paardenkoopman en schepen van Tongelre,
       contra
       Eycken Hillen, weduwe van Hendrick Cuypers, inwoonster van Budel,
       ter zake van een schuld van 322 pattacons voor de verkoop van 5 paarden, 1680
      • 741     Joan, Guiliam en Peeter van der Waerden en Michiel van Strijp, echtgenoot van Ida van der Waerden, erfgenamen van Mechtelt van den Broeck, weduwe van Adriaen Bartels van der Waerden,
       contra
       Bartel Adriaens van der Waerden, koopman,
       ter zake van een schuld van f 161-4 voor verteringen en het stallen van paarden, 1680
      • 742     Jan Handrick Maes, oud-burgemeester van Eersel,
       contra
       Dirck Janssen van Koetsvelt,
       ter zake van de betaling van de verpondingen en andere lasten over een gehuurd huis, 1680
      • 743     Henricxken, weduwe van Jacop Joris Andriessen Eliens, en Erasmus Joris Andriessen Eliens, wijnkoopman,
       contra
       Alegunda Bijnen, weduwe van Joos Bartels van Beerenbroeck,
       ter zake van de verdeling van de proceskosten, 1680
      • 744     De gezamenlijke schuldeisers van Cornelis Verhoeven
       contra
       de burgemeesters van de stad Eindhoven
       ter zake van de perferentie en concurrentie bij de executie van een huis van Cornelis Verhoeven, inwoner van Mol, 1680
      • 745     N.N., voerman, koopman en armmeester,
       contra
       N.N.,
       ter zake van ..., (1680)
      • 746     Maria Morra, weduwe van Dirck van den Broeck, "convooi-meester",
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op het geld van advocaat Cornelis Cleyman berustend onder D. Golsmits, rector te Eindhoven om hieruit een schuld van convooi- en licentgelden te verhalen, (1680)
      • 747     Peeter Schatten, koopman te Antwerpen, echtgenoot van Elisabeth Aussens, erfgenamen van Peeter Aussens, koopman te Antwerpen,
       contra
       Hendrick Snellaerts, echtgenoot van Cathalijn, en Peeter Pennincx, echtgenoot van Margriet, dochters van Anneken, weduwe van Laureyns Roeloffs, en Lambert en Goort van der Heyden, voogden van de kinderen van Laureyns en Anneken,
       ter zake van een schuld van f 98-11 voor geleverde winkelwaren, 1680-1681
      • 748     Adam Janssen Schrijver, garenkoopman te Schaft,
       contra
       Jan Willem Smit, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 948-0-2 voor geleverd garen, 1681
      • 749     Gerrit Janssen van den Wiel, inwoner van Strijp,
       contra
       Willem Janssen
       ter zake van een schuld van 55 pattacons voor een paard met wagen, 1681
      • 750     Jan Anthonis van der Heyden, brouwer,
       contra
       "den schoonen Driesch", inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 103 voor geleverde haver en mout, 1681
      • 751     Peter Pennincx, koopman, echtgenoot van Grietje Roeloffs,
       contra
       de erfgenamen van Jenneken Jan Hanssen
       ter zake van een schuld van f 16 voor geleverde waren, 1681
      • 752     Peter Pennincx, koopman, echtgenoot van Grietje Roeloffs,
       contra
       de erfgenamen van Peter Wouter Reynders
       ter zake van een schuld van f 30 voor geleverde waren, 1681
      • 753     Ida de Haes, weduwe van Symon van der Waerden, burgemeester van Eindhoven,
       contra
       Elsken, weduwe van Henrick de Bever,
       ter zake van een schuld van f 161-10 voor de huur van huis, 1681
      • 754     Geertruyt Ploeghs, weduwe van Frans Tijssen Verrijt,inwoonster van Gestel,
       contra
       Jan van der Linden, smid te Leende,
       ter zake van een schuld van 22 pattacons voor de verkoop van een bruine ruin, 1681
      • 755     Marten en Adriaen van Rijsingen, blekers en linnenkooplieden in maatschap,
       contra
       Jan Henricx, scheermeester te Aalst,
       ter zake van een schuld van f 180 voor geleverde goederen, 1681
      • 756     Marten en Adriaen van Rijsingen, blekers en linnenkooplieden in maatschap, inwoners van Gestel,
       contra
       Dirck Mijssen, inwoner van Wintelre,
       ter zake van een schuld van f 24 voor het bleken van linnen, 1681
      • 757     Jan Marcelis, inwoner van Oerle,
       contra
       Jan Janssen van Oudenhoven, inwoner van Hapert,
       ter zake van ..., 1681
      • 758     Geertruyt Ploeghs, weduwe van Frans Tijssen Verrijt, inwoonster van Gestel,
       contra
       Jan Driessen van den Cruyce, inwoner van Bakel,
       ter zake van een schuld van f 95-19 voor geleverd linnen, 1681
      • 759     Hendrick Snellarts, burgemeester echtgenoot van Catalijn Roeloffs,
       contra
       Hendrick den Roeyste, inwoner van Asten,
       ter zake van een schuld voor geleverde waren, 1681
      • 760     Jasper Oirbaen, lakenkoopman te Verviers, erfgenaam van Lambert Oirbaen, koopman,
       contra
       Willem Maes, lakenkoopman te Leende,
       ter zake van een schuld van f 145-4 voor de levering van laken, 1681
      • 761     Maria d'Eyck, weduwe van Henrick van den Broecke, koopman,
       contra
       Jacob van Loon, koopman te Rotterdam,
       ter zake van valsheid in geschrifte, 1681
      • 762     Jan en Joris Joosten Vogels, inwoners van Tongelre,
       contra
       Lambert Janssen van der Heyden
       ter zake van de uitkering van 1/3 van een schuldbekentenis van f 400 waarop zij krachtens testament recht hebben, 1681
      • 763     Dominicus van Taterbeeck, oud-burgemeester,
       contra
       Joost Aelberts van Berckt, inwoner van Woensel,
       ter zake van de betaling van verponding en koningsbeden over nieuw verworven onroerend goed, 1681
      • 764     Johannes de Haen, "medicinae doctor",
       contra
       Andries Janssen van Litsenborgh, herbergier te Liempde, echtgenoot van Mayken,
       ter zake van honorarium van f 27, 1681
      • 765     Marcelis Bunnens, koopman,
       contra
       Goort Thomas Wijcx
       ter zake van de betaling van een erfrente van f 20, 1681
      • 766     Marcelis Bunnens, koopman,
       contra
       Peter Schepens, inwoner van Oirschot,
       ter zake van een schuld van f 97 voor het verven van laken, 1681
      • 767     Joan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland, president-schepen van Eindhoven, Franciscus van Taterbeeck, koopman, voogden van de kinderen van Matthias Bunnens, lakenverver en koopman en Catharina Herincx,
       contra
       Lodewijck Scheffer, koopman en schepen, borg voor Peeter Peeter Hendricx, koopman, te Mechelen,
       ter zake van het verhaal van de helft van de schuld van f 443 voor geleverde paarden, 1681
      • 768     Cornelis van den Broeck, herbergier, echtgenoot van Janneke Corstiaenssen van Luyck, weduwe van Adriaen Cornelis Oomen,
       contra
       Jan Adriaens van der Waeren, oud-burgemeester, voogd van Guielmus, zoon van Cornelis Bunnens en Willemijne van den Broeck, weduwe van Jan van der Locht,
       ter zake van schuld van f 101 voor maaltijden en verteringen, 1681
      • 769     Jan Marcelis, koopman en voerman te Oerle, echtgenoot van Adriaentien Ariaens, weduwe van Abraham Willems,
       contra
       Jan Janssen van Audenhoven alias Ykens, inwoner van Hapert,
       ter zake van het verhaal van de helft van een schuld van f 87 voor geleverde koopwaar, 1681
      • 770     Dirck van Flodrop en Pieter van Luytelaer, diakens van de gereformeerde kerk,
       contra
       de weduwe van Peter Andries Swusten, inwoonster van Heeze,
       ter zake van de afdracht van f 2600 van de door Peter Swusten ten laste van het stadsbestuur gecasseerde schuldbekentenis, 1681-1682
      • 771     Henrick de Bever, koopman,
       contra
       Philippus van Schagen, commies van de convooien en licenten
       ter zake van de betaling van f 126-10-10, 1682
      • 772     Goort Thomas Wijcx, koopman,
       contra
       Gijsbert Bastiaen Princen, inwoner van Schijndel, ter zake van een schuld van f 27 voor de verkoop van een paard, 1682
      • 773     Willem Strijbos, herbergier,
       contra
       Peter Strijbos
       ter zake van een schuld van 19 rijksdaalders voor de verkoop van de helft van een akker, 1682
      • 774     Johannes van Doorne, apotheker en raad,
       contra
       de erfgenamen van Jan Peeters de Smet, inwoners van Someren,
       ter zake van ..., 1682
      • 775     Hubertus de Roy, advocaat te Eindhoven,
       contra
       Reynier Smits en zijn zoon Jan,
       ter zake van de betaling van salaris in het proces contra Cathalijn Wouters, 1682
      • 776     Hubertus de Roy, advocaat te Eindhoven,
       contra
       Jan en Bartolomeus, zonen van Adriaen Aelbers, inwoners van Geldrop,
       ter zake van de betaling van en salaris in een proces voor de schepenbank van Heeze, 1682
      • 777     Wijnant van Stratum deken van het St. Sebastiaansgilde
       contra
       Arnoldus Mars
       ter zake van de toetredingskosten van het gilde, 1682
      • 778     Petrus Schenaerts, "licentiaat in de rechten", tevens als voogd van Theodorus Franciscus Schenaerts,
       contra
       Geertruyt, weduwe van Arnoldus van den Heuvel,
       ter zake van een schuld van f 145-2-8 voor geleverd linnen
      • 779     Maria van Eyck, weduwe van Henricus van den Broeck,
       contra
       Nicolaes Coppens, echtgenoot van Maria van Boxhooren, weduwe van Peter van den Dussen,
       ter zake van een schuld van geleverd bier en brandewijn, 1682
      • 780     Nicolaes Coppens, later zijn weduwe Maria Boxhorn
       contra
       Maria van Eyck, weduwe van Hendrik van de Broeck,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1682
      • 781     Anneken Handricx, weduwe van Severijn Davidts,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op geld van Cornelis de Wijsen, koopman te Breda, berustend onder Maria van der Waarden, weduwe van Joan van den Boer, om hiermee de teruggave van f 100 af te dwingen, 1682
      • 782     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Marcelis Bunnens, koopman,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 2000, 1682
      • 783     Joan van der Waerden, burgemeester en koopman, later zijn weduwe Cunegonde
       contra
       Wynant Goyaerts Tollenaer, inwoner van Bladel,
       ter zake van een schuld van f 112 voor geleverde goederen, 1678-1682
      • 784     Michiel Heyns, koopman te Antwerpen,
       contra
       Hendrick Vrindts
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis f 69-12, 1682
      • 785     Wouter Janssen
       contra
       Peeter Oerlemans, president-schepen van Eckart,
       ter zake van een schuld van f 303, 1682
      • 786     Joost Rutten, koopman te Hamont,
       contra
       Jan van den Broeck, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 90 voor geleverd graan, 1682
      • 787     De kerkeraad van de gereformeerde kerk van de heerlijkheid Hage in de baronie van Breda, namens de diaconie
       ter zake van de van waarde verklaring van 1/3 deel van het salaris en van 1/3 deel van het "kindergeld" van Symon Laetz, predikant te Budel, berustend onder Michiel Stappaerts, rentmeester van de prins van Oranje, om hieruit een lening van f 250 te verhalen, 1682
      • 788     Dieles Verhoeven, inwoner van Dommelen,
       contra
       Peter Hendrick Berghmans, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van ..., 1682
      • 789     Petronella Coolen, inwoonster van Tilburg, weduwe van Goyart van den Broeck,
       contra
       Adriaen Middegaels, Jaspar Goyarts en Anthonis Thielens, inwoners van Meerveldhoven,
       ter zake van de naleving van een koopcontract van een akker, 1682-1683
      • 790     Jan Matthijssen van Soemangh
       contra
       Cathalijn Aerts
       ter zake van de schuld van f 73-10 voor waaggeld op de kleine boterwaag, 1683
      • 791     Jan Mathijssen Baudewijns, koopman,
       contra
       Jan Spoormans, koopman te Hoogeloon,
       ter zake van een schuld van f 135-18-4 voor waaggeld, 1683
      • 792     Jan Mathijssen Baudewijns, koopman,
       contra
       Adriaen Goossens, koopman en president-schepen van Oerle,
       ter zake van een schuld voor waaggeld, 1683
      • 793     Catharina Kieboom, weduwe van Theodorus van Eyl predikant te Ginneken en Bavel
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op 1/3 deel van het salaris van Symon Laets predikant te Budel, berustend onder Michiel Stappaerts, rentmeester van de Prins van Oranje, om hieruit een schuld van f 67-19 voor geleverde winkelwaren te verhalen, 1683
      • 794     Matheus van Hove, koopman en raad,
       contra
       Evert Jacobs, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 147-4-8 voor geleverde mout, 1683
      • 795     Maria Boxhorn, weduwe van Nicolaes Coppens,
       contra
       Maria d'Eyck, weduwe van Hendrick van den Broeck, koopman,
       ter zake van de verrekening van schulden en vorderingen tussen partijen, 1683
      • 796     Pieter de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Hendrina Henrick Jan Wouters, inwoonster van Tongelre,
       ter zake van de betaling van salaris, 1683
      • 797     Pieter de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Lambert Rutten van den Gevel, inwoner van Woensel,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1683
      • 798     Hendrina van der Waerden, weduwe van Marcelis Bunnens, inwoonster van Blaarthem,
       contra
       Jenneken Hoecx, weduwe van Goort Henricx van Driel,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 300, 1683
      • 799     Willem Tercken, koopman,
       contra
       Henrick Franssen Ketelaer, inwoner van Someren,
       ter zake van een schuld van f 104 voor geleverde koperen ketels, 1683
      • 800     De erfgenamen van Cornelis de Haes, koopman,
       contra
       Heylken Bueters, weduwe van Peeter Michielssen van Achel, inwoonster van Oirschot,
       ter zake van een schuld van f 94-6 voor geleverd mout, 1683
      • 801     Henrick van den Boomen, koopman,
       contra
       Johannes Hanewinckel, predikant te Mierloo en Stiphout,
       ter zake van een schuld van f 51-2 voor geleverde winkelwaren, 1683
      • 802     Alexander de Laure, lakenkoopman en burgemeester,
       contra
       Laureys Dircx de Groot, voerman van Eindhoven op Breda, inwoner van Gestel,
       ter zake van schadevergoeding voor het verlies van een geldzakje met f 154, 1683-1684
      • 803     Philips Peers van Beurden, koopman,
       contra
       Cornelia van de Pol, Vrouwe van Waalre,
       ter zake van ..., 1684
      • 804     De erfgenamen van Frans Roeloffs, koopman,
       contra
       Jenneke van Dijck, weduwe van Hendrick Schenaerts, voogd van de kinderen van Jan Baptista van Dijck,
       ter zake van een schuld van f 21 voor geleverde winkelwaren, 1684
      • 805     Aert Putters, inwoner van Tongelre,
       contra
       Christina, weduwe van Matheus Ieuwens van de Silver
       ter zake van ..., 1684
      • 806     Jan Anthonissen van der Heyden, bierbrouwer,
       contra
       Jan Joosten, inwoner van Asten,
       ter zake van ..., 1684
      • 807     Perina Wagemans, weduwe van Raes Gerarts,
       contra
       Hendrick Davits en Anna, weduwe van Severijn Davits,
       ter zake van een schuld van f 34-8 voor geleverde winkelwaren, 1684
      • 808     De erfgenamen van Cornelis de Haes, koopman,
       contra
       Andries Schoofs, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van ..., 1684
      • 809     De erfgenamen van Cornelis de Haes, koopman,
       contra
       Bartel Dircx, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 21-4 voor geleverde waren, 1684
      • 810     De erfgenamen van Cornelis de Haes, koopman,
       contra
       Jan Adriaens, inwoner van Westerhoven,
       ter zake van een schuld van f 19-8, 1684
      • 811     Joan en Rogier van Boxmeer
       contra
       Wouter Peeters, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuldvordering, 1684
      • 812     Joan van Boxmeer
       contra
       Dominicus van Nuenen
       ter zake van ..., 1684
      • 813     De erfgenamen van Adriaen Janssen van Hertroy, koopman te Valkenswaard
       contra
       Peeter Peeters van Peer alias Crijt, inwoner van Strijp,
       ter zake van een schuld van f 50-17-1 voor de levering van 51 1/2 el laken, 1684
      • 814     De erfgenamen van Lambert Peeters Hellincx, voerman en herbergier te Gestel,
       contra
       Peeter Aerts Haubraecken, echtgenoot van Margriet Cornelissen, Cornelis Cornelissen, en Laureysken Cornelissen, weduwe van Ariaen Henricx van Vlochoven, erfgenamen van Cornelis Laureyssen,
       ter zake van een schuld van f 15 voor het loon van een knecht, 1684
      • 815     De erfgenamen van Lambert Peeter Hellincx, inwoners van Gestel,
       contra
       Henrick, Lijsken en Jenneken, erfgenamen van Jan Peeter Hellincx, inwoners van Schijndel,
       ter zake van een schuld van f 67-10 voor de levering van 300 pond hop, 1684
      • 816     De erfgenamen van Herman Martens, lakenkoopman te Eersel,
       contra
       Hendrick Coorenbloem, inwoner van Hapert,
       ter zake van een schuld van f 30 voor geleverd laken, 1684
      • 817     De erfgenamen van Herman Martens, lakenkoopman te Eersel
       contra
       de weduwe van Jan Peeter Goyens, inwoonster van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 36-3 voor geleverd laken, 1684
      • 818     Willem Jaspers Bratveer, echtgenoot van Anna, dochter van Willem Jester,
       contra
       Michiel van der Meyden, echtgenoot van Catharina Kan, weduwe van Robbert Jezter,
       ter zake van een schuld van f 31 voor huur en geleverde brandewijn, 1684
      • 819     De erfgenamen van Aert Aelberts
       contra
       Willem Bastiaens van de Ven
       ter zake van ..., 1684
      • 820     Mary Jacops
       contra
       de echtgenote van Willem Janssen
       ter zake van ..., 1684
      • 821     Hendrick Willems
       contra
       Gerit Janssen van de Wiel
       ter zake van achterstallig bodeloon, 1684
      • 822     Bartholomeus Janssen, molenaar te Budel,
       contra
       Symon Laats, predikant te Budel,
       ter zake van een schuld van f 100-5-1 voor geleverde rogge en boekwijt, 1684
      • 823     De kinderen van Peeter Cornelissen
       contra
       Jan Joordens van den Heuvel, inwoner van Best,
       ter zake van ..., 1684
      • 824     Adriaen Aerts van Rijsingen, koopman, oud-schepen en burgemeester van Gestel,
       contra
       Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       ter zake van de afdracht van f 6989-9-8 voor betaalde wisselbrieven en voorschotten, 1684
      • 825     De erfgenamen van Ariaen Janssen van Hertroy
       contra
       Cornelis Thomas, inwoner van Dommelen,
       ter zake van een schuld van f 18-18 voor geleverd garen, 1685
      • 826     Gerrit Aerts, kuiper te St.Oedenrode,
       contra
       Hendrick Welten, kuiper,
       ter zake van een schuld van f 57 voor geleverde repen, 1685
      • 827     Willem Strijbosch, herbergier,
       contra
       Dominicus van Nuenen
       ter zake van een schuld van f 23-17 voor verteringen, 1685
      • 828     Adriaen van Rijsingen, brouwer en oud-burgemeester,
       contra
       Jan Francken Brock
       ter zake van een schuld van f 15-5 voor geleverd bier, 1685
      • 829     Jan van der Wal, herbergier,
       contra
       Wilhelm van Schrieck en zijn echtgenote Anna van der Waerden,
       ter zake van een schuld van f 41 voor verteringen, 1685
      • 830     De erfgenamen van Mechtelt van den Broucq, weduwe van Bartel Adriaens van der Waerden, koopvrouw en herbergierster,
       contra
       Theodorus van den Broucq, predikant te Geldorp en Riel,
       ter zake van een schuld van f 185-19, 1685
      • 831     Willem Vaes van Exsel, koopman en oud-burgemeester van Stratum,
       contra
       Claes Andriessen, inwoner van Hoogeloon,
       ter zake van de terugbetaling van een voorschot van f 101-2, 1685
      • 832     Johanna van der Eycken, weduwe van Franchouys Wiggers, brouwer te Diest,
       contra
       Raes Simons, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 25-5 voor niet teruggebrachte lege tonnen, 1685
      • 833     Hendrick Hendricx van der Waerden, koopman, namens zijn dochter Catharina, uit zijn huwelijk met Maria Coppens,
       contra
       Maria Boxhoorn, weduwe van Nicolaes Coppens, Adrianus Wants, advocaat, echtgenoot van Elisabeth Coppens en Arnoldus van den Boer, zoon van Catharina Coppens,
       ter zake van de verdeling van de erfenis van Jenneken Coppens, 1685
      • 834     Marten Aerts van Rijsingen en Guiliam van der Waerden, voogden van de kinderen van Joan van der Waerden en Cunegundis van Rijsingen, bierbrouwer,
       contra
       Wouter Peeters, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 154-9-8 voor geleverd bier, 1685
      • 835     Pieter de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Petrus Schenaerts, "licentiaat in de rechten",
       ter zake van betaling van salaris van f 82-16 in diverse zaken, 1685
      • 836     Hendrina van der Waerden, weduwe van Marcelis Bunnens,
       contra
       Michiel Isaacks van Courssel,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 550, 1685
      • 837     Wilhelm van Schrieck, echtgenoot van Anna van der Waerde,
       contra
       Maria van der Waerde
       ter zake van de verdeling van meubilaire goederen, 1685
      • 838     De erfgenamen van Cornelis de Haes, koopman,
       contra
       Jan Goyaerts, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 16-17-8 voor geleverd mout, 1685
      • 839     Noel Fax, koopman te Luik,
       contra
       Laurens Mathijsse van Luycxgestel
       ter zake van een schuldvordering van f 1015-3-0 voor geleverd ijzerwerk, 1685
      • 840     Andries Janssen Hertsroy, voogd van Maria, dochter van Henrick Janssen Hertsroy, burgemeester van Gestel,
       contra
       Helena van Dinter, weduwe van Paulus van Hooff,
       ter zake van de betaling van een jaar loon als dienstbode van f 20, 3 el laken en een paar kousen, 1685
      • 841     De erfgenamen van Joannis van Eschweiler, koopman te Aken,
       contra
       Bartel van Paesschen, inwoner van Heeze,
       ter zake van een schuld van 121 rijksdaalders 6 schellingen voor geleverd koper, 1685
      • 842     Maria d'Eyck, weduwe van Hendrick van den Broeck, koopvrouw,
       contra
       Hendrick Vrients, bakker,
       ter zake van genoegdoening voor een belediging, 1685-1686
      • 843     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
       contra
       de Heer van Oirschot, hoofdschout van Kempenland,
       ter zake van de afdracht van belastinggelden, 1686
      • 844     Michiel van der Ven,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op 1/3 deel van het salaris van Symon Laats, predikant te Budel na arrest berustend bij Michiel Stappaerts, rentmeester van Craenendoncq en Eindhoven, tot verhaal van een schuld van f 21 voor geleverde stoffen aan de predikantsvrouw, 1686
      • 845     Alixander de Laura, koopman en oud-burgemeester,
       contra
       Jan Coninck, koopman en raad,
       ter zake van een schuld van f 55 voor geleverd laken, 1686
      • 846     Johan de Block, koopman uit Vlaanderen,
       contra
       Hendricxken, weduwe van Peter Franssen, inwoonster van Valkenswaard,
       ter zake van een schuld van f 578-19 voor gehekelde en ruwe vlas, 1686
      • 847     Niclaes Huygens, chirurgijn,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op de goederen van Catharina de Booy, inwoonster van Brussel, berustend onder Niclaes Huygens, om hieruit een schuld van f 548-19-8 voor kost, inwoning en geneeskundige verzorging te verhalen, 1686
      • 848     Jan Anthonis van der Heyden, brouwer,
       contra
       "den schoonen Driesch", inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 36-15 1/2 voor geleverde mout, 1686
      • 849     Dirck Wyers, vlaskoopman,
       contra
       Jan Janssen Martens, namens zijn echtgenote,
       ter zake van een schuld van f 141-11 voor geleverd vlas, 1686
      • 850     Maeyken Willem Vleuts
       contra
       Anneken, weduwe van Willem van Bratfer,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 205, 1686
      • 851     Johannes Verhagen, wijnkoopman te Rotterdam,
       contra
       Goyaert Marcelis Coolen
       ter zake van een schuld van f 600 voor geleverde wijn en brandewijn, overgenomen van Maria d'Eyck, weduwe Hendrick van den Broeck, 1686
      • 852     Joost Hendricx van Postel, koopman,
       contra
       Hendrick Janssen van Mierlo
       ter zake van een schuld van f 176-4 voor geleverd linnen, 1686
      • 853     Cornelis Schaets, koopman, echtgenoot van Ida de Haes,
       contra
       de weduwe van Evert Jacobs Thielemans, inwoonster van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 20-12 voor geleverd mout, 1686
      • 854     Dirck Hendricx van Gennep, inwoner van Gestel,
       contra
       J. de Bresser; Maria, weduwe van Marcus Willems; Maeyken, weduwe van Wilbort Wouters; Lambert Jan Huyberts; Jan Adriaen Dielis en Marcelis Janssen Vlemmincx, inwoners van Wintelre,
       ter zake van het verhaal van een schuldbekentenis van f 100 op de kopers van het onderpand, 1686
      • 855     Petrus Schinnaerts, advocaat, echtgenoot van Anna Maria Bunnens,
       contra
       Johan Curtius
       ter zake van een schuld van f 119, 1686
      • 856     Jenneken Driessen, weduwe van Paulus Luycas, Iewaen Andriessen en Claes Wouters, voogden van de kinderen van Peter Jan Ariaens en Pirijn Andriessen,
       contra
       Simons van den Broek als erfgenaam van Jenneken van den Broek, weduwe Frans Tomas van Kessel,
       ter zake van ..., 1686
      • 857     Willem Strijbosch, herbergier,
       contra
       Willem Adams van den Broucq,
       ter zake van een schuld van f 76 voor verteringen, 1686
      • 858     Marten Aerts van Rijsingen en Guiliam van der Waerden, voogden van de kinderen van Joan van der Waerden en Cunegundis van Rijsingen, bierbrouwer,
       contra
       Geraert Vrients, inwoner van Strijp,
       ter zake van een schuld van f 195-15 voor geleverd bier, 1686
      • 859     Geertruydt van Eupen, weduwe vein Pieter van Flodorp, procureur,
       contra
       Arnoldus Hubert Mars
       ter zake van betaling van salaris van f 32-15, 1686
      • 860     Jan Hendricx Verbeeck, weesmeester van het weeshuis te Stratum,
       contra
       Jenneken Franssen van de Leur, weduwe van Marten Philipsen, inwoonster van Waalre,
       ter zake van een achterstallige rente uit de helft van een huis met erf te Waalre, 1686
      • 861     Adriaen van Rijsingen, koopman en bierbrouwer,
       contra
       Susanna Roestermans, weduwe van Everardus Bedber, predikant te Veldhoven,
       ter zake van een schuld wegens geleverd bier, 1686
      • 862     Paulus Matthijssen van Pelt, koopman en schepen,
       contra
       Anthonis Janssen van Gael, wonende op Creyel onder Heeze,
       ter zake van een schuld van f 23-2 wegens geleverde winkelwaren, 1686
      • 863     Jan Willems alias Wael, brouwer en herbergier te Eersel
       contra
       Franchis Postelius, organist en herbergier te Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 19 wegens geleverd bier, 1686
      • 864     Jan Willems alias Wael, brouwer en herbergier te Eersel
       contra
       Peter Philipsen, herbergier te Bergeijk, echtgenoot van Yken Driedoncx,
       ter zake van een schuld van f 24-10 wegens geleverd bier, 1686
      • 865     Jan Cousijns, koopman te Maastricht,
       contra
       Jan Ketelaars, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 60-9 wegens geleverde wollen stoffen, 1686
      • 866     Jan Cousijns, koopman te Maastricht,
       contra
       Corstiaen Janssen van de Renne, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 47-7-2 wegens geleverde wollen stoffen, 1686
      • 867     Jan Cousijns, koopman te Maastricht,
       contra
       Gijsbert Willemse, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 260-15 wegens geleverde wollen stoffen, 1686
      • 868     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
       contra
       Jan Anthonis van der Heyden alias Scholtis, postmeester,
       ter zake van de afdracht van inkomsten uit de postdienst Eindhoven-Hamont, 1686
      • 869     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
       contra
       Andries Quant, koopman,
       ter zake van een schuld van f 90 voor de huur van een huis aan de Steenweg, 1686
      • 870     Hendrick Borchouts, koopman, oud-schepen en burgemeester van Tongelre, erfgenaam van Peter Borchouts, koopman te Tongelre en weduwnaar van Johanna van der Waerden, erfgenaam van Hendrick Bartels van der Waerden, koopman te Tongelre,
       contra
       Peter Franssen, koopman te Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 250 wegens geleverde wol, 1686
      • 871     Geertrudis van Eupen, weduwe van Pieter van Flodorp, procureur,
       contra
       Gijsbertus Wouters, inwoner van Eindhoven,
       ter zake van terugvordering van 42 stuivers voor de aankoop van een gouden ring als bewijs dat zij nimmer de intentie heeft gehad zich met gedaagde te verloven, 1686
      • 872     Goossen van Helmondt, inwoner van Boxtel, echtgenoot van Jenneken van Duysel,
       contra
       Michiel Ysaacx van Coursel, lakenverver en koopman,
       ter zake van een schuld van f 425 wegens geleverd linnen, 1686-1688
      • 873     Adriaen de Bever, oud-schepen,
       contra
       Bernaert Lambrechts van den Velde, zijn echtgenoot Margriet Bastiaens en Michiel Bastiaans,
       ter zake van genoegdoening voor laster en afpersing, 1686-1688
      • 874     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Andries Peters Oerlemans, president-schepen van Eckart,
       ter zake van schulden, 1686-1689
      • 875     Jan van der Heyden, koopman uit Keulen,
       contra
       Govert Wycx, koopman,
       ter zake van een schuld voor geleverde noten, 1687
      • 876     Arnoldus van den Bour, inwoner van Blaarthem,
       contra
       Maria Anna van Boeckholt, weduwe van Huybertus de Roy, advocaat,
       ter zake van schuld in de stedelijke belasting van een gehuurd pand, 1687
      • 877     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
       contra
       Andries Schooffs, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van 86-26-19 wegens geleverd mout, 1687
      • 878     Peter Dircx van de Moer, koopman,
       contra
       Goort Thomas Wijcx, voerman,
       ter zake van schadevergoeding voor een niet in goede staat afgeleverde partij vlas, 1687-1689
      • 879     Willem van den Hurck, notaris en procureur,
       contra
       Dirck Lenaert Damen en Jan Jacops namens Dielis van de Linden, burgemeester van Stratum,
       ter zake van een schuldvordering, 1688
      • 880     Cornelis Wiborts de With, namens het corpus van Wintelre,
       contra
       Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
       ter zake van de betaling van de rente van een schuldbrief van f 1000 aan de kwartierschout, 1688
      • 881     Cornelis Cornelissen Bakermans, inwoner van Gestel,
       contra
       Lambert Hassinckx
       ter zake van ..., 1688
      • 882     Jan Wilborts
       contra
       Dominicus van Nuenen
       ter zake van ..., 1688
      • 883     Paulus van der Aa te 's-Hertogenbosch, echtgenoot van Barbara, weduwe van Lenart Pennincx,
       contra
       Peter Pennincx, zoon van Barbara,
       ter zake van de jaarlijkse betaling van f 125 aan zijn moeder, 1688-1689
      • 884     Joan Anthonis van der Heyden, brouwer,
       contra
       Jasper Arts van Houtum, inwoner van Gestel,
       ter zake van een schuld van f 70 wegens geleverd bier, 1689
      • 885     Joan Anthonis van der Heyden, brouwer,
       contra
       Thomas Jan Maes, inwoner van Lieshout,
       ter zake van een schuld van f 235 wegens geleverd bier, 1689
      • 886     Maghdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
       contra
       Maria Boxhoorn, weduwe van Nicolaes Coppens, koopman,
       ter zake van ..., 1689
      • 887     Johan van der Locht en Anbertus van den Bergh,
       contra
       Adam Strijbos, Adriaen Hendrick Broucq, Jan Goorts van Luytelaer,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op de nagelaten goederen van Henrina Pompen, volgens de inventaris, om hiermee de betaling van de collaterale successie af te dwingen, 1689
      • 888     Jan Cousijns, koopman te Maastricht,
       contra
       Jan Pauwels, koopman te Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 6-17-8 voor geleverd laken, 1689
      • 889     Jan Cousijns, koopman te Maastricht,
       contra
       Aert Aerts, koopman te Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 28-4 voor geleverd laken, 1689
      • 890     Jan Cousijns, koopman te Maastricht,
       contra
       Paulus Aerts, koopman op Hulst onder Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 125-9 voor geleverd laken, 1689
      • 891     Marinus Puppinck, grossier in wijn te Middelburg,
       contra
       Erasmus Eliens
       ter zake van de bijbetaling van f 57-16 boven de levering van laken voor de aankoop van 2 pijpen spaanse en 2 hoofden franse wijn, 1689
      • 892     Wilhelmus Bunnens, koopman, echtgenoot van Maria van Coursel,
       contra
       de kinderen van Dirck Copal, inwoners van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 15-14 voor geleverd laken, 1689
      • 893     Hendrick van Luytelaer, lakenkoopman te Verviers,
       contra
       Frans en Paulus Arts Crauwaet, wonende op Hulst onder Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 99-11 voor geleverd laken, 1689
      • 894     Goort Janssen van Hapert, molenaar te Woensel,
       contra
       Jan Rutten van de Laeck
       ter zake van een schuld van f 75-18 voor geleverde rogge en boekwijt, 1689
      • 895     Melchior Donquers
       contra
       de erfgenamen van Gerardus van Boxmeer
       ter zake van de preferentie in een schuldbekentenis bij het verhaal op de goederen van Johan van Eyck, inwoner van Zeelst, 1689
      • 896     Johannes van der Heyden
       contra
       Maria van d'Eynde, weduwe van Goyaert van der Heyden, koopman,
       ter zake van de uitvoering van het testament van zijn Goyaert van der Heijden, 1690
      • 897     Joseph Milner, koopman te Rotterdam,
       contra
       Jan Conincx, koopman,
       ter zake van de betaling van een schuld van f 109-17, 1690
      • 898     Willem Vaes, koopman te Stratum,
       contra
       Willem Wouters Snoecken, inwoner van Tongelre,
       ter zake van een schuld van f 14-15-8 voor geleverde winkelwaren, 1690
      • 899     Goort Claessen, voerman en koopman te Woensel,
       contra
       Erasmus Eliens, koopman,
       ter zake van de schuld van f 95 voor geleverde Rijnwijn, 1690
      • 900     Hendrick Lenarts van de Ven
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op pistolen van Peir Cheve, berustend onder Hendrick van de Waerden, koopman, inwoner van Blaarthem, om hieruit een schuld van f 48-8 voor verteringen te verhalen, 1690
      • 901     Cornelis Schaets, koopman, echtgenoot van Ida de Haes,
       contra
       Willem Corns, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 110-17 voor geleverde mout, 1690
      • 902     Jan Anthonis van der Heyden, brouwer en herbergier in "De Moriaen",
       contra
       de erfgenamen van Adriaen Cuypers
       ter zake van een schuld van f 299 voor verteringen, 1690
      • 903     Wouter Ariaen Theuwens, inwoner van Budel,
       contra
       Erasmus Eliens
       ter zake van een schuld van f 165 voor geleverd linnen, 1690
      • 904     Jan Cousijn, koopman te Maastricht,
       contra
       Michiel van Strijp, koopman,
       ter zake van een schuld van f 100-15 voor geleverd laken, 1690
      • 905     Anthonis Matheussen, koopman,
       contra
       Augustijn van Vueren
       ter zake van een schuld van f 18-3 voor de huur van het huis "het wit Cruys", 1690
      • 906     Rodolph Esday, inwoner van Ravenstein,
       contra
       Anna Maria Stappaert, weduwe van Johan Cramer, rentmeester van Ravenstein,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 201-12, 1690-1691
      • 907     Johan de Marchy, koopman te Verviers,
       contra
       Joost van Eupen, koopman en makelaar,
       ter zake van een schuld voor geleverd laken, 1690-1691
      • 908     Joan van Beverwijck, curator over de boedel van Diederick van Zuylichem, oud-secretaris van Eindhoven,
       contra
       de crediteuren in de boedel w.o. Pieter v.d. Broeck, klerk, Dirck van 's-Gravensande, rentmeester van Cranendonk, Peter van Luytelaer, oud-schepen en brouwer, Caspar van de Broecke, advocaat,
       ter zake van de toewijzing van schuldvorderingen, 1690-1691
      • 909     Wijnant van Strathum, koopman,
       contra
       Dirck Jan Dircx, inwoner van Leenderstrijp,
       ter zake van een schuld van f 311-6, 1691
      • 910     De erfgenamen van Mechtelt Brandts, koopvrouw,
       contra
       Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       ter zake van het nakomen van de koopvoorwaarden van goederen onder Tongelre, 1691
      • 911     Jean le Bruyn, lakenkoopman te Verviers,
       contra
       Michiel van Strijp, koopman,
       ter zake van een schuld van f 15-12-12 voor geleverd laken, 1691
      • 912     Andries Quanten, paardenkoopman,
       contra
       de weduwe van Pieter Schenaerts, advocaat, Catharina Bunnens en Johan Bunnens, erfgenamen van Catharina Herincx, weduwe van Matthijs Bunnens, lakenverver en koopman,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1691
      • 913     Philipus van Boxmeer, brouwer, echtgenoot van Wilhelmina van der Waerden, weduwe van Cornelis van Coursel,
       contra
       Paulus Rutten, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 27-12 voor geleverd bier, 1692
      • 914     Maghdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
       contra
       Pieter Cornelis de Leeuw
       ter zake van een schuld van f 300 voor geleverd bier en brandewijn, 1692
      • 915     Cornelis de Wijse, koopman te Breda,
       contra
       Jan Janssen Jentis de jonge alias Wael, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 330-19-8 voor geleverde zout, zeep en olie, 1692
      • 916     Cornells de Wijse, koopman te Breda,
       contra
       Adam Janssen Jentis de jonge alias Wael, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 35-10 voor geleverde olie, 1692
      • 917     De erfgenamen van Mechtelt Brants, koopvrouw,
       contra
       Joan Bunnens
       ter zake van een schuld van f 42-5-4 voor geleverde winkelwaren, 1692
      • 918     Joan Postel, ook namens Maria Bocxhorn, weduwe van Nicolaes Coppens,
       contra
       Bartel Campens
       ter zake van een schuld van f 42 voor de huur van het huis de "Sester" aan de Steenweg, 1692
      • 919     Cornelis van der Aa, echtgenoot van Gertruyt van Taterbeeck, weduwe van Hendrick van Buel,
       contra
       de boedelcrediteuren van Hendrick van Buel,
       ter zake van de toewijzing van de schuldvorderingen, 1692-1694
      • 920     Gerit Smits, deurwaarder van de Raad van Brabant,
       contra
       Jan Jans Jentis alias Wael, inwoner van Eersel,
       ter zake van salaris in het proces van Jan Jans Jentis contra Cornelis de Wijze, 1693
      • 921     Johan Conincx, lakenkoopman,
       contra
       de weduwe van Lenardt Vreyssen, inwoonster van Eckart,
       ter zake van een schuld van f 52 voor geleverd laken, 1693
      • 922     Johan Conincx, lakenkoopman,
       contra
       Wouter Goossens, inwoner van Zeelst,
       ter zake van een schuld van f 84 voor geleverd laken, 1693
      • 923     Godefridus van der Aa, oud-hoogdijk-heemraad over Stad en Land van Heusden,
       contra
       Melchior Doncquers, advocaat,
       ter zake van achterstallige rente op een schuldbekentenis van f 2000, 1693
      • 924     Dirck van der Heyden, beenhouwer,
       contra
       Hendrick Corstiaens van der Heyden
       ter zake van ..., 1693
      • 925     Lenaerdt Campens
       contra
       Hendrick van Outenhoven, echtgenoot van Jenneken Campens, Rogier van Coursel, echtgenoot van Maria Campens, en Chatelijn Campens,
       ter zake van een schuld van f 16-19 wegens geleverde winkelwaren, 1693
      • 926     Digna Brandts, weduwe van Johan Wijtack, koopman,
       contra
       Johan Bunnens
       ter zake van achterstallige rente op een schuldbekentenis van f 1000, 1693
      • 927     Maria Boxhoirn, weduwe van Niclaes Coppens,
       contra
       Ida Strijbosche, weduwe van Peter van Ceulen, procureur,
       ter zake van achterstallige rente op een schuldbekentenis, 1693
      • 928     Jan Peters van de Gevel, koopman en oud-schepen,
       contra
       Guilliam van der Waerden, inwoner van Blaarthem erfgenaam van Mechtelt van den Broeck, weduwe van Adriaen van der Waerden,
       ter zake van een achterstallige rente op een schuldbekentenis, 1693
      • 929     Warnier Delhay, lakenkoopman te Verviers,
       contra
       Gerrit van Dinter, koopman,
       ter zake van een schuld van f 110-12 voor geleverd laken, 1693
      • 930     Pirot Thijs, lakenkoopman te Verviers,
       contra
       Gerrit van Dinter, koopman,
       ter zake van een schuld van f 24 voor geleverd laken, 1693
      • 931     Stephen van Berckel en Johan van der Wall, voogden van de kinderen van Adam van den Broeck en Gertruyt Gruythuysen,
       contra
       Johan Conincx, koopman,
       ter zake van een schuld van f 50-15 voor geleverd laken, 1693
      • 932     Elisabeth Duddy, weduwe van Pieter de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Joannes Baptista Bijnen, "medicinae doctor" te Valkenswaard,
       ter zake van de betaling van het salaris van advocaat Keysers te 's-Hertogenbosch in het proces van de erfgenamen van Laureys Bijnen contra Otto Coper, 1693
      • 933     De erfgenamen van Mechtelt Brants, koopvrouw,
       contra
       Harsken Willem Goorts, inwoonster van Stratum,
       ter zake van een schuld van f 16-16 voor geleverde winkelwaren, 1693
      • 934     Peeter Verhaegen en Hendrick Bourchouts, inwoners van Tongelre, voogden van de kinderen van Hendrick Verhaegen lakenkoopman te Valkenswaard,
       contra
       Jenneken Jacob Vrijssen, weduwe van Hendrick Daems, inwoonster van Valkenswaard,
       ter zake van een schuld van f 79-19-8 voor geleverd laken, 1693
      • 935     Niclaes Wouters, c.s. erfgenamen van Adriaen Peters van Strathum,
       contra
       Peter Mijssen
       ter zake van een schuld van f 50 voor de huur van een huis, 1693
      • 936     Rogier van Haelen, lakenverver,
       contra
       Frans Bluyssen, inwoner van Leende,
       ter zake van een schuld van f 28 voor het verven van laken, 1694
      • 937     Rogier Wijnants, koopman, weduwnaar van Agneet van Hove, weduwe van Geraerdt van Poppel, ook voogd van Lambert, zoon van Geraerdt en Agneet,
       contra
       Leendert Campus
       ter zake van een schuld van de huur van een kamer, 1694
      • 938     Henrick Snellaers, koopman,
       contra
       Walraven van Erckel, inwoner van Zeelst,
       ter zake van een schuld van f 214-7-8 voor geleverde wijn en bier, 1694
      • 939     Gerit Stockelmans
       contra
       Jan Wicken echtgenoot van Josina Stockelmans, ook namens Catarina Stockelmans
       ter zake van de verdeling van f 200,-, gevestigd op het Begijnhof te Leuven uit de erfenis van hun moeder Meyken Stockelmans, 1694
      • 940     Anthony Dircx, chirurgijn,
       contra
       Maria van der Beurten, weduwe van Dielis van den Broeck,
       ter zake van een schuld van f 120 voor de huur van een huis aan de Steenweg, 1694
      • 941     Warnier Delhay, lakenkoopman te Verviers,
       contra
       Jan Janssen Conincx, koopman,
       ter zake van een schuld van f 128-12-8 voor geleverd laken, 1694
      • 942     Joan Lucas Hannen
       contra
       Jan Smits, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 18-5 voor geleverde stof en winkelwaren, 1694
      • 943     Hendrick Borchouts, ossenkoopman op Klein Tongelre,
       contra
       Jan van Hooff alias Bull, inwoner van Leende,
       ter zake van een schuld van f 20 voor een verkocht paard, 1694
      • 944     Peter Aerts vein Postel
       contra
       Jan Henrick Wouters, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van de achterstallige rente op een schuldbekentenis van f 200, 1694
      • 945     Hendrick Scheffer, koopman en herbergier te Eindhoven,
       contra
       Daniel Immens, predikant te Asten,
       ter zake van een schuldvordering, 1694
      • 946     Jenneken Jansse van Gerwen, inwoonster van Geldorp, dienstbode van pater Grieten,
       contra
       Maria van den Broeck
       ter zake van de achterstallige rente op een schuldbekentenis van f 200, 1695
      • 947     De erfgenamen van Paulus Matthijssen van Pelt, koopman en schepen,
       contra
       Maria, weduwe van Philips Claessen, inwoner van Heeze,
       ter zake van een schuld van f 27-8 voor geleverde winkelwaren, 1695
      • 948     Joanna van der Eycke, weduwe van Franschois Wiggers, koopvrouw te Diest,
       contra
       Anthonis van Hooff, inwoner van Riethoven,
       ter zake van een schuld van f 47 voor geleverd bier, 1695
      • 949     Maghdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits,
       president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Francis Smits, inwoner van Beek-bij-Aarle, ter zake van een schuld van f 122-5, 1695
      • 950     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smidts, president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Catharina Brandts, echtgenote van Sigbertus van Weyt, Jenette Brandts en Joanna Brandts,
       ter zake van ..., 1695
      • 951     Joannes Gobre, lakenkoopman,
       contra
       Janssen Conincx
       ter zake van een schuld van f 98-19-17 voor geleverd laken, 1695
      • 952     De weduwe van Johan Ambrosius Cocx, rentmeester van de kommanderij van Gemert, inwoonster van Helmond,
       contra
       Willem Hoppenbrouwers, echtgenoot van Elisabeth van der Heyden, en Frans van der Meyden voogd van Philippina van der Heyden, erfgenamen van Jan van der Heyden,
       ter zake van een schuld van f 300,- voor de verkoop van 600 vaten gerst, 1695
      • 953     Agneet Daems, weduwe van Johan Keysers, bierbrouwster,
       contra
       Ida Strijbosch, weduwe van Pieter van Ceulen, procureur,
       ter zake van een schuld van f 48-1-8 voor geleverd bier, 1695
      • 954     Peeter Verhaegen en Hendrick Bourchouts, inwoners van Tongelre, voogden van de kinderen van Hendrick Verhaegen, lakenkoopman te Valkenswaard,
       contra
       Martijn, weduwe van Arie Willems, inwoonster van Waalre,
       ter zake van een schuld van f 86 voor geleverd laken, 1695
      • 955     Peeter Verhaegen en Hendrick Bourchouts, inwoners van Tongelre, voogden van de kinderen van Hendrick Verhaegen, lakenkoopman te Valkenswaard,
       contra
       de weduwe van Marten Ariaens Vriens, inwoonster van Westerhoven,
       ter zake van een schuld van f 57 wegens geleverd laken, 1695
      • 956     De erfgenamen van Cornelis Laureyssen, inwoners van Gestel,
       contra
       Joost Jacob Lippen, inwoner van Zeelst,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 300, 1695
      • 957     Alegonda van de Ven, weduwe van Andries Quant, koopman,
       contra
       Bartholomeus Lovens, echtgenoot van Anna Maria Bunnens, weduwe van Petrus Schenaerts, advocaat en Joan Bunnens, erfgenamen van Mathijs Bunnens en Catharina Herincx,
       ter zake van het verhaal van een schuld voor de verkoop van paarden, 1695-1697
      • 958     Agneta Daems, weduwe van Jan Keysers, brouwer,
       contra
       Willem van de Wiel, inwoner van Geldrop,
       ter zake van ..., 1696
      • 959     Agneta Daems, weduwe van Jan Keysers, brouwer,
       contra
       Hendrik de Rond, inwoner van Tongelre,
       ter zake van een schuld, 1696
      • 960     Agneta Daems, weduwe van Jan Keysers, brouwer,
       contra
       de weduwe van Hendrik den Backer, inwoonster van Beek-bij-Aalre,
       ter zake van een schuld, 1696
      • 961     Hendrick Cremers, luitenant, voorheen paardenkoopman te Maastricht,
       contra
       Anna Maria Bunnens, weduwe van Petrus Schenaerts, "licentiaat in de rechten" en paardenkoopman,
       ter zake van de ontbinding van een maatschap in paarden, 1696
      • 962     Philips van Boxmeer, brouwer, namens zijn echtgenote, erfgenaam van Joost Jacobs van Coursel, lakenkoopman,
       contra
       Jan Dirck Danckers, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 14-12 voor geleverd laken, 1696
      • 963     Stephen van Berckel, voogd van de kinderen van Adam van den Broeck, koopman, en Geertruyt Gruythuyse
       contra
       Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
       ter zake van teruggave van goederen van hun moeder uit het gehuurde huis "de Son", 1696
      • 964     Peter Jansse, koopman, drostambt Kessel,
       contra
       Anthony Peters Laport
       ter zake van een schuld van f 34 voor geleverd ijzerwerk, 1696
      • 965     Johanna van der Eycken, koopvrouw te Diest, weduwe van Franscois Wiggers, koopman en brouwer,
       contra
       Marten Smidts te Dommelen
       ter zake van een schuld van f 402 voor geleverd bier, 1696
      • 966     Marten Rubbens, koopman,
       contra
       Thomas Joost Vreyssen, inwoner van Son,
       ter zake van het verhaal van een lening aangegaan door Frans Wijne, 1696
      • 967     Joris Smulders
       contra
       Maria Aert Heusden
       ter zake van naleving van een huurcontract, 1695
      • 968     Henrick van den Bour, koopman en bleker,
       contra
       Arnoldus van Rijsinge, koopman,
       ter zake van een schuld van f 56 voor het bleken van linnen van Paulus Thiene, inwoner van Waltniel, 1696
      • 969     Joan van Ennetten c.s.
       contra
       Jan Huybers, inwoner van Woensel, echtgenoot van de weduwe van Peter Jacobs,
       ter zake van het verhaal van een erfpacht op een akker, 1696
      • 970     Philips van Bocxmeer, brouwer, namens zijn echtgenote, erfgename van Joost Jacobs van Coursel, lakenkoopman,
       contra
       Jan Copal, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 27-18 voor geleverd laken, 1696
      • 971     Adriaen Waghtelaer, notaris en procureur te Bergeijk,
       contra
       Bartel den Boer, Wouter Jacobs, Joost Aerts, Adriaen Dirck Loyens, Hendrick Corstiaens en Peter Dirck Pancken, regenten van Eersel, Duizel en Hapert, Hoogeloon en Casteren,
       ter zake van het honorarium voor het indienen van een smeekschrift bij de Raad van State om executie wegens achterstallige betaling van cijnsen te voorkomen, 1696
      • 972     Anthony de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Jenneke, weduwe van Hendrick Gerrits, inwoonster van Mierlo,
       ter zake van het honorarium voor bemiddeling in de betaling van een roggepacht aan de rentmeester van het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch, 1697
      • 973     Agneta Daems, weduwe van Jan Keysers, bierbrouwer,
       contra
       Leendert van den Kerckhoff, inwoner van Woensel,
       ter zake van een schuld van f 41 voor geleverd bier, 1697
      • 974     Agneta Daems, weduwe van Jan Keysers, bierbrouwer,
       contra
       Andries van der Krabben, molenaar te Beek-bij-Aarle,
       ter zake van een schuld van f 143 voor geleverd bier, 1697
      • 975     Agneta Daems, weduwe van Jan Keysers, bierbrouwer,
       contra
       Maria, dochter van Dirck Fransen van de Leur, inwoonster van Gestel,
       ter zake van een schuld van f 70 voor geleverd bier, 1697
      • 976     Adriaen van Rijsingen, koopman en brouwer,
       contra
       Jacob Coppens, inwoner van Hoogeloon,
       ter zake van een schuld van f 125-3-12 voor geleverd bier, 1697
      • 977     Jan Corns
       contra
       Johan Bunnens
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1697
      • 978     Joannes Godefridus Stappaerts, advocaat te 's-Hertogenbosch, erfgenaam van Joan Stappaerts,
       contra
       Isaacq Theunis, inwoner van Soerendonk,
       ter zake van het verhaal van f 215 met rente voor de inlossing van een schuldbekentenis aangegaan door Willem Jacobs, 1697
      • 979     Jan van Hooff, inwoner van Son,
       contra
       Joan Bunnens
       ter zake van f 27 voor voorgeschoten verteringen, 1697
      • 980     Marten Christiaen Sweerts de Landas, heer van Oirschot hoofdschout van het kwartier Kempenland, inwoner van 's-Hertogenbosch,
       contra
       Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rent-meester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       ter zake van een schuld van f 179 in de afrekening van 1687, 1697
      • 981     Helena, weduwe van Peter Dircx van den Moer, koopvrouw,
       contra
       Frans Bluijssen, koopman te Nuenen,
       ter zake van een schuldvordering van f 159-10-0, 1697
      • 982     Aelbert Joseph, graaf van Arberg en Vallangin, heer van Helmond,
       contra
       Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       ter zake van de teruggave van een incasso-opdracht van 2000 zilveren dukaten, 1697
      • 983     N.N.
       contra
       N.N.
       ter zake van een schuld van f 160 voor geleverde tabak en jenever, 983,
       (1697)
      • 984     Jan Janssen Conincx, echtgenoot van Digna Nagelmaeckers, Luycas Wijnants, Philippus van Boxmeer c.s., erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen, koopman te Gestel,
       contra
       Willem Bartholomeeussen Doncquers, molenaar te Waalre, echtgenoot van Catharina Smits,
       ter zake van de naleving van het huurcontract van de Waalrese en Veldhovense watermolens, 1697-1698, 1704
      • 985     De erfgenamen van Johan van der Waerden, brouwer,
       contra
       Heylcke, weduwe van Crijn Peters, inwoonster van Riethoven,
       ter zake van een schuld voor geleverd bier, 1698
      • 986     De erfgenamen van Johan van der Waerden, brouwer,
       contra
       Arnoldus van Rijsinge, inwoner van Deurne,
       ter zake van een schuld van f 26-15 voor geleverd bier, 1698
      • 987     De erfgenamen van Johan van der Waerden,
       contra
       Gerrit Pennincx, inwoner van Wetten,
       ter zake van een schuldvordering, 1698
      • 988     De weduwe Heylcken Hendricks, inwoonster van Strijp,
       contra
       Jan Dries Huyberts, inwoner van Woensel,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1698
      • 989     Lammert van Poppel
       contra
       Dirck van Eersel, inwoner van Woensel,
       ter zake van ..., 1698
      • 990     Anthony de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Bartel en Cornelis Campus,
       ter zake van betaling van salaris in het proces tegen Peter Roeffs, molenaar te Lieshout, 1698
      • 991     Maria d'Eyck, weduwe van Hendrick van den Broeck,
       contra
       Evert van Poppel, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 41-5 voor geleverd bier en brandewijn, 1698
      • 992     Peter Joost Hannen, inwoner van Tongelre,
       contra
       Agneet Daems, weduwe van Jan Keysers, koopvrouw,
       ter zake van achterstallige huur voor het huis "de Sterre" te Tongelre, 1698
      • 993     Peter van Rijsingen, brouwer,
       contra
       Johanna Rubbens, weduwe van Johan Smits, inwoonster van Veldhoven,
       ter zake van de schuld van f 389-19-8 voor geleverd bier, 1698
      • 994     Daniel Fraicquain, inwoner van Aken,
       ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op een partij laken van Anthony Paquay de Jonge, koopman te Verviers, berustend onder Judocus van Eupen, facteur, om hieruit een schuld van 250 pattacons voor geleverd laken te verhalen, 1698
      • 995     Aernoldus Kuypers, chirurgijn,
       contra
       Peter Pinge
       ter zake van ..., 1698
      • 996     Peter Henricx c.s., inwoners van Woensel,
       contra
       Jan Janse Thielemans, inwoner van Son,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 75, 1698
      • 997     Hendrik Maes, voogd van de kinderen van Willem Strijbos,
       contra
       Cornelis alias Deis de Scheper
       ter zake van een achterstallige erfrente, 1698
      • 998     Henrick van de Ven, chirurgijn en koopman,
       contra
       Jan Joosten Nooyen, inwoner van Strijp,
       ter zake van honorarium, 1698
      • 999     Goort van Hapert, graankoopman, molenaar en lakenvolder te Woensel,
       contra
       Arnoldus van Rijsingen, inwoner van Deurne,
       ter zake van een schuld van f 23-16 voor geleverd laken, 1698
      • 1000     Adriaen Bogaerts
       contra
       Laurens Gerrits van Dinter, president-schepen van Eckart,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200
       , 1698
      • 1001     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits,
       contra
       Gerart Jansen Yvo
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1698
      • 1002     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smidts, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Claes Lombaerts, inwoner van Wetten,
       ter zake van en schuld van f 72, voor geleverde koopwaren, 1698
      • 1003     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits,
       contra
       Klaes en Willem Poulis, inwoners op Vlokhoven onder Woensel,
       ter zake van ..., 1698
      • 1004     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Evert van Poppel, inwoner van Bergeijk,
       ter zake van een schuld van f 158 voor geleverd mout, 1698
      • 1005     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Dielis en Goort Blockmaecker, erfgenamen van Jan Dielis Blockmaecker en Eyken Goort Dielissen, inwoners van Tongelre,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1698
      • 1006     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Simon Laets, predikant te Budel,
       ter zake van een schuld van f 98-17-8 voor geleverd bier en wijn, 1698
      • 1007     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Jacobus Nahuys, stadhouder van Oirschot,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1698-1699
      • 1008     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland en president-schepen van Eindhoven,
       contra
       Leonora van Braeckel, weduwe van Hendrick Wintelroy, drossaard van Lieshout, namens Geraerdt van Heest, pastoor van Bladel, en Dirck Peeters, inwoner van Bladel,
       ter zake van verhaal van een lening van f 600 aangegaan door Cornelis Braeckel, 1698-1699
      • 1009     Willem Roberts van de Kerckhoff, herbergier te Woensel, collecteur van het gemaal over het jaar 1697-1698,
       contra
       Gerardt de Lelie en Dirck van Heyden, borg respectievelijk pachter van het gemaal,
       ter zake van een schuld van f 86-15 voor voorgeschoten verteringen en collecteloon, 1699
      • 1010     De erfgenamen van Joost van Coursel, koopman,
       contra
       Thomas Verhaegen, inwoner van Waalre,
       ter zake van een schuld van f 45 voor geleverd laken, 1699
      • 1011     De erfgenamen van Joost van Coursel, koopman,
       contra
       Anna van Dooren, inwoonster van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 49-12 voor geleverd laken, 1699
      • 1012     Pieter van Rijsinge, brouwer,
       contra
       Walraven van Erckel, inwoner van Zeelst,
       ter zake van een schuld van f 260-9-12 voor geleverd bier, 1699
      • 1013     Jan Crom
       contra
       Adriaen van Rijsingen, oud-burgemeester en koopman, als borg voor Paulus Broeren, schepen van Gestel,
       ter zake van het aandeel van Gestel in het loon van de bode van de plaatsen Eindhoven, Woensel, Gestel en Stratum, 1699
      • 1014     Adriaen Driesmans, koopman, pachter van het hoorngeld en de bezaaide morgen over het dorp Lommel,
       contra
       Johan van Beverwijck, president-schepen,
       ter zake van het ongedaan maken van een arrest wegens een veronderstelde schuld van f 100 in de afdracht van de pachtgelden, 1699
      • 1015     Pieter van den Broecke, procureur,
       contra
       Maghdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, president-schepen,
       ter zake van betaling van salaris, 1699
      • 1016     Gaspar van den Broecke, advocaat,
       contra
       Maghdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, president-schepen van Eindhoven en luitenant-drossaard van de baronnie Cranendonk,
       ter zake betaling van salaris, 1699
      • 1017     Lauwrens Baertmans
       contra
       Daniel Mutsaerts en Willem Jacobs, inwoners van Woensel,
       ter zake van ..., 1699
      • 1018     Corstiaen Aert Smits, voerman,
       contra
       Jacob van der Meyden, voerman,
       ter zake van smartegeld van f 500 voor belediging en mishandeling, 1699-1701
      • 1019     Adryaen van Rijsinge, inwoner van Gestel,
       contra
       Adriaen Jansse, inwoner van Veldhoven, echtgenoot van Christina, weduwe van Jan Adriaens van den Bergh,
       ter zake van een schuld van f 84-6-2 voor geleverd bier, 1700
      • 1020     Hendrick van den Broeck, wijnhandelaar,
       contra
       Ida, weduwe van Jasper van Houtum, inwoonster van Gestel,
       ter zake van ..., 1700
      • 1021     Hendrick van den Broeck, wijnhandelaar,
       contra
       Johanna Intens, weduwe van Nicolaes Rijckers inwoonster van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 67-11-12 voor geleverd bier, 1700
      • 1022     Hendrick van den Broeck, wijnhandelaar,
       contra
       Abraham van der Vleuten, inwoner van Bladel,
       ter zake van een schuld van f 35-12-8 voor geleverde wijn, 1700
      • 1023     Hendrick van den Broeck, wijnhandelaar,
       contra
       Jan Intens, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 25-17-8 voor geleverd bier, 1700
      • 1024     Agneta Daems, weduwe van Johan Keysers, brouwer,
       contra
       Dielis van der Linde, inwoner van Lieshout,
       ter zake van een schuld van f 79-9 voor geleverd bier, 1700
      • 1025     Agneta Daems, weduwe van Johan Keysers, brouwer,
       contra
       Franscis Maes, inwoner van Lieshout,
       ter zake van een schuld van f 91-5 voor geleverd bier, 1700
      • 1026     Agneta Daems, weduwe van Johan Keysers, brouwer,
       contra
       Goort Huysmans
       ter zake van een schuld van f 60-18 voor geleverd bier, 1700
      • 1027     Agneta Daems, weduwe van Johan Keysers, brouwer,
       contra
       Pieter van der Leeuw
       ter zake van een schuld van f 302-17 voor geleverd bier, 1700
      • 1028     Geraert de Lelie, namens de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       Jan Jacob Janssen, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld van f 635-6-8 voor het bleken van linnen, 1700
      • 1029     Geraert de Lelie, namens de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       Willem Huyberts Verspagen, koopman te Helmond,
       ter zake van een schuld van f 60 voor het bleken van linnen, 1700
      • 1030     Geraert de Lelie, namens de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       Symon Jansse Ketelaers, inwoner van Woensel,
       ter zake van een schuld van f 214-10 voor het bleken van linnen,, 1700
      • 1031     Geraert de Lelie, namens de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       Peeter van Helder, inwoner van Gestel,
       ter zake van een schuld van f 100 voor het bleken van linnen, 1700
      • 1032     Geraert de Lelie, namens de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       Peer Andries Hollen, inwoner van Woensel,
       ter zake van een schuld van f 95 voor het bleken van linnen, 1700
      • 1033     Geraert de Lelie, namens de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       Willem Jans Jabeeck, inwoner van Helmond,
       ter zake van een schuld voor het bleken van linnen, 1700
      • 1034     Geraert de Lelie, namens de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       de weduwe van Gerrit Jansen Gerarts, inwoonster van Zeelst,
       ter zake van een schuld van f 156-12-12 voor het bleken van linnen, ,
       1700
      • 1035     Geraert de Lelie, namens de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       Michiel Jacobs, inwoner van Bakel,
       ter zake van een schuld van f 107-19 voor het bleken van linnen, 1700
      • 1036     Hendrick Colen, advocaat,
       contra
       Abraham van der Vleuten, pachter van de imposten op bier, wijn, en brandewijn over Woensel,
       ter zake van betaling van salaris in het proces tegen Willem Hamans, 1700
      • 1037     Johan Scholtius
       contra
       Guilliam Neynens
       ter zake van een schuld van f 41-4 voor werkzaamheden en onderhoud aan huize "Cauwenhove" te Tongelre, 1700
      • 1038     Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, koopman,
       contra
       Aelbert Joseph, graaf van Arenbergh, heer van Helmond, echtgenoot van de baronesse van Cortenbach, vrouwe van Helmond, erfgename van de baron van Cortenbach,
       ter zake van een schuldvordering, 1700
      • 1039     Andries de Laure, lakenkoopman te Geldrop,
       contra
       Wouter Jan Franssen, inwoner van Lommel,
       ter zake van een schuld van f 717-13-8 voor geleverd laken, 1700
      • 1040     Andries de Laure, lakenkoopman te Geldrop,
       contra
       Franchis Verstralen, inwoner van Duizel,
       ter zake van een schuld van f 340-7-13 voor geleverd laken, 1700
      • 1041     Willem van den Hurck, notaris en procureur,
       contra
       Cornelis Smachten, oud-burgemeester van Bladel,
       ter zake van betaling van salaris in het proces van enkele ingezetenen van Bladel tegen de regenten aangaande excessieve onkostendeclaraties, 1700
      • 1042     Marcelis Coolen, koopman,
       contra
       Huybert van der Vorst, inwoner van Blaarthem, ook voogd van de kinderen van Anthonis van de Vorst,
       ter zake van huurschuld van een boerderij in Blaarthem, 1700
      • 1043     Anthony de Louwe, notaris en procureur,
       contra
       Peter Schovaers
       ter zake van betaling van salaris in het proces van Schovaers contra Houbraecken, 1700
      • 1044     Willem van Ravesteyn, schoolmeester van Tongelre,
       contra
       Dominicus van Nuenen, inwoner van Tongelre,
       ter zake van de ontbinding van de koop van een met hypotheek bezwaarde akker "de Geestenberg" onder Tongelre, 1700
      • 1045     Hendrina van Pelt, weduwe van Dirck Conincx, koopvrouw,
       contra
       Sara Conincx
       ter zake van een schuld van f 39 voor geleverde vlas en kruidenierswaren, 1700
      • 1046     Jan Joosten Dircx, koopman te Heeze,
       contra
       Hendrick Vincken, timmerman te Heeze,
       ter zake van een schuld van f 15 voor de verkoop van een eik, 1700
      • 1047     Adriaen Maertens
       contra
       Peer Verbiesen, inwoner van Heeze,
       ter zake van ..., 1700
      • 1048     Hendrick Snellaers, wijnhandelaar,
       contra
       Johan Vissers, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld voor geleverde wijn, 1700
      • 1049     Anneke, weduwe van Bastiaen Jonckers, molenaar op de Collse watermolen onder Tongelre,
       contra
       Jan van Hooff, inwoner van Tongelre,
       ter zake van een schuld van f 13 voor geleverde rogge, 1700
      • 1050     Anneke, weduwe van Bastiaen Jonckers, molenaar op de Collse watermolen onder Tongelre,
       contra
       Peter Janssen Ketelaers, inwoner van Tongelre,
       ter zake van een schuld van f 24 voor geleverd graan, 1700
      • 1051     Hans Moleitiakers, secretaris van St.Oedenrode, curator over de boedel van Hyasinth Dayly, heer van Jablon,
       contra
       Helena, weduwe van Peter Dircx van de Moer,
       ter zake van een schuld voor geveilde meubels, 1700
      • 1052     Mattheus van Hooff, koopman,
       contra
       Peter Hoppenbrouwers, inwoner van Oerle, erfgenaam van Hendrick Hoppenbrouwers,
       ter zake van een schuld van 140-19 voor geleverd mout, 1700
      • 1053     Jonker Floris van Eyck, heer van Nuenen, ook van de erfgenamen van jonker Anthony van Eyck
       contra
       Pieter Cornelissen van de Leeuw
       ter zake van naleving van het huurcontract van het adellijk huis Gagelbosch onder Blaarthem, 1701
      • 1054     Huybert Heesmans, evicteur van de goederen van Willem Jansse van der Linde, en andere crediteuren
       contra
       Maria Janssen van der Linden, inwoonster van Steensel,
       ter zake van schadevergoeding voor gemaakte kosten aan het inmiddels verkochte onderpand, 1701
      • 1055     Maria Bocxhoven, weduwe van Coppens,
       contra
       Claes Lommers, inwoner van Nuenen,
       ter zake van ..., 1701
      • 1056     Adriaen van Rijsingen, koopman en bierbrouwer,
       contra
       Dielis van der Linden, tapper en herbergier te Lieshout,
       ter zake van een schuld van f 22-17-8 voor geleverd bier, 1701
      • 1057     Adriaen van Rijsingen, koopman en bierbrouwer,
       contra
       Gerard Goossens, herbergier te Best,
       ter zake van een schuld van f 86-12-8 voor geleverd bier, 1701
      • 1058     Adriaen van Rijsingen, koopman en bierbrouwer,
       contra
       Cornelis Gerrebrants, herbergier te Liempde,
       ter zake van een schuld van f 129-3-8 voor geleverd bier, 1701
      • 1059     Hendrick van den Bour, koopman,
       contra
       Geertruyt van der Waerden, koopvrouw,
       ter zake van het nakomen van de belofte een wisselbrief te voldoen, 1701
      • 1060     Adriaen van Rijsingen, lakenkoopman te Geldrop,
       contra
       Frans Driessen van Straelen, inwoner van Duizel,
       ter zake van een schuld van f 82 voor geleverd laken, 1701
      • 1061     Gerardt van Dooren, schrijnwerker,
       contra
       Maria, weduwe van Lodewijck van Mierlo,
       ter zake van een schuld van f 120 voor timmerwerkzaamheden, 1701
      • 1062     Arnoldus van de Gevel, ook namens Wilhelmus van Dooren, oud-burgemeesters,
       contra
       Niclaes Wouters Tegenbosch
       ter zake van aanvulling op het tekort als borg voor de pachter van het wegengeld, 1701
      • 1063     Pieter van Moorsel, wijnhandelaar te Stratum, schepen van Gestel, Stratum en Strijp,
       contra
       Marten Peters, inwoner van Oirschot,
       ter zake van een schuld van f 21 voor geleverde wijn, 1701
      • 1064     Margriet van Boeckhoven, weduwe van Marcelis van Ceulen, procureur,
       contra
       Anna van Rijsingen, weduwe van Luycas Wijnandts, oud-burgemeester,
       ter zake van een schuld van f 310-9-4 wegens geleverde waren en verteringen, 1701
      • 1065     Dirck van der Heyden, beenhouwer,
       contra
       Alegonda Beynen, weduwe van Joost van Berenbroeck, ter zake van een schuld van f 19-13-8 voor geleverde huiden en lamsvlees, 1701
      • 1066     Pauwels van Vlockhoven, oud-burgemeester en raad,
       contra
       Jan Heeren
       ter zake van achterstallige huur en schadevergoeding voor wederverhuur, 1701
      • 1067     Huybrecht Heesmans c.s., ververs en miselaankooplieden, kinderen van Anthony Heesmans,
       contra
       Marten Peters, inwoner van Oirschot,
       ter zake van een schuld van f 70 voor geleverde stof, 1701
      • 1068     Goort van Hapert, molenaar op de korenwatermolen te Stratum,
       contra
       Wouter Aerts van Gerwen, inwoner van Blaarthem,
       ter zake van een schuld voor geleverde rogge en boekwijt, 1701
      • 1069     Anna Poulus
       contra
       Poulus Goorts, schepen te Zeelst,
       ter zake van ..., 1701
      • 1070     Hendrick van der Waerden
       contra
       Jan Willem Pennickx, wonend "tot Asten alsmede tot Hooydonck",
       ter zake van ..., 1701
      • 1071     Pieter van Moorsel, wijnkoopman en handelaar te Stratum, schepen van Gestel, Stratum en Strijp,
       contra
       Aert van Col, inwoner van Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 124-3-14 voor geleverd laken, 1701
      • 1072     P. van Bockxmeer
       contra
       Henderick Dirck Schippers, inwoner van Oerle,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1701
      • 1073     Jacob Goorts, inwoner van Strijp,
       contra
       Maria Janssen,
       ter zake van een schuld van f 12-7 voor de huur van een kamer, 1701
      • 1074     Willem van de Hurck, namens N.N.
       contra
       Willem Meelen, inwoner van Nuenen,
       ter zake van ..., 1701
      • 1075     Jan Joosten, handelaar in linnen, garen en vlas, oud-burgemeeser van Heeze,
       contra
       Corstiaen Wouters, inwoner van Veldhoven,
       ter zake van een schuld voor geleverd garen, 1701
      • 1076     Maria Peters van Rijssel, inwoonster van Son, dochter van Peter Dominicus van Rijssel en Maycken Jan Aerts, ook namens Jan Peters van Rijssel,
       contra
       Cornelis van den Wildenbergh, inwoner van Woensel,
       ter zake van ..., 1702
      • 1077     Geraert de Lelie, namens van de erfgenamen van Marten Aerts van Rijsingen, en Adriaen Aerts van Rijsingen, linnenblekers te Gestel,
       contra
       de erfgenamen van Jan Boogaerts, inwoners van Aalst,
       ter zake van ..., 1702
      • 1078     Jan Luycas Hannen, koopman en oud-burgemeester,
       contra
       Margreta van Bochoven, weduwe van Marcelis van Ceulen, procureur,
       ter zake van een schuld van f 15 voor geleverd linnen, 1702
      • 1079     Willem Staeyacker, brouwer, namens zijn schoonmoeder Anna van Stratum
       contra
       Rogier van Halen, herbergier,
       ter zake van een schuld van f 91-18 voor geleverd bier, 1702
      • 1080     Adriaen van Rijsinge, brouwer en koopman,
       contra
       Frans Bluysen, herbergier te Leende,
       ter zake van een schuld van f 52-15 voor geleverd bier, 1702
      • 1081     De erfgenamen van Joost Jacobs van Coursel, lakenkoopman,
       contra
       Arnoldus van Rijsinge, inwoner van Deurne,
       ter zake van een schuld van f 32-14-8 voor geleverde engelse baai, 1702
      • 1082     Dirck van der Straten, koopman te Valkenswaard,
       contra
       Willem Tercken, bewoner van een huis en hof, eigendom van Philip Cleymans de Reyde, heer van Kerchen, etc.,
       ter zake van pandhaling op het bezit van Philip Cleymans, 1702
      • 1083     Gerardus Smits, secretaris van Tongelre en commies van de convooien en licenten,
       contra
       De Swart, stadhouder van Oirschot,
       ter zake van schadevergoeding voor de aanhouding van zijn gehuurd paard, 1702
      • 1084     Maria d'Eyck, weduwe van Hendrick van den Broek, koopman,
       contra
       Theodorus van den Broeck, predikant te Geldrop,
       ter zake van een schuld van f 70-8-4 voor geleverde kruidenierswaren, 1702-1704
      • 1085     Hendrina Crassers, weduwe van Cornelis Becx, koopvrouw te 's-Hertogenboch,
       contra
       Peter Bijnen, voerman te Valkenswaard,
       ter zake van een schuldvordering van f 820-17-4, 1705
      • 1086     Johan van Coursel, laken- en manufacturenkoopman,
       contra
       Johan Willem Intens, inwoner van Eersel,
       ter zake van een schuld van f 27-10 voor geleverde baai en laken, 1706
      • 1087     Arnoldus van den Broeck, Jan Wouters voor zijn vrouw Anna van den Broeck, weduwe van Jan Jansen, Goort van Luytelaer en Arnoldus Mars, voogden van de kinderen van Leendert Luytelaer en Maria van den Broeck, erfgenamen van Maghdalena Mars,
       contra
       Johan van den Heuvel en zijn zuster, erfgenamen van Margareta Mars,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1706
      • 1088     Hendrick Colen, advocaat,
       contra
       Maria Peter Michiels, inwoonster van Someren,
       ter zake van betaling van salaris in een proces voor de schepenbank Someren, 1706
      • 1089     Willem Stayackers, koopman en brouwer,
       contra
       Adriaen de Bever, burgemeester en brouwer,
       ter zake van een schuld van f 71 voor het gebruik van brouwketels, 1706
      • 1090     Willem Stayackers, bierbrouwer,
       contra
       Joost Goort Willems, inwoner van Tongelre,
       ter zake van een schuld van f 27-7-8 voor geleverd bier, 1706
      • 1091     Adriaen de Bever, bierbrouwer en burgemeester,
       contra
       Frans Bluysen, herbergier te Leende,
       ter zake van een schuld van f 36-15 voor geleverd bier, 1706
      • 1092     J.J. van Brugel
       contra
       Hendrick Scheffer
       ter zake van ..., 1706
      • 1093     Helena Bluyssen, weduwe van Jacob Bruynen, inwoonster van Maarheeze,
       contra
       Peter Luycas Booms, oud-valkenier van de koning van Groot-Brittannië, inwoner van Valkenswaard,
       ter zake van logies en verblijfkosten voortvloeiend uit de arrestatie van de knecht van Booms, die reigers in het bos Cranendonck had gevangen, 1707
      • 1094     Dirck de Louwe, handelaar in wijn en gedistilleerd,
       contra
       Aert Hoeben, inwoner van Leenderstrijp,
       ter zake van een schuld van f 36-5-12, 1707
      • 1095     Willem Hendrick Bartels, koopman,
       contra
       Jan Wicke
       ter zake van een schuld van f 118-18-8 wegens geleverde wol, 1707
      • 1096     Ida de Haes, weduwe van Cornelis Schaets, koopvrouw,
       contra
       Digna Brants, weduwe van Joan Weytack, koopvrouw,
       ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 150, 1707
      • 1097     Johan Crebbers, inwoner van Roermond, echtgenoot van Johanna van den Broeck, erfgename van Hendrick van den Broucq, inwoner van Strijp,
       contra
       Margriet, weduwe van Gerit Jansen, inwoonster van Meerveldhoven,
       ter zake van achterstallige betaling van een erfrente, 1707
      • 1098     Philippus van Boxmeer, brouwer,
       contra
       Alegonda, weduwe van Willem van den Hagelaer, inwoonster van Leende,
       ter zake van een schuld van f 77,15 voor geleverd bier, 1707
      • 1099     Arnold van Rijsingen, koopman,
       contra
       Ida Gruythuysen
       ter zake van achterstallige rentebetaling op twee leningen, 1707
      • 1100     Joan van Coursel, Wilhelmus Bunnens en Philip van Boxmeer, namens zijn echtgenote, erfgenamen van Joost van Coursel, lakenkoopman,
       contra
       Peter Janssen Verguls, inwoner van Duizel,
       ter zake van een schuld van f 442 voor geleverd laken, 1707
      • 1101     Adriaen van Rijsingen, koopman, brouwer en oud-burgemeester,
       contra
       Frans Bluysse, inwoner van Leende,
       ter zake van een schuld van f 12-7 voor geleverd bier, 1707
      • 1102     Adriaen van Rijsingen, koopman, brouwer en oud-burgemeester,
       contra
       Digna, weduwe van Lindert Dielis Bouldels, inwoonster van Best,
       ter zake van een schuld van f 79-12-8 voor geleverd bier, 1707
      • 1103     Adriaen van Rijsingen, koopman, brouwer en oud-burge-meester,
       contra
       Wouter Wilborgs Wilbors de Wit, inwoner van Wintelre,
       ter zake van een schuld van f 132 voor geleverd bier, 1707
      • 1104     Andreas de Jongh, predikant,
       contra
       Jacob Meyer, commies van de convooien en licenten
       ter zake van het herroepen van laster, 1707
      • 1105     Anna Clara van den Brouck, weduwe van Jacobus Anthonius van den Broeck,
       contra
       Johan Looyens
       ter zake van ..., 1707
      • 1106     Anna Hendricx, inwoonster op Acht onder Woensel,
       contra
       Jan Driessen van de Water
       ter zake van de plicht van gedaagde om met eiseres te huwen en hun zoontje te onderhouden, 1707
      • 1107     Adriaen Bits
       contra
       Jacob Moors, inwoner op Klein Tongelre,
       ter zake van de schulden bij de ontbinding van hun maatschap in het leveren van gedistilleerd aan de staatse troepen, 1707
      • 1108     Hendrick Haubraecken, brouwer te Stratum,
       contra
       Frans Bluyssen, inwoner van Leende,
       ter zake van een schuld van f 12-15-8 voor geleverd bier, 1707
      • 1109     Barbara Jacobs, inwoonster van Stratum,
       contra
       Johan Loyens, advocaat,
       ter zake van loon als dienstbode, 1707-1708
      • 1110     Adam van Roostere, chirurgijn, echtgenoot van Maria van der Heyden,
       contra
       Corstiaen van der Heyden, echtgenoot van Alegonda Peters, weduwe van Cornelis Aelberts van den Wildenbergh, herbergier,
       ter zake van loon en kleedgeld als dienstbode, 1707-1708
      • 1111     Maria van Bussel
       contra
       Ida en Jenneken van Weert, erfgenamen van Hendrick van Weert,
       ter zake van achterstallige loon als dienstbode, 1707-1708
      • 1112     Catharina Bunnens, inwoonster van Gestel,
       contra
       Gerard Schaets
       ter zake van de afkoop van alimentatie, nadat het afdwingen van een huwelijk voor de Raad van Brabant afgewezen is, 1708
       • Catharina Bunnens
        • Gerard Schaets
       • 1113     Arnoldus van de Gevel c.s., oud-burgemeesters,
        contra
        Maria Smidts, weduwe van Joan de Stocquy,
        ter zake van een schuld van f 42-15-8 in de stedelijke belastingen, 1708
       • 1114     Wilhelmus Bunnens, koopman,
        contra
        Joan Bijnen, inwoner van Eersel,
        ter zake van een schuld van f 28-19-4 voor geleverd laken, 1708
       • 1115     Adriaen van Rijsingen, president-schepen, oud-burgemeester, koopman en brouwer,
        contra
        Francis Maes, inwoner van Lieshout,
        ter zake van een schuld van f 263-7-8 voor geleverd bier, 1708
       • 1116     Adriaen van Rijsingen, president-schepen, oud-burgemeester, koopman en brouwer,
        contra
        Hermen Smulders, inwoner van Best,
        ter zake van een schuld van f 108-11 voor geleverd bier, 1708
       • 1117     Adriaen van Rijsingen, president-schepen, oud-burgemeester, koopman en brouwer,
        contra
        Peter van Mierlo, oud-burgemeester, en molenaar op de Genniper watermolen,
        ter zake van een schuld van f 1000 met rente uit de pacht van de molen, 1708
       • 1118     Maria Adriaensse van de Ven
        contra
        Peter Schovaers
        ter zake van ..., 1708
       • 1119     Joan Luycas Hannen, koopman,
        contra
        Hendrick van der Lit, president-schepen en oud-secretaris van Son,
        ter zake van een schuld van f 10-0-8 voor geleverd stoffen en winkelwaren, 1708
       • 1120     Anthony van de Louwe, notaris en procureur,
        contra
        Goort van Col, pachter van het hoofdgeld over de stad Eindhoven,
        ter zake van betaling van salaris in een proces op de pachtersrol, 1708
       • 1121     Henrick van den Berck, echtgenoot van Maria van Meyl, weduwe van Adriaen Bogaers,
        contra
        Hendrina Bogaers, weduwe van Reynier Daems,
        ter zake van het afbetalen van de financiële vergoeding voor de overbedeling in de erfenis van Jan Bogaers, 1708
       • 1122     Dirck Bijnen, keizerlijk valkenier te Bergeijk,
        contra
        Willem de Wit, deurwaarder, notaris en procureur,
        ter zake van een schuld van f 30 wegens de verkoop van een bruin hongaars ruin, 1708
       • 1123     Hendrina van der Waerden, koopvrouw te Gestel, weduwe van Marcelis van Rijsingen,
        contra
        Anna van Rijsingen, weduwe van Luycas Wijnants, erfgename van Henrick van Rijsingen, later Rogier Wijnants en Joan van Vlockhoven, voogden van haar kinderen, Joan Wijnants, Joan van der Waerden en Matthijs Dircx, namens zijn echtgenote, mede-erfgenamen
        ter zake van de uitvoering van het testament van Henrick en Christiaen van Rijsingen, 1708-1710
       • 1124     Adriaen van der Waerden en Cornelis van de Schoot, oud-burgemeesters,
        contra
        Niclaes van Sommaigne
        ter zake van de afdracht van f 21-19 voor het "geslaght", 1709
       • 1125     Adriaen van der Waerden en Cornelis van de Schoot, oud-burgemeesters van Eindhoven,
        contra
        Johan Ooms
        ter zake van de afdracht van f 21-19 voor het "geslaght", 1709
       • 1126     Francis de Mulder en Van Well, voogden van de kinderen van Hendrick Haubraecken, koopman te 's-Hertogenbosch,
        contra
        Huybert de Haen, leidekker en glazenmaker,
        ter zake van een schuld van f 21 voor de levering van een "korf met frans glas", 1709
       • 1127     Lijsabeth van Boort
        contra
        Maria Smits, weduwe van Johan de Stocqui, erfgename van Magdalena van Bladel, weduwe van Johan Smits, rentmeester van het kwartier Kempenland,
        ter zake van ..., 1709
       • 1128     Peter Schovaers
        contra
        Joan van den Heuvel, koopman,
        ter zake van een declaratie van f 134 minus ontvangen stof voor het genezen van een hand, 1709
       • 1129     Johan Dupre, oud-burgemeester en wijnkoopman,
        contra
        Johan Hendrick Hesius, inwoner van Heeze,
        ter zake van een schuld van f 46 voor geleverde jenever, 1709
       • 1130     Anthony de Louwe, notaris en procureur,
        contra
        Petrus Guns, inwoner van Maarheeze,
        ter zake van betaling van salaris, 1709
       • 1131     Laureys van Antwerpen, koopman,
        contra
        Hendrick Boormans
        ter zake van de overdracht van een verkocht huis, 1709
       • 1132     Ariaentje Hendricx
        contra
        Hendrick en Feycken Boermans
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100 met rente, 1709
       • 1133     Adriaen van Rijsingen en Joan Wijnants, c.s. erfgenamen van Hendrick van Rijsingen,
        contra
        Joan en Gerrit van der Heyden, kooplieden,
        ter zake van een schuld van f 874-2-12 voor het bleken van linnen, 1710
       • 1134     Johan van Vlockhoven, koopman, echtgenoot van Maria van Rijsingen, weduwe van Hendrik Snellaerts,
        contra
        Govert Beverlo, koopman te Heusden,
        ter zake van geleverde Rijnwijn, 1710
       • 1135     Maria Peters, weduwe van Antony van Gastel, koopvrouw,
        contra
        Huybert van Turnhout, koopman,
        ter zake van een schuld voor de huur van een gedeelte van het huis "de tinne pot", 1710-1711
       • 1136     Elisabeth Dircx, weduwe van Peter de Greef, inwoonster van Nuenen,
        contra
        Willem Aert Lamberts, inwoner van Heeze, en Niclaes Willems, voogden van de kinderen van Jan Dircx en Jenneken Aert Lambers, Lambert Peters, inwoner van Gerwen, Jan Goossens en Arnold Dielis inwoners van Blaarthem, erfgenamen van Anneken Lamberts,
        ter zake van de betaling van een erfrente van f 12, 1710-1713
       • 1137     Hendrick Bogaerts, koopman te Bommel,
        contra
        Franscis Saris, koopman te Tongelre,
        ter zake van het verhaal van een schuldbekentenis van f 200 met rente aangegaan door Dirck Peters van Flodrop, 1710
       • 1138     Goort Maarten Sijnen, inwoner van Heeze,
        contra
        Peter Jan Wouter Verbiesen, inwoner van Heeze,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1710
       • 1139     Joan van Ennetten en Joorden Smulders, beheerders van de boedel van Adriaen de Bever, bierbrouwer,
        contra
        Johan van de Wal, oud-burgemeester,
        ter zake van de betaling van f 20 voor een gekocht horloge, (1710)
       • 1140     Adriaen van Rijsingen, oud-burgemeester, koopman en brouwer,
        contra
        Marten van de Laack, inwoner van Best,
        ter zake van een schuld van f 71-13 voor geleverd bier, 1711
       • 1141     Adriaen van Rijsingen, koopman en brouwer,
        contra
        Anneken van Heesch, weduwe van Wouter de Wit, inwoonster van Wintelre,
        ter zake van een schuld van f 44-1 voor geleverd bier, 1711
       • 1142     Adriaen van Rijsingen, oud-burgemeester, koopman en brouwer,
        contra
        Gerrit Goossens, inwoner van Best,
        ter zake van een schuld van f 62-10-8 voor geleverd bier, 1711
       • 1143     Yda de Haes, weduwe van Cornelis Schaets,
        contra
        Yken, weduwe van Peeter Sterken, inwoonster van Bergeijk,
        ter zake van een schuld van f 81-9 voor geleverd mout, 1711
       • 1144     Ida de Haas, weduwe van Cornelis Schaats,
        contra
        Adriaan van Poppel, inwoner van Bergeijk,
        ter zake van een schuld van f 33 voor geleverd mout, 1711
       • 1145     Yda de Haes, weduwe van Cornelis Schaets, handelaarster in mout, graan en "vette beesten",
        contra
        Hendrick Smits, inwoner van Riethoven, voogd van de kinderen van Jan Anthonis Delis,
        ter zake van een schuld van f 113-10 voor geleverd mout, 1711
       • 1146     Hendrick van de Ven, chirurgijn,
        contra
        Peeter Schovers
        ter zake van honorarium van f 16, 1711
       • 1147     Willem Hendrick Bartels, koopman,
        contra
        Huybert Heesmans
        ter zake van een schuld van f 220-11 voor geleverde wol, 1711
       • 1148     Francis van Gennep, koopman, namens zijn echtgenote, erfgename van Johan de Jongh, secretaris van Heeze,
        contra
        Jan Gerrit Smits, oud-burgemeester van Heeze,
        ter zake van de betaling van de voorgeschoten kwartieromslag, 1711
       • 1149     Hendrik Coolen, advocaat,
        contra
        Hendrina van der Waerden, weduwe van Marcelis van Rijsingen, inwoonster van Gestel,
        ter zake van betaling van salaris in het proces contra Anna van Rijsingen, de weduwe van Lucas Wijnants, 1711
       • 1150     Laurens van den Bergh, timmerman,
        contra
        Jacobus Cuppens, kleermaker,
        ter zake van een schuld van f 77-17-8 voor verrichte werkzaamheden, 1711
       • 1151     Laurens van Antwerpen, koopman,
        contra
        Dirck van Moorsel, koopman, borg voor Hendrina Clemans, weduwe van Jan Franssen van den Wildenbergh, inwoonster van Asten,
        ter zake van een schuld van f 34-10 voor geleverde tabak, 1711
       • 1152     Anna Clara van den Broeck, weduwe van advocaat Anthonis van den Broeck, inwoonster van Deurssen bij Ravenstein,
        contra
        Johan Looyens, advocaat,
        ter zake van het verhaal van een schuldbekentenis van 250 pattacons met rente op een onderpand, 1711
       • 1153     Peeter Dircx, chirurgijn c.s.,
        contra
        Anthony de Louwe, notaris en procureur,
        ter zake van achterstallige huur van het huis "de Papegaai", 1711-1712
       • 1154     Maeycke Corstiaens, inwoonster van Gestel,
        contra
        de weduwe van Glaudi van der Horst, koopvrouw,
        ter zake van een schuld wegens geleverd linnen, 1712
       • 1155     Peter Michielssen, echtgenoot van Mechtelt, weduwe van Peter Strijbosch,
        contra
        Adriaen van de Steen, inwoner van 's-Hertogenbosch,
        ter zake van een schuldvordering, 1965
       • 1156     Philippus van Boxmeer, bierbrouwer,
        contra
        Hendrick Hendrix Kerkhoff, Jan Hendrix Kerkhoff en Claas Aarts, namens zijn echtgenote, inwoners van Son,
        ter zake van betaling van achterstallige rente op een schuldbekentenis, 1712
       • 1157     Jan Hagemans, inwoner van Gestel,
        contra
        Jan Joosten
        ter zake van betaling van de huur van een akker "de Boskamp", 1712
       • 1158     Simon Denis, dienstbode, later Lambert Hendrix c.s.,
        contra
        Hendrick Scheffer, schepen, en herbergier, later zijn weduwe, Van Houtert,
        ter zake van achterstallig loon, 1712
       • 1159     Nicolaes Leyten, "licentiaat in de rechten", Johan Leyten, Elisabet Leyten en Johanna Maria Leyten, inwoners van Erp, erfgenamen van Geertruyd Leyten,
        contra
        Petrus van den Broeck, procureur, voogd van de kinderen van Gerard van Buel,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1712
       • 1160     Johan Loyens, advocaat,
        contra
        Lijsbet Dirick Peters, weduwe van Peter de Greeff, en haar kinderen, inwoners van Nuenen,
        ter zake van de uitvoering van een vonnis van 1710, 1712
       • 1161     Egidius van der Voort, pastoor te Heeze,
        contra
        Joan Dupre, wijnkoopman,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van 400 pattacons, 1712
       • 1162     Johan van den Heuvel, koopman te Veldhoven,
        contra
        Thileman van Mol, inwoner van Leende,
        ter zake van een schuld voor geleverde waren, 1712
       • 1163     Gillis Borleth, inwoner van Oerle,
        contra
        Bartel van der Vorst, inwoner van Blaarthem,
        ter zake van ..., 1712
       • 1164     Henrick van den Berk en zijn echtgenote, stiefvader en -moeder van gedaagde,
        contra
        Henrick Bogaers
        ter zake van de betaling van kost en inwoning, 1713
       • 1165     Hendrick van den Brant, inwoner van 's-Hertogenbosch, erfgenaam van Hendrick van Boxmeer,
        contra
        Peter van Roy
        ter zake van het gebruik van de erfgoederen toebehorend aan de erfgenamen van Tomas Janssen van Veldhoven,, 1713
       • 1166     Jan Aerts, echtgenoot van Elisabeth Pauwels, weduwe van Emet Gielens, inwoner van Gestel,
        contra
        Jan Grassen
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 50, 1713
       • 1167     Niclaes Luchter, wonende bij Aken, soldaat in dienst van de Staten-Generaal,
        contra
        Niclaes Wouters Tegenbosch
        ter zake van genoegdoening voor de aantasting van zijn eer en faam, 1713
       • 1168     Dirck de Louwe, koopman in wijn, brandewijn en tabak, erfgenaam van Henderick Snellaerts, koopman,
        contra
        Dionijs Jan Dircx alias Stappaerts, inwoner van Eersel,
        ter zake van een schuld van f 17 voor geleverd tabak, 1713
       • 1169     Norbertus Tassalon, echtgenoot van Johanna Cortiers, koopvrouw, weduwe van Johan van Coersel, lakenkoopman,
        contra
        Mattheus van der Zaene, kleermaker te Gestel,
        ter zake van een schuld van f 70 voor geleverde stoffen, 1713
       • 1170     Philippus van Boxmeer, schepen, koopman en brouwer,
        contra
        Jan Goyaerts van Beers, inwoner van Vessem, echtgenoot van Margriet Verpoolen,
        ter zake van een schuld van f 107-2 voor geleverd bier, 1713
       • 1171     Cornelis van Bocxel, schoenmaker en looier te Son,
        contra
        Paulus Ribbens, schoenmaker,
        ter zake van een schuld van f 43-13 voor de levering van lapleer en overleer, 1713
       • 1172     Dirck Beckers, oud-president-schepen van Helmond,
        notaris en procureur,
        contra
        Hendrick Lenaerts van Berten, inwoner van Woensel,
        ter zake van de betaling van de koopsom van het huis "de Swaen" op Fellenoord, 1714
       • 1173     Adriaen Kars, inwoner van Lichtaart,
        contra
        de weduwe van Jacob van der Meyden
        ter zake van een schuld voor het vervoer van stoffen en vlas, 1714
       • 1174     Norbertus Tassalon, koopman, echtgenoot van de weduwe van Johan van Coursel, lakenkoopman,
        contra
        Jan Prinsen, inwoner van Leende, namens zijn echtgenote, voor 1/3 deel erfgename van Joost Hendrick Goossens,
        ter zake van een 1/3 gedeelte van een schuld voor geleverd laken, 1714
       • 1175     Norbertus Tassalon, koopman, echtgenoot van de weduwe van Johan van Coursel, lakenkoopman,
        contra
        Jenno Intens, weduwe van Nicolaes Rijckens, inwoonster van Eersel,
        ter zake van een schuld van f 34 voor geleverd laken, 1714
       • 1176     Norbertus Tassalon, koopman, echtgenoot van de weduwe van Johan van Coursel, lakenkoopman,
        contra
        de kinderen en erfgenamen van Willem Pompen, kleermaker, inwoners van Leende,
        ter zake van een schuld van f 24-10 voor geleverd laken, 1714
       • 1177     Norbertus Tassalon, koopman, echtgenoot van de weduwe van Johan van Coursel, lakenkoopman,
        contra
        de kinderen en erfgenamen van Jan Knechts, inwoners van Leende,
        ter zake van een schuld van f 22 voor geleverd laken, 1714
       • 1178     Aelbert Bogaerts, inwoner van Steensel,
        contra
        Peter Borghouts, oud-schepen en koopman,
        ter zake van ..., 1714
       • 1179     Johan van Alphen, miselaan- en stoffenkoopman,
        contra
        Crijn van den Bergh, inwoner van Reusel,
        ter zake van een schuld van f 52 voor geleverd miselaan, 1714
       • 1180     Maria Smits, weduwe van Joan de Stoquy, koopvrouw,
        contra
        Dirck Nijnens en Margrieta Nijnens
        ter zake van een schuld van f 117-10 voor geleverde winkelwaren, 1714
       • 1181     Anthoni de Louw, notaris en procureur,
        contra
        Bartel Campus
        ter zake van ..., 1714
       • 1182     Philippus van Boxmeer, oud-burgemeester, koopman en brouwer,
        contra
        Hendrick van der Lith, notaris te Breugel,
        ter zake van een schuld van f 32 voor geleverd bier, 1714
       • 1183     Jan Thomas Maes, inwoner van Gerwen,
        contra
        Pieck, weduwe van Hendrick van den Bour,
        ter zake van ..., 1714
       • 1184     Michiel Bourleth, schepen van Oerle,
        contra
        Pieter de Leeuw
        ter zake van schadevergoeding voor een onwettige arrestatie op de vrije jaarmarkt te Eindhoven, 1714
       • 1185     Philippus van Boxmeer, oud-burgemeester, koopman en bierbrouwer,
        contra
        Claes Lommers, inwoner van Wetten,
        ter zake van een schuld van f 369-5-8 voor geleverd bier, 1715
       • 1186     Paulus Rubbens
        contra
        Adriaen Martens
        ter zake van teruggave van een zijden omslagdoek en een koperen ketel als onderpand aan gedaagde gegeven voor een schuld voor gekocht linnen, 1715
       • 1187     Gerrit van Dooren, schrijnwerker,
        contra
        Dirck Nijnens, schrijnwerker,
        ter zake van een schuld van f 99-8 voor geleverd hout, verf en olie, 1715
       • 1188     Christina Smolders, inwoonster van Tongelre,
        contra
        Arnoldus van de Ven
        ter zake van de betaling van achterstallig loon als dienstbode en de teruggave van kleding, 1715
       • 1189     De executeuren van het huis "het Virginischip"
        contra
        Cornelis van de Schoot
        ter zake van de betaling van het restant van de kooppenningen, (1715-1717)
       • 1190     Joost Timmermans, echtgenoot van Jennemarie Nahuyse, en de andere erfgenamen van Christien Snellaerts, weduwe van Willem Wargaeren, leerbereider en koopman,
        contra
        Jooris Steymans, inwoner van Zeelst,
        ter zake van een schuld van f 27-19 voor geleverd leer, 1716
       • 1191     Casper Buelt, koopman te Elberfeld,
        contra
        Huybert van Dooren, voerman,
        ter zake van terugbetaling van een voorschot van f 53-10, 1717
       • 1192     Leonardt van Erckelens en Jacob Moes, handelaren in koperwerk, inwoners van Aken, erfgenamen van Leonardt en Matthijs Erckelens,
        contra
        Adriaen Teunis Driessen, inwoner van Bergeijk,
        ter zake van een schuld van 32 rijksdaalders en 3 schellingen voor geleverd koperwerk, 1717
       • 1193     Leonardt van Erckelens en Jacob Moes, handelaren in koperwerk, inwoners van Aken, erfgenamen van Leonardt en Matthijs Erckelens,
        contra
        Evert Janse, inwoner van Maarheeze,
        ter zake van een schuld van 37 rijksdaalders en 1 schelling voor geleverd koperwerk, 1717
       • 1194     Leonardt van Erckelens en Jacob Moes, handelaren in koperwerk, inwoners van Aken, erfgenamen van Leonardt en Matthijs Erckelens,
        contra
        Johan Peeter Blees, inwoner van Maarheeze,
        ter zake van een schuld van 29 rijksdaalders en 4 3/4 schelling, 1717
       • 1195     Leonardt van Erckelens en Jacob Moes, handelaren in koperwerk, inwoners van Aken, erfgenamen van Leonardt en Matthijs Erckelens,
        contra
        Hendrick Jansse, inwoner van Riethoven,
        ter zake van een schuld van 78 rijksdaalders voor geleverd koperwerk, 1717
       • 1196     Leonardt van Erckelens en Jacob Moes, handelaren in koperwerk, inwoners van Aken, erfgenamen van Leonardt en Matthijs Erckelens,
        contra
        de weduwe van Michiel Janssen, inwoonster van Lommel,
        ter zake van een schuld van 53 1/2 rijksdaalders voor geleverd koper, 1717
       • 1197     Leonardt van Erckelens en Jacob Moes, handelaren in koperwerk, inwoners van Aken, erfgenamen van Leonardt en Matthijs Erckelens,
        contra
        Pauwels Wouter Janssen, inwoner van Aalst,
        ter zake van een schuld van 111 rijksdaalders en 2 schellingen voor geleverd koper, 1717
       • 1198     Leonardt van Erckelens en Jacob Moes, handelaren in koperwerk, inwoners van Aken, erfgenamen van Leonardt en Matthijs Erckelens,
        contra
        Jacob Goossens, inwoner van Lommel,
        ter zake van een schuld van 79 pattacons wegens geleverd koperwerk, 1717
       • 1199     Arnold Costerius, schout van de stad en rentmeester van de domeinen van Weert,
        contra
        Agneta Daems, weduwe van Jan Keysers,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 1000, 1717
       • 1200     Symon van Luytelaer c.s., oud-burgemeesters over het jaar 1700,
        contra
        Peeter Beens, Adriaen Bits, Hendrick de Bever, Reynier Tercken, de weduwe van Dirck van der Heyden, Martinus Tercken, Jan van de Ven, Niclaes van Soumange en Mattheus van de Cerper,
        ter zake van openstaande schulden in de stedelijke belasting, 1718
       • 1201     Johan Versteegen, als gemachtigde van Symon van Luytelaer c.s., oud-burgemeesters over het jaar 1708,
        contra
        Peeter Beens, als koper van de helft van huis "het Groot Vercken" c.a., aan de Kruisstraat,
        ter zake van een openstaande schuld in de stedelijke belasting, 1718
       • 1202     Arnold van Rijsinge, koopman, voogd van de kinderen van Adriaan van der Waerden en Catharina de Loure,
        contra
        Peeter Smout
        ter zake van de aanpassing van de huurprijs wegens onderverhuur, 1718
       • 1203     Arnoldus van Rijsinge en Johan van der Waerden, voogden van de kinderen van Adriaen van der Waerden en Catarina de Lauwre,
        contra
        Gerard van den Heuvel, herbergier en voerman te Geldrop,
        ter zake van een schuld van f 106 voor geleverd bier, 1718
       • 1204     Joost Marcelis van den Nieuwenhuysen,
        contra
        Arnoldus Eycken, brouwer, later zijn weduwe Theresia van den Bour,
        ter zake van achterstallig loon als dienstbode, 1718-1720
       • 1205     Henderick Godefridus van den Broeck, koopman in wijn, brandewijn en gedistilleerd,
        contra
        Goort de Wert, echtgenoot van Maria, weduwe van Jan Aelberts, inwoner van Leenderstrijp,
        ter zake van een schuld van f 16-17 voor geleverde brandewijn en likeur, 1719
       • 1206     Ferdinant d'elle Semme, koopman te Luik,
        contra
        Gerrit Coolen, inwoner van Leenderstrijp,
        ter zake van een schuld van f 58-19 voor de levering van een mand spijkers, 1719
       • 1207     Goort van den Eijnde, linnenkoopman te Aalst,
        contra
        Maria Catharina, weduwe van Glaudi van der Horst,
        ter zake van ..., 1719
       • 1208     Arnoldus van Rijsingen, oud-burgemeester en koopman,
        contra
        Philippus van Berenbroeck, oud-burgemeester en koopman,
        ter zake van een schuld van f 101-15-0 voor een verkocht sieraad, +/- 1720
       • 1209     Jan Hagemans namens Megteld Hagemans
        contra
        Theresia van den Bour, weduwe van Arnoldus Eycken,
        ter zake van de betaling van f 17-10-0 wegens achterstallige loon als dienstbode, 1720
       • 1210     Jacob van Thiel, procureur, inwoner van Helmond,
        contra
        Jan Leenderts van Hoeck, leidekker en glazenmaker,
        ter zake van betaling van salaris in een proces voor de schepenbank Mierlo, 1721
       • 1211     Hendrina van Thoor, erfgename van Helena van Thoor, weduwe van Peeter van de Moer,
        contra
        Reynier van Veggel, inwoner van Gestel, erfgenaam van Arnoldus van Veggel, erfgenaam van Adriaen Aerts van Rijsingen,
        ter zake van een schuldvordering, 1721
       • 1212     Stapel Codde, procureur en secretaris van Eindhoven
        contra
        Michiel Nieuwstadt, gehuwd met Johanna Elisabeth van Flodrop, weduwe van Willem Stayackers, inwoner van Gemert
        ter zake van betaling van salaris, 1722-1723
       • 1213     Maria van Strathum, koopvrouw,
        contra
        Hendrina van Thoor
        ter zake van een schuld van f 39-6 voor geleverde winkelwaren, 1723
       • 1214     Wouter Braekhuysen, koopman te Bergeijk,
        contra
        Huybert van Dooren, voerman op Antwerpen,
        ter zake van ..., 1725
       • 1215     Johan Verstegen, namens Nicolaes Verschaek, koopman te Rotterdam,
        contra
        Helena van den Bergh, weduwe van Cornelis Sledsen,
        ter zake van een schuldvordering, 1725
       • 1216     Marten Cornelis van Berestijn
        contra
        Hendrik van Gelain, oud-burgemeester en koopman,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 600, 1725
       • 1217     Remisius Sledsen, president-schepen van Veldhoven, en Francis Saris, oud-president-schepen van Tongelre, executeurs-testamentair van de nalatenschap van Hendrik Bartels van der Waerden, koopman te Blaarthem,
        contra
        Johanna Maria van den Broek, weduwe van Willem van den Hurck, koopvrouw,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 450, 1728
       • 1218     Hendrik Godefridus van de Broek,
        contra
        Jan Cocken en Adriaen Willem Driessen,
        ter zake van achterstallige cijnsen van landerijen te Budel, 1729
       • 1219     Francis van Deursen
        contra
        Johan van Breda
        ter zake van twee jaar kostgeld, 1729-1730
       • 1220     Johanna Maria van Meerwijck, geboren te Megen,
        contra
        Willem van Rijsingen
        ter zake van alimentatie wegens het niet nakomen van huwelijksbeloften, (1730)
       • 1221     Peter Angevaer, echtgenoot van Petronella van den Tegenbosch, en Anthony Wanda, inwoner van 's-Hertogenbosch, echtgenoot van Anna Catharina van den Tegenbosch,
        contra
        Peter van Strathum en Johan de With, voogden van Anna, dochter van Marcelis van den Tegenbosch en Henderina Nademael,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1730-1732
       • 1222     Hendrik van Breda, erfgenaam van Alegonda Abrahams, weduwe van Jasper van Breda,
        contra
        Abraham van Breda, later diens weduwe Gertruy van Vlockhoven, Johan van Breda, Martinus van de Ven, echtgenoot van Anna Maria van Breda, kooplieden en erfgenamen van Alegonda Abrahams,
        ter zake van de uitvoering van een codicil, 1731-1732
       • 1223     Hendrick van den Broeck, koopman, schepen en oud-burgemeester,
        contra
        Magdalena Mars, weduwe van Johan Doppers, oud-burgemeester,
        ter zake van een openstaande post van f 346 in de burgemeestersrekening over 1704, 1731-1735
       • 1224     Johan aan t Hoogh, paardenkoopman te Geffen,
        contra
        Hendrick Gijsberts Clingh, inwoner van Woensel,
        ter zake van een schuld van f 54 voor een gekocht paard, 1732
       • 1225     Catrina van den Boer, weduwe van Paulus van der Waerden, inwoonster van Gestel,
        contra
        Franscis Beysens, inwoner van Zeelst,
        ter zake van een schuld van f 186 voor het bleken van linnen, 1732
       • 1226     Willem van Vlockhoven, oud-burgemeester,
        contra
        Rogier Wijnants de Jonge,
        ter zake van een schuld in de burgemeestersrekening over 1719, 1732
       • 1227     Johan van Ceulen, koopman,
        contra
        Petronella Borghouts, koopvrouw,
        ter zake van verrekening bij de ontbinding van hun maatschap in linnen en kant, 1733-1735
       • 1228     Dirk van Heyn, beenhouwer, erfgenaam van Ida Beckers, weduwe van Anthony van Heyn,
        contra
        Peter van Breda en Martinus van de Ven, voogden van de kinderen van Abraham van Breda, erfgenamen van Johanna van de Ven, weduwe van Paulus van Vlokhoven,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1734
       • 1229     Dirk van Moorsel, koopman,
        contra
        Peter Borghouts, koopman,
        ter zake van een schuld van f 52-2-14 voor geleverde handelswaar, 1734
       • 1230     Laurens Smits, namens Aart Smits, koopman in ijzerwerk en winkelwaren te Gestel,
        contra
        Remisius Sledsens, inwoner van Veldhoven, namens Francis Saris, executeurs van het testament van Hendrik Bartels van der Waerden en vertegenwoordigers van diens kinderen,
        ter zake van een schuld van f 133-13-2 voor geleverde waren, 1734
       • 1231     Laurens Smits, namens Arnoldus Smits, koopman te Gestel,
        contra
        Marcelis Bluysen, inwoner van Leende,
        ter zake van een schuld van f 46 voor geleverd linnen, 1734
       • 1232     Christiaan Poulus van Beresteyn, erfgenaam van Tomas van Beresteyn,
        contra
        Cornelis van Boxtel, inwoner van Son, en Martinus Jansse Siegers, inwoner van Nuenen, weduwnaar van Maria Wouters van Hooff, erfgenamen van Aard Reynders,
        ter zake van de vereffening van schulden en vorderingen van Aerd Reynders, schepen en Abraham Tempelaer, secretaris van Nuenen in 1706, 1735
       • 1233     St. Catharinagilde
        contra
        Gerard Nijnens
        ter zake van de betaling van de jaarlijkse rente van zes pond was en een "oude Grote" gevestigd op "de Groote Ster" in de Achterstraat, 1735
       • 1234     Catharina, erfgename van Michiel van Coursel,
        contra
        Willem van Vlockhoven, keizerlijk postmeester, erfgenaam van de weduwe van Paulus van Vlockhoven,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 1000, 1735-1737
       • 1235     Gerrard van der Renne, koopman, echtgenoot van Elisabeth van Reysingen, Johanna van Reysingen, weduwe van Gerrard Schaets, koopman, erfgenamen van Willem van Reysingen, koopman en bierbrouwer,
        contra
        Wilbert Haanakkers, inwoner van Veldhoven,
        ter zake van een schuld van f 72-10 voor geleverd bier, 1736
       • 1236     Gerrard van der Renne, koopman, echtgenoot van Elisabeth van Reysingen, Johanna van Reysingen, weduwe van Gerrard Schaets, koopman, erfgenamen van Willem van Reysingen, koopman en bierbrouwer,
        contra
        Willem Theunis, inwoner van Geldrop,
        ter zake van een schuld van f 103-16 voor geleverd bier, 1736
       • 1237     Gerrard van der Renne, koopman, echtgenoot van Elisabeth van Reysingen, Johanna van Reysingen, weduwe van Gerrard Schaets, koopman, erfgenamen van Willem van Reysingen, koopman en bierbrouwer,
        contra
        de erfgenamen van Goort Bijstervelt, herbergier te Stratum,
        ter zake van een schuld van f 28 voor geleverd bier, 1736
       • 1238     Gerrard van der Renne, koopman, echtgenoot van Elisabeth van Reysingen, Johanna van Reysingen, weduwe van Gerrard Schaets, koopman, erfgenamen van Willem van Reysingen, koopman en bierbrouwer,
        contra
        de weduwe van Jan Corsten, inwoonster van Tongelre,
        ter zake van een schuld van f 20 voor geleverd bier, 1736
       • 1239     Gerrard van der Renne, koopman, echtgenoot van Elisabeth van Reysingen, Johanna van Reysingen, weduwe van Gerrard Schaets, koopman, erfgenamen van Willem van Reysingen, koopman en bierbrouwer,
        contra
        Peeter Rijckers, inwoner van Veldhoven,
        ter zake van een schuld van f 38 voor geleverd bier, 1736
       • 1240     Gerrard van der Renne, koopman, echtgenoot van Elisabeth
        van Reysingen, Johanna van Reysingen, weduwe van Gerrard Schaets, koopman, erfgenamen van Willem van Reysingen, koopman en bierbrouwer,
        contra
        Johannes Vlemmings, inwoner van Tongelre,
        ter zake van een schuld van f 52 voor geleverd bier, 1736
       • 1241     Willem Goorts van Geldrop
        contra
        Jan Smits, koopman,
        ter zake van achterstallige loon voor Jenneke Goorts, als dienstbode, 1736
       • 1242     Hendrik Raassens, koopman,
        contra
        Adrianus de With, advocaat, en Geerard van der Renne, koopman,
        ter zake van de betaling van een jaar huur van f 100 door de eerste gedaagde en de opheffing van een arrest op de huur door de tweede gedaagde, 1736
       • 1243     De weduwe van Nicolaes van den Broeck, inwoonster van Blaarthem,
        contra
        Hendrick Raessens, koopman,
        ter zake van een schuld van f 397-4-12 voor geleverd linnen, 1737
       • 1244     Hendrik Raesens, koopman,
        contra
        Jan Joosten van der Heyden
        ter zake van ..., 1737
       • 1245     Hendrick van Leersum en Paulus Spoorenbergh, oud-burgemeesters,
        contra
        Johan van Ceulen, koopman,
        ter zake van een schuld in de stedelijke belastingen van f 21-4, 1737
       • 1246     Jan Adriaense, vlaskoopman te Vessem,
        contra
        Joost van den Nieuwenhuysen
        ter zake van de teruggave van een zak vlas, 1737
       • 1247     Cathalijn van de Laar, koopvrouw, weduwe van Adriaen van der Sommen,
        contra
        Hendrick Raassens, koopman,
        ter zake van een schuld van f 294-19 voor geleverde stof, 1737
       • 1248     Maria Ooms, weduwe van Hendrik Meulendijk, inwoonster van Stratum,
        contra
        Dirck Adriaens van den Boer, echtgenoot van Maria van Gelain, Arnoldus en Nicolaes van Gelain, erfgenamen van Hendrik van Gelain,
        ter zake van een schuld van f 55-6 voor geleverd bier en azijn, 1737
       • 1249     Evert en Johannis Fabrie, inwoners van Gestel,
        contra
        Hendrick Raessens, koopman,
        ter zake van een schuld van f 297-15-8 voor geleverd linnen, 1737
       • 1250     Gijsbert Raymakers, koopman te Veghel,
        contra
        Gerard van der Renne echtgenoot van Elizabet van Rijsingen, Johanna van Rijsingen, weduwe van Gerard Schaats, erfgenamen van Willem van Rijsingen, bierbrouwer,
        ter zake van een schuld van f 396-7 voor geleverde waren en diensten, 1737
       • 1251     Hendrik van Tournoy, echtgenoot van Maria, weduwe van Dirk van Heym, erfgenaam van Ida Beckers, weduwe van Anthony van Heym,
        contra
        Willem van Vlokhoven en Helena Habraken, voogdes van haar kinderen uit het huwelijk met Carel van Vlokhoven, erfgenamen van Jenneke van de Ven alias Smits, weduwe van Paulus van Vlokhoven,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1737
       • 1252     Jacobus Janssen
        contra
        Anthony van Woerkom
        ter zake van de restitutie van de kosten van het aanleggen van een oven bij het gehuurde huis "De Bonte Merrie", 1737-1738
       • 1253     Peeter van Dael, verver en koopman,
        contra
        de weduwe van Jan Ketelaers, koopman, zelf erfgenaam van zijn eerste vrouw Allegonda Hendrix,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1738
       • 1254     Roeloff de Groot, koopman te Nuenen,
        contra
        Hendrik Raesens, koopman,
        ter zake van een schuld van f 180-5 voor geleverd linnen, 1738
       • 1255     Maximilianus Josephus de Bulou, "medicinae doctor" te Helmond,
        contra
        Martinus van der Vliet, apotheker,
        ter zake van genoegdoening voor de aantasting van zijn goede naam, 1738
       • 1256     Daniel de Vries, koopman te Rotterdam,
        contra
        Hendrik Raassens, koopman,
        ter zake van een schuld van f 519-13 voor geleverde waren, 1738
       • 1257     Adrianus van Velsen, koopman te Rotterdam,
        contra
        Hendrik Raassens, koopman,
        ter zake van een schuld van f 248-17-8 voor geleverde thee, 1738
       • 1258     Jacobus Heyligers, koperslager,
        contra
        Johan van Coersel, koopman,
        ter zake van de schuld van f 24-12 voor de reparatie van de brouwketel in "de Moriaen", 1738
       • 1259     Anna Wandel, weduwe van Johan Heemskerk commies van de convooien en licenten,
        contra
        Arnoldus van Hoey, commies van de convooien en licenten,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 24-1, 1738
       • 1260     Louis Gualtery, luitenant in het regiment van kolonel Vilates in dienst van de Staten-Generaal, gelegerd te Doornik,
        contra
        Paulus van Vlockhoven, oud-soldaat van dat regiment,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 62, 1738
       • 1261     Petrus de Lorge, inwoner van 's-Hertogenbosch,
        contra
        Joseph de Lang, koopman,
        ter zake van een schuld van f 45 voor de huur van een huis te Tilburg, 1738
       • 1262     Corstiaen van Woerkom, echtgenoot van Jacomijn van den Berck, erfgename van Hendrick van den Berck,
        contra
        Hendricus van den Berck c.s., executeurs van het testament van Hendrik van den Berck,
        ter zake van het overleggen van een inventaris van de nagelaten goederen en een verantwoording van het beheer, 1738-1739
       • 1263     Marten Kerckhoff, voerman te Arendonk, gehuwd met Maria Clari, weduwe van Roelant de Vooght, voerman te Arendonk,
        contra
        Paulus Spoorenbergh, voerman op Antwerpen,
        ter zake van betalingen van reizen en vervoer, 1738-1739
       • 1264     Adriaen van Hoogerscheyt
        contra
        Laurentius Smits, inwoner van Gestel,
        ter zake van een schuldvordering, 1739
       • 1265     Jan Smits, schoenmaker,
        contra
        Willem Vlierden, kleermaker, en zijn borg Jan Tijsse van de Kerkhof,
        ter zake van een schuld voor de huur van een huis aan de Demer, 1739
       • 1266     Paulus van Vlockhoven, inwoner van Strijp, erfgenaam van Johan van Vlockhoven en Maria Elisabeth van Rijsingen,
        contra
        Willem van Vlockhoven, keizerlijk postmeester,
        ter zake van het overleggen van een rekening over het beheer van erfgoederen, 1739
       • 1267     Judocus van Gastel en Huybert Bogaarts, voogden van de kinderen van Jan Bogaarts en Maria van Eerden,
        contra
        Wouter Schutjens, inwoner op Hulst onder Geldrop,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 300, 1739
       • 1268     Godefridus van der Heyden, koopman en winkelier,
        contra
        Arnoldus van Hoey, commies van de convooien en licenten,
        ter zake van een schuld van f 140 voor geleverde winkelwaren, 1739-1740
       • 1269     Johan Leonard van Pelt, stadschirurgijn van Turnhout, en wijnand Baartmans, stadschirurgijn,
        contra
        Paulus Spoorenbergh
        ter zake van de betaling van f 269-10 en f 146 als honoraria voor de verzorging van de gecompliceerde beenbreuk van zijn zoon Nicolaas, 1739-1740
       • 1270     Catharina van Coursel
        contra
        de erfgenamen van Jan Franssen van de Loverbosch c.s., inwoners van Asten, alsmede de kinderen van Marcelis Jan Jacobs Slaets, inwoners van Stratum,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 500 aangegaan door Hendrich Canters, 1739-1740
       • 1271     Albertus van de Ven, politiemeester,
        contra
        Johannes van den Berk, Jan Leenders van Hoek en Johanna van der Cruys, weduwe van Jan van Dooren, pachter van het weggeld van Eindhoven,
        ter zake van de afdracht van het weggeld over 1739, 1740
       • 1272     Willem van Vlokhoven, keizerlijk postmeester, ook namens de weduwe van Cornelis Sledsen, oud-burgemeesters,
        contra
        de weduwe van Martinus Turken
        ter zake van een schuld van f 51-6-4 in de stedelijke belastingen, 1740
       • 1273     Janetta van Doesburgh, weduwe van Hendrik Boogers, inwoonster van Bommel,
        contra
        Corstiaen van der Plas, inwoner van Veldhoven, echtgenoot van Jenneke Schippers, erfgename van Jasper Schippers, en de weduwe van Jan Willem van Einde, eerder weduwe van Corstiaen Wouters van den Eynde, inwoonster van Veldhoven,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1740
       • 1274     Guilliam de Glain, koopman te Luik,
        contra
        Johan van Coersel, koopman en oud-burgemeester,
        ter zake van een schuld van f 204 voor geleverde koopwaar, 1740
       • 1275     Paulus van der Rande en Andries van de Groenendaal, kooplieden te Stratum, en Nicolaas van Mierlo, koopman, steenbakkers in maatschap te Stratum,
        contra
        Jan Marcelis Colen, koopman,
        ter zake van een schuld voor de levering van 29750 stenen, 1740
       • 1276     Daniel van Ennetten, koopman en schepen van Eckart,
        contra
        Peer van der Heynde, koopman,
        ter zake van schadevergoeding van het beslag op een partij linnen bij een blekerij onder Haarlem, 1740-1741
       • 1277     Jan van der Kuyten
        contra
        Peter Borghouts
        ter zake van ..., 1741
       • 1278     Johanna Borghouts
        contra
        Johan van Ceulen, koopman,
        ter zake van de betaling van proceskosten, 1741
       • 1279     Gerrit Maasackers c.s., erfgenamen van Jan Paulus Maasackers, inwoners van Son en Zeelst,
        contra
        de weduwe van Hendrik Peeters, wonende op Hulst onder Geldrop,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1741
       • 1280     Mechel Jacobus Cuyten
        contra
        Jacobus van Hulst
        ter zake van achterstallig loon als dienstbode, 1741
       • 1281     Hendrik van Diessen, looier en leerverkoper,
        contra
        Gerrit van Bree, haam- en zadelmaker,
        ter zake van een schuld van f 22-15 voor geleverd leer, 1741
       • 1282     Hendrik Vlemminx, inwoner van Stratum,
        contra
        Francis van de Leur, voerman,
        ter zake van f 14-18 voor geleverd karbeslag, 1741
       • 1283     Willem de Voogt, inwoner van Arendonk,
        contra
        Paulus Sporenbergh
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1741
       • 1284     Henry Stassinet, inwoner van Rocquelain bij Luik,
        contra
        Hendrik van Ham, hospes in het stadhuis van Eindhoven,
        ter zake van restitutie van f 84 en de betaling in natura wegens afbetaling van vorderingen, 1741
       • 1285     Mattheus van Hooff en Hendrik van der Schoot, oud-burgemeesters,
        contra
        de weduwe van Jan Luyken inwoonster van Tongelre,
        ter zake van een schuld van f 24 in de impost op het "geslacht" over 1738, 1741
       • 1286     Wouter Mattijssen, inwoner van Strijp, erfgenaam van Mattijs Peeters,
        contra
        Willem, zoon van Hendrik Hendrix van der Heyden,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1741
       • 1287     Jan van der Kuyten, inwoner van Stratum, echtgenoot van Anthonetta Adriaanse van der Beurden, erfgename van Anneke Adriaanse van der Beurden,
        contra
        Peter Borghouts
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1741-1742
       • 1288     Hendrina van Thoon
        contra
        Hendrik Bogers, "nagtroeper",
        ter zake van achterstallige huur van f 35-0-8, 1742
       • 1289     Marten Smits, inwoner van Gestel,
        contra
        Johan van Glabbeek, koopman,
        ter zake van een schuld van f 93-2 voor geleverd linnen, 1742
       • 1290     Alegonda van Grotel, weduwe van Aart van de Ven,
        contra
        Willem van Moorsel en Peeter Dries Maas, echtgenoot van Jennemarie van Moorsel, kinderen van Francis van Moorsel en Catharina Brouwers,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 103-12-8 aangegaan door Paulus Brouwers, inwoner van Lieshout, 1742
       • 1291     Boudewijn van Rees, makelaar in linnen te Haarlem,
        contra
        Johan van Glabbeek, linnenkoopman,
        ter zake van een schuld van f 616 voor courtage, leveranties en wisselbrieven, 1742
       • 1292     Jacobus van Litsenburgh, schoenmaker te Heeze,
        contra
        Johan van Coersel
        ter zake van een schuld van f 44-10 voor de levering van leer, 1742
       • 1293     Hendrik Kerssemakers, koopman te Schiedam,
        contra
        Willem Hasedonck, echtgenoot van de weduwe van Gerrit de Jongh, inwoner van Rotterdam,
        ter zake van een schuld van f 47 voor de levering van een vat assen, 1742
       • 1294     Anthony Borghouts, reder, koopman en linnenfabrikant te Woensel,
        contra
        Johan van Gelabbeek, koopman,
        ter zake van een schuld van f 115-16-8 voor geleverd linnen, 1742
       • 1295     Guiliam Grinsven, commies-ontvanger van de tol,
        contra
        Catharina van der Waarden, weduwe van Hendrik Raassens, koopman,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1742
       • 1296     Gerrit en Jan Claas Jaanen, inwoners van Budel,
        contra
        Johannes van den Berck
        ter zake van een vordering van f 109 voortvloeiend uit de ontbinding van een maatschap, 1742-1743
       • 1297     Jacobus Walraven
        contra
        Pieter Gerard van Esveld en Gerard Neynens
        ter zake van ..., 1743
       • 1298     Hendrik Garsay, koopman,
        contra
        Hendrik van Ham, hospes in het stadhuis van Eindhoven,
        ter zake van de teruggave en schadevergoeding van koopwaar, 1743
       • 1299     Amandus van Mierlo, namens Dirkink, koopman te Wesel,
        contra
        Paulus Sporenbergh,
        ter zake van achterstallige pacht voor een wei, 1743
       • 1300     Maria van Moirsel, weduwe van Hendrik Caspar Michiels, "medicinae doctor",
        contra
        Paulus Sporenberg
        ter zake van een schuld van f 12-12-8 voor geleverde medicijnen, 1743
       • 1301     Peter van Alphen, bierbrouwer en oud-burgemeester,
        contra
        Anthony Dircx, herbergier,
        ter zake van een schuld van f 72 voor het brouwen van bier, 1743
       • 1302     Amandus van Mierlo, koopman en oud-burgemeester,
        contra
        Johan van Mierlo c.s., erfgenamen van Nicolaas van Mierlo, koopman,
        ter zake van terugbetaling van de collaterale successie voor de nalatenschap van Johannes en Francoise van Mierlo, 1744
       • 1303     Adriaan Adriaanse van der Heyden, inwoner van Zeelst, erfgenaam van Maria, weduwe van Adriaan van der Heyden,
        contra
        Anna Maria Bunnens, weduwe van Bartholomeus Lovens, inwoonster van Weert,
        ter zake van achterstallige arbeidsloon, 1744
       • 1304     Laurens van den Bergh
        contra
        Olivier van den Berg
        ter zake van de afrekening van de verkoop van de inboedel en het huis "de Rotterdam", 1744
       • 1305     Jan van Grootel, echtgenoot van Maria Lommers, weduwe van Jacobus van Hulst, voogdes van haar kinderen Jan en Nicolaas van Hulst, erfgenamen van Jenneke Joost Thijssen, weduwe van Jan van Hulst,
        contra
        Jacob van Hulst c.s, beheerders van de boedel van Jenneke,
        ter zake van een jaarlijkse uitkering voor hun onderhoud uit de opbrengst van de erfenis, 1744
       • 1306     Maria Boeren, gewezen dienstbode bij Willem Hasendonk,
        contra
        Willem Hasendonk, echtgenoot van Margriet,
        ter zake van teruggave van een kist met eigendommen en genoegdoening voor roddel, 1744
       • 1307     Bastiaan, Geertruij, Evert en Elsken van de Goor, inwoners van Gestel en Strijp, Godefridus van Hapert, echtgenoot van Agneta Brants, inwoner van Woensel, erfgenamen van Andries Everts van de Goor en Jenneke Janssen van Dooren,
        contra
        Jenneke Janssen van Dooren, weduwe van Marinus Willems, mede-erfgename,
        ter zake van de verdeling van de erfenis, 1744-1746
       • 1308     Dirk Willem Travest, inwoner van Brussel,
        contra
        Jacoba Manneken en Margarita Wandel,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 475, 1745
       • 1309     Pieter Geerard van Esveld, secretaris, en Judocus Kockers, schepen, diakens van de gereformeerde kerk,
        contra
        Jan van Coursel
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1745
       • 1310     A.J. de Melchiors, inwoner van Luik, advocaat en raadsheer van het leenhof van de prins-bisschop van Luik,
        contra
        Willem van Vlockhoven, postmeester,
        ter zake van de afdracht van de opbrengst van goederen in de Meierij, 1745
       • 1311     Bernardus van Mierlo, koopman, echtgenoot van Maria van Mierlo, erfgename van Nicolaas van Mierlo,
        contra
        Sijmon Adriaans van den Kerkhoff, inwoner van Woensel c.s., erfgenamen van Cornelis van Hapert en Catalijn Dirck Lamberts Meijborgh,
        ter zake van de betaling van achterstallige erfrente, 1745
       • 1312     Martinus van der Vliet, apotheker, echtgenoot van Anna van Mierlo, erfgename van Nicolaas van Mierlo, koopman,
        contra
        Anna Maria van Breda, weduwe van Martinus van de Ven,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1746
       • 1313     Cornelis Havius, domeinraad van de Prins van Oranje,
        contra
        Hendrina van Thoir
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1746-1748
       • 1314     Adrianus van Velsen, theekoopman te Rotterdam,
        contra
        Jacobus Starts
        ter zake van een schuld van f 46-15 voor geleverde thee, 1749
       • 1315     Rogier van Zuylen, koopman te 's-Hertogenbosch,
        contra
        Willem Roothans
        ter zake van een schuld van f 176-13-4 voor geleverd bier en brandewijn, 1749
       • 1316     Gerrit Teunisse, bleker te 's-Gravenhage,
        contra
        Franscis van Deursen
        ter zake van de teruggave van een brief met 8 dukaten en 2 gulden, 1749
       • 1317     Arnoldus Beerenbroek, koopman,
        contra
        Jacobus Starts, echtgenoot van Agnes Spoorenbergh, Elisabeth Spoorenbergh, erfgenamen van Paulus Spoorenbergh,
        ter zake van een schuld van f 619-19 voor geleverde winkelwaren, 1749
       • 1318     Johan Baptist van Trijst, koopman te Antwerpen, Daniel van Ennetten, koopman te Eckart en Peeter van Moirsel, koopman te Helmond, namens Elisabet van Reijsinge, weduwe van Gerard van der Renne, koopvrouw, en haar crediteuren
        contra
        Hendrik van Mierlo en Marcelis Coolen, voogden van de kinderen van Johannis van Breda en Allegonda van Ennetten,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 400, 1749
       • 1319     Geerard Arnold Raassens
        contra
        Cathalijn van Col, weduwe van Goort Josephus Swinckels en van Aart van Bussele, inwoonster van Lieshout,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 300, 1750
       • 1320     Jan van der Waerden c.s., erfgenamen van Paulus van de Waerden, bleker te Gestel, rechtsopvolgers in de blekerij van Reymer van Veggel,
        contra
        de erfgenamen van Jacobus Bits
        ter zake van een schuld van f 100 voor het bleken van linnen, 1750
       • 1321     Anthony Dircx, chirurgijn,
        contra
        de weduwe van Jan van Ente
        ter zake van een schuld van f 29-14 voor honorarium, 1750
       • 1322     Johan van Ceulen, koopman,
        contra
        de weduwe van Cornelis Sledsen
        ter zake van een schuld voor geleverde stoffen en voor-geschoten geldbedragen voor f 203-4, 1750
       • 1323     Peeter Verhaagen, molenaar op de Genniper watermolen,
        contra
        Antony van den Bos
        ter zake van een schuld van f 24 voor de levering van 40 vaten wit bier, 1750
       • 1324     Pieter Gerard van Esveld, secretaris,
        contra
        Johan van Santvoort, oud-armmeester,
        ter zake van achterstallige salaris van f 25-6 voor het opstellen van de rekening, 1751
       • 1325     Francis van den Broek, inwoner van Woensel, echtgenoot van Maria Dirks,
        contra
        Judocus van Gastel en Hubert Boogaerts, inwoner van Woensel, voogden van de kinderen van Jan Boogaerts,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1751
       • 1326     Ericus Hornman, diaken van de gereformeerde kerk,
        contra
        Jan Zaris, inwoner van Tongelre,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200 aangegaan door Mattheus van Kol, 1751
       • 1327     De kinderen van Hendrik van den Broek,
        contra
        Peeter van den Broek, inwoner van Stratum, Arnoldus Verheyen, Michiel van de Sande,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis aangegaan door Willem Stayakkers, 1751
       • 1328     Peter Blom, echtgenoot van Hendrina Sledsen, mede namens Hendrik en Anthonij Sledsen, Dirk Rijkers, echtgenoot van Willemijn Sledsen, erfgenamen van Remisius Sledsen, president-schepen van Veldhoven en executeur van het testament van Hendrik Bartels van der Waarden,
        contra
        Helena Vermeer, weduwe van Cornelis Sledsen,
        ter zake van de teruggave van zilverwerk uit de erfenis van Hendrik Bartels van der Waarden, 1751-1752
       • 1329     Wijnant van den Heuvel en Rudolphus van Baar, oud-burgemeesters,
        contra
        Daniel Segbaars, Pieter Smits en Pieter Tournoy,
        ter zake van de afdracht van de pacht van de stadswaag waarvoor zij zich borg hebben gesteld, 1752
       • 1330     Huijgermans, inwoner van 's-Hertogenbosch,
        contra
        Hendrik Sledsens, echtgenoot van Maria Elisabeth van den Bogaert,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 575 aangegaan door Willem Leonardts Laurense, 1752
       • 1331     Hendrik van Paassen, koopman in ijzerwaren te Luik,
        contra
        Jan Verberne, koopman en smid,
        ter zake van een schuld van f 24 voor geleverd ijzerwerk, 1752-1754
       • 1332     Antonie van Hout, inwoner van Woensel c.s., erfgenamen van Elisabeth Cuypers, weduwe van Jan van Ennetten,
        contra
        Hendrik van Mierlo en Arnoldus Smits, kooplieden,
        ter zake van de overdracht van de bezittingen en de opbrengst van de verkochte goederen van Elizabeth Cuypers, 1754
       • 1333     Johan Baptist van Trijst, koopman te Antwerpen, Daniel van Ennetten, koopman te Eckart, Peeter van Moorsel, koopman te Helmond, beheerders van de goederen van Elizabeth van Rijsinge, weduwe van Gerard van der Renne,
        contra
        Hendrik van Bree, gewezen kantoorknecht bij Elizabeth van Rijsinge,
        ter zake van de overdracht van de administratiebescheiden van het koopmanskantoor, 1754
       • 1334     Barbara Fransen, inwoonster van Heeze,
        contra
        Pieter Tournoy
        ter zake van de betaling van achterstallig loon als dienstbode, 1755
       • 1335     Johan Cuypers, chirurgijn,
        contra
        Jaspar van Breda
        ter zake van honorarium voor de assistentie bij een bevalling, 1756
       • 1336     Jenneke van der Vloet en de kinderen van Jan Dikkens en Maria van de Vloet, erfgenamen van Gerrit Luycas van der Vloet, inwoner van Strijp,
        contra
        Peeter van Vroonhoven en Jan van der Heyden, echtgenoot van Johanna van Vroonhoven, erfgenamen van Aert van Vroonhoven en Maria Jan Hendrix, en de erfgenamen van Hendrik Janssen, inwoner van Strijp,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis, 1756
       • 1337     De erfgenamen van Geerit Dielis van Hoorn, molenaar op de Wolfswinkelse watermolen onder St.Oedenrode,
        contra
        Lambert Raymakers, inwoner van St.Oedenrode,
        ter zake van een schuld voor geleverd graan en roggemeel, 1756-1758
       • 1338     De erfgenamen van Gerrit van Hoorn, molenaar op de Wolfswinkelse watermolen onder St. Oedenrode,
        contra
        Marten Gerrits van Oorschot, inwoner van Son,
        ter zake van een schuld van f 52 voor geleverd graan en meel, 1757
       • 1339     Eymert van der Heyden, armmeester,
        contra
        Jan de Lauwere, molenaar,
        ter zake van de uitvoering van het testament van Johan van Osch, "medicinae doctor", 1757
       • 1340     Ysacq Verbeek
        contra
        Willem van der Heyden
        ter zake van schadevergoeding voor de dokterskosten bij de verzorging van een messteek en derving van inkomsten, 1757
       • 1341     Jan Goort Lomans c.s, erfgenamen van Martinus Janssen van de Loverenbosch,
        contra
        de erfgenamen van Jan van Doom en Johanna van der Kruyssen,
        ter zake van een schuld van f 233-11 voor het vervoer van handelswaar, 1757
       • 1342     Uwen Willems van Hoek, inwoner van Tongelre,
        contra
        Johanna van Rijsingen, koopvrouw, weduwe van Gerard Schats,
        ter zake van een schuld van f 165-12 1/2 voor geleverd koren en hout, 1758-1759
       • 1343     De kerkeraad als provisoren van de diaconie
        contra
        Gerard de Vries, vorster en gerechtsbode,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1759
       • 1344     Hendrina en Laurentius van den Bergh en de voogden van Maria Elisabeth van den Bergh, inwoners van respectievelijk Antwerpen, Brussel en Eindhoven, erfgenamen van Olivier van den Bergh en Allegonda Smits,
        contra
        Gerardina van den Grotenbreugel, weduwe van Johan Cuypers,
        ter zake van de overdracht van de inventaris van de goederen van Allegonde Smits en vergoeding voor de vervreemde erfgoederen, 1761
       • 1345     Jacobus Schoofs, inwoner van Gestel,
        contra
        Adriaan Hamers, erfgenaam van Franciscus Hamers,
        ter zake van achterstallig kostgeld voor Dingena Hamers, 1762
       • 1346     Hendrik van Rijsingen, inwoner van Gestel,
        contra
        Anna Maria Liebregts
        ter zake van het recht van vernadering op de goederen van Francijn Liebregts, weduwe van Jan van Gerwen, 1762
       • 1347     Laurens Lijnen Isaaqs, koopman te Stolberg,
        contra
        Johannes Casper Bungeners, koopman in koper,
        ter zake van een schuld van 47 pattacons voor geleverde koperen ketels, 1762-1763
       • 1348     Jan Jacob Manneken, echtgenoot van Elisabeth des Fontaines erfgename van Anna Wandel, weduwe van Jan Heemskerk,
        contra
        Hiob Verschoor
        ter zake van het recht op een stoel in de gereformeerde kerk, 1763
       • 1349     Jooris van de Leur, armemeester, namens de weduwe van Arnoldus Berenbroek
        contra
        Jan Jacob Manneken, gehuwd met Elisabet Fontaines, erfgename van Anna, de weduwe van Jan Heemskerk,
        ter zake van een schuld van f 131-5-40, 1763
       • 1350     Hendrikus de Lauwere c.s., namens Jan Voogels,
        contra
        Maria en Catharina de Lauwere, weduwe van Geerit Schutjes,
        ter zake van de overname van alle verplichtingen bij de koop van het huis "De Moriaen", 1765
       • 1351     Johannes Theodorus Willekens en Christoffel Veeger, kooplieden te Dordrecht,
        contra
        Pieter van Rooy
        ter zake van een schuld van f 300-18 voor geleverde suiker, 1766-1767
       • 1352     Daniel Janette, oud-schepen en koopman te 's-Hertogenbosch,
        contra
        Willem Deelen
        ter zake van ..., 1767
       • 1353     Hendrik van Paasen, koopman te Luik,
        contra
        Jan Verberne, koopman en meestersmid,
        ter zake van ..., 1767
       • 1354     Francis Daams, inwoner van Stratum,
        contra
        Marten Gielissen
        ter zake van het transport en de betaling van f 1800 voor de verkoop van de "Heihoef" te Stratum, 1767
       • 1355     Judokus de Haas, namens Drabbe, zeepzieder te Leiden,
        contra
        Pieter van Rooy
        ter zake van f 266 voor geleverde zeep, 1767-1768
       • 1356     Wihhelmus van Hugten, inwoner van Nederweert,
        contra
        Anna Steegmans
        ter zake van ..., 1775
       • 1357     Pieter Spierings, namens zijn echtgenote Barbara van de Heyden
        contra
        Willem Mercx en Francis van der Heyden, curatoren over de zwakzinnige Henricus en Johanna van der Heyden,
        ter zake van nalatigheid in de uitoefening van het curatorschap, 1779
       • 1358     Catharina Aarts, weduwe van Theodorus Heuvelmans, molenaar op de Genniper watermolen en inwoonster van Lommel,
        contra
        Willem van Eupen
        ter zake van een schuld van f 38-8 voor geleverd koren, 1782
       • 1359     Jacobus van Spreeuwenburgh, koopman in tabak en snuif te Delft,
        contra
        Franciscus Turlings
        ter zake van een schuld van f 96-10 voor geleverde snuiftabak en courtage, 1783
       • 1360     Johannes Neemans
        contra
        Godefridus Bakermans
        ter zake van een schuld voor een half jaar huur, 1783
       • 1361     Digna Tournoy
        contra
        J. Delgado, haar echtgenoot,
        ter zake van de betaling van alimentatie voor haar en de kinderen, 1783
       • 1362     Schrader en Henke, gebroeders, kooplieden te Lennep in het graafschap Berg,
        contra
        Isack Levy
        ter zake van f 1902 en 50 kreutzer voor geleverde neusdoeken, 1784
       • 1363     Anneke Dekkers, inwoonster van Geldrop,
        contra
        Christina Verhaagen, weduwe van Antony Roest,
        ter zake van een schuld van f 25 voor achterstallig kostgeld, 1786
       • 1364     Maria van Vlokhoven, eigenares van het huis "de Groote St. Joris",
        contra
        Martinus van de Ven, eigenaar van het huis "de Kleyne St. Joris",
        ter zake van het recht van uitgang op de binnenplaats van "de Groote St. Joris", 1787-1791
       • 1365     Peeter de Jager, inwoner van Woensel,
        contra
        Gerardus van Bree
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 200, 1790
       • 1366     Martinus Gielissen
        contra
        Pieter van Buul
        ter zake van het gebruik van een perceel wei, 1790-1791
       • 1367     Johannes Simon Pennincx c.s., inwoners van Gemert, erfgenamen van Johanna Catharina Pennincx, weduwe van Henricus van den Elsen,
        contra
        Hendrik van Rijsinge, advocaat, executeur-testamentair van de boedel van Johanna Catharina Penninx,
        ter zake van de overdracht van de administatie en de rekening van de erfgoederen, 1790-1807
       • 1368     Johannes Turken, oud-armmeester,
        contra
        Jan de Groot
        ter zake van een schuld voor de huur van een huis, 1791
       • 1369     Cornelis van Oorschot en Marcelis van Rijsingen, burgemeesters,
        contra
        Jan van der Heyden, pachter van de stadswaag,
        ter zake van de betaling van de achterstallige pachtsom over een kwartaal, 1791
       • 1370     Lambertus van de Ven
        contra
        Nicolaas Goossens, echtgenoot van Allegonda Bogers, weduwe van Dielis Bakermans,
        ter zake van een schuld van f 227-14 voor geleverd vlas, 1791-1792
       • 1371     Francois Godts, notaris te Antwerpen, curator over de boedel van Franciscus Paulus de Mulder,
        contra
        Eduardus Keunings, speldenmaker,
        ter zake van een schuld van 540 gulden brabants voor geleverd zakdoeken, 1792
       • 1372     Jacobus Sledsens, schoenmaker,
        contra
        Jan de Groot, voerman op 's-Hertogenbosch, later zijn weduwe Petronella van Stratum,
        ter zake van schadevergoeding voor een mand schoenen, 1793
       • 1373     Isaac Michiels, agent van de firma van Machiel Samuels & Zoon te Amsterdam,
        contra
        Abraham Joseph
        ter zake van een schuld van f 269 voor geleverde waren, 1793
       • 1374     Norbertus Carpentier, pruikenmaker,
        contra
        Nicolaas 's-Gravesande, oud-postmeester,
        ter zake van een schuld van f 24 voor de huur van een stal, 1795
       • 1375     Wouter ten Breumeler en Jacob Smits, kooplieden te Rotterdam,
        contra
        Johannes van der Borght, koopman,
        ter zake van een schuld van f 238 voor de levering van twee vaten tabak, 1796
       • 1376     Jacobus van Buel, leidekker, schilder en glazenmaker,
        contra
        Jan van Geleyn
        ter zake van schadevergoeding voor het dempen van een sloot bij een huis aan het Begijnhof, 1796-1798
       • 1377     Joannes van Lieshout, inwoner van Woensel, echtgenoot van Cornelia Serrie,
        contra
        Francis van Roy, oud-diaken van de gereformeerde kerk
        ter zake van de teruggave van de ontlastbrief van zijn vrouw, 1796-1797
       • 1378     Johannes van Meyl
        contra
        Petrus van Luyt
        ter zake van de ontruiming van zijn huis na de opzegging van de huur, 1798
       • 1379     Peter Walraven en Jan Jansen Smits, dekens van het ambacht van St. Nicolaas en St. Eloy,
        contra
        Jan Schoofs, leidekker,
        ter zake van het onbevoegd uitoefenen van zijn vak en de betaling van admissiegeld, 1798
       • 1380     Johannes Crijns, echtgenoot van Catharina Hermans, Reynier van de Zande, echtgenoot van Elisabeth Hermans en Michiel Hermans, erfgenamen van Jan Hermans, inwoner van Leende,
        contra
        Gabriel Frenken, schoenmaker,
        ter zake van een schuld van f 145-17-8 voor gelooid leer, 1798
       • 1381     Willem van de Wittenboer
        contra
        Arnoldus Baekers
        ter zake van het betalen van de koopsom van een koe, 1799
       • 1382     Bartholomeus de Witt, secretaris en vendumeester van Eindhoven, Woensel, Gestel, Stratum en Strijp,
        contra
        Arnoldus van Mierlo, timmerman,
        ter zake van de betaling van op een veiling gekochte eiken, 1799
       • 1383     Francis Smits en Johannes Turken namens Wilhelmus van der Smissen, echtgenoot van Catharina Smits, erfgename van Leonardus Smits, inwoner van Woensel,
        contra
        Bartholomeus Smits, broodbakker,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 600, 1799
       • 1384     Jan van Gelain
        contra
        Jacobus van Buul, later zijn weduwe Anna Maria van de Riet,
        ter zake van schadevergoeding voor het verplaatsen van een heg en de afbraak van een aanbouw, 1799
       • 1385     Lambertus van der Dussen
        contra
        Philippus van Bree
        ter zake van de verrekening van de reparatiekosten van een gemeenschappelijke dakgoot, 1800
       • 1386     Adriaan Leyten, inwoner van Stratum,
        contra
        Guilliam Bertrams
        ter zake van de terugbetaling van de koopsom van een paard, 1800
       • 1387     Jan Francis van Boekel, koopman,
        contra
        Petronella Walravens
        ter zake van het recht van doorgang bij het huis "Het Kleijn Huis", 1801
       • 1388     Antony Cornelissen, koopman
        contra
        debiteuren
        ter zake van schuldvorderingen, 1800
       • 1389     Jacob Bono, schoolmeester te Tongelre, echtgenoot van Johanna van Buel,
        contra
        Judocus van Buel
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 150, 1801
       • 1390     Simon Levi, koopman te Rotterdam,
        contra
        Christina Verhagen, weduwe van Antoni Mattijs Roefs,
        ter zake van een schuld van f 208 voor loten in de Bataafse loterij, 1802
       • 1391     Johannes Adriaan Bressers, inwoners van Oerle,
        contra
        Peter Bogaers, schoenmaker,
        ter zake van een schuld van f 202-2-8 voor geleverd runder- en paardenleer, 1802
       • 1392     Hendrik Bok, inwoner van Heeze, namens Caspar Janssen, predikant te Asten en Justus Louis Janssen, predikant te Bladel,
        contra
        Maria van Vlokhoven
        ter zake van een schuld van f 438-8-0 wegens salaris van Hermanus Janssen, procureur, 1802
       • 1393     Christiaan van Dommelen, inwoner van Blaarthem,
        contra
        Joseph Jacob
        ter zake van een schuld van f 48-8 voor de levering van een os, 1803
       • 1394     Ludovicus Cools, schoenmaker te Tilburg,
        contra
        Abraham Schutjes & Zoon, kooplieden,
        ter zake van de betaling van f 255 voor de levering van schoenen, 1803-1804
       • 1395     Willem van Nuenen, inwoner van Strijp,
        contra
        Egidius Henricus van den Broeck
        ter zake van de eigendom en het onderhoud van een sloot, 1803-1805
       • 1396     Jan Egidius van Damme & Co, kooplieden in katoen te Brussel,
        contra
        Cornelis van Mierlo, koopman,
        ter zake van de betaling van f 215-15 voor geleverde doeken, 1804
       • 1397     Jacobus Janzen, koopman,
        contra
        Jan Peeter Bax
        ter zake van een schuld van f 1000 voor de koop van een huis, 1804
       • 1398     Aart van der Kaa, koopman te Dordrecht,
        ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op goederen van A.A. van Veen, inwoner van Maastricht, berustend onder Jan van Vlokhoven, kastelijn van "'t Nieuwe Hof van Holland" om de betaling van een wisselbrief van f 628-12 af te dwingen, 1804
       • 1399     Christina Verhagen, weduwe van Anthoni Roefs,
        contra
        Johannes Vlokhoven
        ter zake van een schuld van f 2500 voor de koop van het huis de "Twee Zwarte Leeuwtjes", 1804-1805
       • 1400     Hendrikus Jan Bijzens, inwoner van Zeelst, echtgenoot van Maria van Luytelaar, en Tomas van Luytelaar, inwoner van Woensel, erfgenamen van Antony van Luytelaar,
        contra
        Christiaan de Haas,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 2000, 1804-1805
       • 1401     Jacoba van Steenakker, weduwe van Martinus van de Ven,
        contra
        Maria van Vlokhoven
        ter zake van de kosten van een proces uit 1791 aangaande het erf van "de Grote St. Joris", 1805
       • 1402     Dielis van Gennip, inwoner van Gestel, en Dirk Hompelmans, inwoner van Blaarthem, voogden van de kinderen van Ida van Rijsingen en Dielis Smulders, en van de kinderen van Dielis van Rijsingen en Maria Bax,
        contra
        Willem Gielissen, bakker,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 1000, 1805
       • 1403     Jan Francis de Witt, secretaris van Veldhoven, Zeelst en Blaarthem,
        contra
        Arnoldus van Mierlo
        ter zake van een schuld voor de verkoop van bomen, 1806
       • 1404     Joachim Boas & Co, bankiers te 's-Gravenhage,
        contra
        Balthazar le Heu, zilversmid,
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 400 ten behoeve van Gijsberdina Johanna Ruysch, weduwe van Johannes Meijer, 1806
       • 1405     Francis van Beurden, inwoner van Ammerzoden,
        contra
        Arnoldus Adrianus van Mierlo
        ter zake van een schuld van f 125 voor geleverde waren, 1806
       • 1406     Moses Salomon
        contra
        Joseph Schenaerts
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 400, 1806
       • 1407     Peter Booms, schoolmeester te Aalst,
        contra
        Willem Gielissen, broodbakker,
        ter zake van een schuld van f 32 voor geleverde mutsaarts, 1808
       • 1408     J.L. van Antwerpen & Zn., kooplieden,
        ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op garen van G. Gammarts berustend onder Jan van der Velden, kastelein van "de Gouden Leeuw", om daaruit een schuld van f 38-14 voor geleverde tabak en snuif te verhalen, 1808
       • 1409     De firma Van Rossem, Schadee en Van Vollenhoven, kooplieden te Rotterdam,
        contra
        A.C. de Vries
        ter zake van een schuld van f 301-4-0 voor geleverde waren, 1808
       • 1410     Cousel Levi, venter in loten,
        contra
        Leonardus Willems, molenaar,
        ter zake van een schuld van f 80 voor loten, 1809
       • 1411     Jan van Kol
        contra
        Martinus Rulo
        ter zake van een schuld van f 420 voor de verkoop van coupons van obligaties op de Bataafse Republiek, 1809
       • 1412     Alegonda Elizabeth van den Born, inwoonster van Deurne, weduwe van Daniel Robbertson, ook namens Hendrick en Jan Ackerman,
        contra
        Alexander Grenier
        ter zake van de inlossing van een schuldbekentenis van f 100, 1809
       • 1413     Maria Helena Donkers, weduwe van Andries van den Hurk,
        contra
        Johannes van Vlokhoven
        ter zake van een schuld van f 366-17 voor geleverde waren, 1809
       • 1414     Cornelis van der Hagen, inwoner van St.Oedenrode,
        contra
        Jan Mathijs Schoofs
        ter zake van een schuld van f 85-2 voor geleverd lood en glas, 1810
     • Vonnissen
     • Overgelegde bewijsstukken
      NbHet is niet mogelijk gebleken deze stukken aan de hand van in de bestaande procesdossiers in te voegen. Het merendeel der akten van gelofte (schuldbekentenissen) zal zijn overgelegd i.v.m. een verzoek tot het wijzen van een vonnis van executie of tot pand-haling.
     • Appèlzaken en ingekomen beschrijfbrieven
    • d     Kleine rol
    • e     Communicatoire processen
   • 2     Belastingrechtspraak
   • 3     Voluntaire rechtspraak
   • 4     Voogdij en boedelbeheer
   • 5     Executie en evictie
   • 6     Huwelijkszaken
  • C     Werkzaamheden ten behoeve van andere instanties
  • D     Stukken waaruit het verband met dit archief niet is gebleken
  Ontdekken
  Ook de luchtbeschermingsdienst wist de Spijker te vinden voor allerhande waar; zelfs voor gasmaskers.
  Hotel Westende in Helmond. Fotograaf Jos Pé.
  Madelon Baans
  Anna van Eekeren.
  images/hourglass.png

  ZOEKEN...